Брой 145 (1903), 31-07-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ДДС


Българската търговско-промишлена палата подготви становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.

БТПП счита, че предвиденото намаляване на стандартната данъчна ставка за данъка върху добавената стойност (ДДС) за избрани група продукти (брашно и изделия от брашно, месо, мляко и яйца) не гарантира намаляване на цената на стоките, защото този процес не подлежи на контрол в пазарната икономика.

Веднъж допуснато, то ще бъде използвано като аргумент за натиск и от други икономически субекти за намаляване на ставките на ДДС за стоки и услуги, с което ще се подкопае стабилността на системата на приходите в бюджета и ролята на ДДС като основен приходоизточник.

Изключително важно е, при всеки опит да се правят промени в режима на ДДС, да се направят прецизни анализи от какви приходоизточници ще се компенсира негативното отражения върху бюджетните приходи на намалените ставки за основни хранителни продукти. Това е още повече наложително с оглед фактическото използване на съществена част приходите от ДДС за балансиране на плащанията по публичните осигурителни схеми.

Допускането на намаление на ставките на косвените данъци и въвеждането на диференцирани ставки по групи стоки e предпоставка да се търсят решения за балансиране, което от своя страна е възможно да предизвика необходимост от увеличаване на ставките на преките данъци, съответно натиск за въвеждане на прогресивно подоходно облагане, както и увеличение на ставките на други неданъчни публични вземания.

БТПП винаги е отстоявала позицията, че единната ставка на данъка върху добавената стойност е най-справедлива от гледна точка на принципа на равнопоставеност на стопанските субекти и от гледна точка на функционирането на системата на ДДС. С въвеждането на различни данъчни ставки за ДДС се увеличава рискът от данъчни измами и укриване на ДДС, защото се създава възможност за неправилно деклариране и прилагане на режима на намалена ставка. Въвеждането на диференцирани ставки изисква съответно и увеличаването на специализирания състав на Националната агенция за приходите. 

През 2016 г. БТПП направи собствено проучване чрез Европейски иновационен и информационен център (EEN) към БТПП, който със своята мрежа от партньори от страните-членки обобщи информация от прилагането на диференциран ДДС. Информация от това проучване ни даде достатъчно мотивирана оценка, че прилагането на различна ставка на данъка е неефективен инструмент, свързан е с бюджетни загуби, повишаване на административната тежест в данъчно отношение и е свързан в преобладаващия брой от случаи с липсата на краен ценови ефект върху потребителите – заради запазване на цените на стоките. Исторически много малко страни, като изключим тези, които първи са въвели ДДС в данъчните си системи, си позволяват да въвеждат диференцирани ставки на ДДС. Не ни е известно това  решение да е довело в тези страни до  положителни тенденции в икономиката.

С оглед гореизложеното, БТПП предлага да се търси решение за подобряване на данъчната политика чрез премахване на данъка върху дивидента, намаляване с 5% на данъка върху доходите на едноличните търговци с цел изравняването му с нивата корпоративния и индивидуалния подоходен данък, както и усъвършенстване на системата за възстановяване на данъка върху добавената стойност (ДДС).

Друг положителен подход в данъчното законодателство би бил с право на данъчен кредит по Закона за ДДС да се ползват инвестициите в държавна и общинска инфраструктура, свързани с осъществяването на инвестиционен проект и направени от лица, осъществяващи независима икономическа дейност, както и усъвършенстване на режима на т.нар. „особена солидарна отговорност” по чл. 177 от Закона за ДДС – ограничаване на хипотезите на отговорност на данъчно задължено лице в случаите на злоупотреба във веригата на договорните връзки.

Становището на БТПП - ТУК

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ДДС
Единната ставка на ДДС е най-справедлива от гледна точка на принципа на равнопоставеност на стопанските субекти Още
Посланикът на България в Мексико посети БТПП
Възможности за по-активни търговско-икономически връзки с Мексико в областта на селското стопанство Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Покана за участие в бизнес делегация до гр. Перм, Русия
Организатор: Българо-руска търговско-промишлена палата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Срещи в 7 града от страната „Резултати от представянето на България в Програма „Хоризонт 2020“
Пловдив, Ст.Загора, Габрово, Велико Търново, Шумен, Варна и Бургас Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на цените на производител намалява с 1.1% за месец
По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Представиха предложенията за новите стандарти за административно обслужване и тяхното нормативно регламентиране
Насочени към повишаване качеството на административното обслужване Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Маастрихтските критерии – поглед през годините
Автор: Павел Ковачев, стажант в Институт за пазарна икономика Още