Брой 118 (1130), 22-06-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в Консултативната комисия по индустриални промени в Брюксел


Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в заседанията на Консултативната комисия по индустриални промени в Брюксел относно  темата „Стоманодобив: запазване на устойчивите работни места и растежа в Европа“. Стоманата постоянно се трансформира - ето защо използването на природни ресурси за производството на стомана е трансформиращ процес и по този начин намалява натиска върху зависимостта на стоманодобива само от природните ресурси - в средносрочен и дългосрочен план.

Поради дългосрочната си работа в Радомир Метал, Кобе Стийл-Япония  и Металхим, заместник-председателят на БТПП Георги Стоев бе командирован за участие в  Консултативната комисия и се включи във формулирането на заключенията и на препоръките към институциите  на ЕС да осигурят, като ключов приоритет, еднакви условия на конкуренция за стоманодобивната промишленост. Заседанията на Комисията имат за цел да се преодолеят предизвикателствата пред стоманодобивната промишленост в ЕС в настоящата криза и да се поддържат устойчиви работни места и растеж в Европа.

Георги Стоев призова за възстановяване на Групата на високо равнище по въпросите на стоманодобива, тъй като това са специфични въпроси, които не могат да бъдат разглеждани само в Група по въпросите на енергоемките отрасли. Комисията по индустриални промени прие това предложение и препоръча Групата на високо равнище по въпросите на стоманодобива да включва Комисията, държавите членки, Европейската инвестиционна банка и социалните  партньори, представители на промишлеността и синдикалните организации, технологичните платформи за научни изследвания и развойна дейност и центровете на компетентност.

Беше предложено  Комисията да изработи Пътна карта със специфични ангажименти за изпълнение, ресурси и цели, което ще позволи да бъдат преодолени заплахите и предизвикателствата на този етап.

Сред  препоръките също са:
► в рамките на една година да се изготви доклад за напредъка по изпълнението на мерките;
► значително да се подобри и ускори ефективността  на наличните инструменти за търговска защита, за да може  да се справя с нелоялните търговски практики от страна на държавите износители и да възстановява еднаквите условия на конкуренция;
► Консултативната комисия по индустриални промени призова институциите на ЕС, докато Китай не отговори на петте критерия на ЕС, за да бъде определен като пазарна икономика, да използва нестандартна методология при антидъмпинговите и антисубсидийните разследвания на китайския внос, съгласно раздел 15 от Протокола за присъединяване на Китай към СТО;
► всяка промяна в третирането на китайския внос да бъде съпроводена от подходящи мерки за предотвратяване на вредите за промишлеността на ЕС от нелоялните търговски практики;
► обръща се внимание, по-специално на държавите членки, че е важно да завършат пакета за модернизиране на инструментите за търговска защита, тъй като той ще ускори процеса и ще премахне така наречените „елементи СТО+“ от системата на ЕС, по-специално правилото за по-ниското мито;
► предвид факта, че митническата ставка за вноса на продукти от стомана е нулева, съгласно Митническия кодекс на Общността, наложително е правилото за по-ниското мито за продуктите от стомана да бъде премахнато;
► приветства се ангажимента на Комисията да ускори допълнително приемането на временни мерки. Що се отнася до изчисляването на маржа на отстраняване на вредата, настоящата практика на определяне на целевата печалба трябва да бъде определена по-добре и по прозрачен начин, с цел да се гарантира, че целевите печалби са реалистични и насърчават научноизследователската и развойна дейност в Европа, както и че вредата е ефективно премахната;
► повторното въвеждане на система за предварителен надзор за определени продукти от стомана ще помогне на Комисията да решава по подходящ начин за нелоялния внос, като възможността за образуване на производства въз основа на опасност от причиняване на вреда се превърне в  практика;
► настоятелно се призовава Комисията да регистрира вноса преди приемането на временни мерки и да прилага със задна дата окончателни антидъмпингови и/или изравнителни мита три месеца преди приемането на временни мерки, съгласно основния регламент;
► насърчава се Комисията да изиска от другите търговски партньори да бъдат напълно прозрачни по отношение на държавната помощ и непрякото държавно подпомагане на стоманодобивната промишленост, като поиска да поемат ангажимент за избягване на държавната намеса за защита на стоманодобивни съоръжения, които не могат да оцелеят под натиска на пазарните условия;
► отново се изтъква значението на насърчаването на социалния диалог, с цел да се подобрят уменията на работниците за приспособяване към новите предизвикателства. Това ще изисква Комисията и социалните партньори да договорят конкретна Пътна карта и подробен график;
► отправя се искане към Комисията да преразгледа настоящите специални правила за държавната помощ, за да се оцени евентуалното включване на стоманодобивната промишленост в общата рамка;
► настоятелно се призовава Комисията, като отчете специфичните характеристики на Изследователския фонд за въглища и стомана (RFCS),  да:

• запази същото ниво на участие в промишлеността, тъй като това подпомага Комисията при управлението на програмата за RFCS, като запазва първоначалните специфични характеристики, чиято ефикасност и ефективност беше установена в Доклада за мониторинг и оценка;
• запази мрежата от експерти, която в продължение на повече от 60 години осъществява съвместни научни изследвания, и да гарантира пълноценното им участие в подбора на предложения за RFCS и в мониторинга на текущите проекти.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представя в Тайван възможностите на България за индустриално и търговско сътрудничество
По покана на Китайската асоциация за международно икономическо сътрудничество Още
БТПП участва в Консултативната комисия по индустриални промени в Брюксел
Тема на заседанията: „Стоманодобив: запазване на устойчивите работни места и растежа в Европа“ Още
EEN при БТПП кани фирмите да участват в допитване относно Директива 2006/112/ЕО (Директивата за ДДС)
Консултация на ЕК с цел преразглеждане на действащите правила и тяхното модернизиране Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Български евродепутати ще коментират резултата от референдума във Великобритания
24 юни, зала „Бална“ на Гранд-хотел „Радисън Блу“, София Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Всеки втори търговец в Слънчев бряг крие обороти
По време на наблюденията данъчните отчитат значително покачване на оборотите, когато следят за издаването на фискални бонове Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Липа, шипка и коприва са най-търсените български билки в чужбина
90% от лечебни растения, които се събират и обработват в заготвителните пунктове, са за износ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Механизмът за свързване на Европа финансира проекти за 10.5 млн. евро в сектор „Телекомуникации“
Краен срок за подаване на предложения за проекти – 15 септември 2016 г. Още