Брой 119 (629), 25-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП: Възможността за заявяване и предоставяне по електронен път на справки за съдимост облекчава бизнес оборота


БТПП подкрепя предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, публикуван на портала за обществени консултации на Министерски съвет. Промяната ще създаде възможност за заявяване и предоставяне по електронен път на справки за съдимост без участие на служител от Бюро съдимост/Централно бюро съдимост. Електронна заявка за издаване  справка за съдимост ще се обработва автоматично, като справките ще се издават в реално време. Така ще се спестят време, средства и труд при осъществяване на съответните административни дейности.

В допълнение, БТПП представя следните предложения:

  1. При настоящата динамика на гражданските и бизнес отношенията и свързания с това интензивен документооборот използването на съвременните технически средства за връзка и отбмен на информация вече са не само даденост, но и необходимост. В този смисъл, от приоритетно значение е да се търси максимална приложимост на наличните технически възможности за облекчаване обслужването на документните изисквания, които възникват ежедневно за гражданите, фирмите и институциите.

Като стъпка в тази посока, Палатата предлага да се разшири кръгът на субектите по чл. 33, ал. 5 от Наредбата, имащи право да изискват служебно справка за съдимост. В посочения кръг субекти е важно да се включат и възложителите на обществени поръчки.

Получаването на справка следва да е обвързано с изисквания за представяне на съответни документи и доказателства относно целите, за които е необходима информацията, а по отношение на възложителите на обществени поръчки – посочване на номера на обществената поръчка, във връзка с която се прави искането на справка за съдимост.

Спазването на изискванията, свързани с искане и получаване на справки за съдимост от заинтересованите субекти, следва да се гарантира от точното и редовно изпълнение на съответните дейности и проверки от страна на контролните органи.

  1. Предлагаме за всички случаи, в които се изисква представяне на свидетелство за съдимост, това изискване да се замени със задължение за лицата да подават декларация относно своя съдебен статус. Подобно решение ще освободи огромен капацитет за отговорната администрация и служители, а за гражданите ще представлява чувствително намаляване на парични разходи и време.

По отношение достоверността на декларираната информация, гарантирането й понастоящем е скрепено с наказателна санкция по чл. 313, ал. 3 от Накзателния кодекс, приложима за случаите на деклариране на неверни данни.

  1. Ограничението по чл. 35а, ал. 1, изр. второ електронни свидетелства за съдимост да не се издават за осъждани лица е необосновано, при положение, че данните се предоставят чрез надлежно защитена информационна система и предвид факта, че свидетелствата за съдимост както на неосъжданите, така и на осъжданите лица служат за едни и същи цели. Поради това, предлагаме посоченото ограничение да отпадне.

Внасянето на необходимите промени в съответствие горните предложения, при равни други условия, ще има осезаеми положителни резултати за всички заинтересовани лица, организации и структури, а именно:

  • значително облекчаване на бизнес оборота;
  • спестяване на средства и време за гражданите;
  • премахване дублирането на действия, насочени към един и същи резултат (веднъж се прави искане към лицето, а втори път – искане от лицето към бюрото за съдимост);
  • съществена икономия на административен ресурс;
  • ограничаване на количеството хартиена документация;
  • оптимизиране на процеса на обработка на информацията, намаляване на грешките.

Становище на БТПП е представено на Министерски съвет с молба направените в него предложения да се обсъдят във връзка с приемането на предложения проект на Наредба, както и да се вземат предвид при обсъждане на бъдещи промени в уредбата, касаеща свидетелствата и справките за съдимост.

НОВИНИ ОТ БТПП
Индивидуални консултации и обучение за израстване в кариерата
Организирани от създадения в София Център за кариерно развитие по линия на проект на БТПП Още
БТПП: Възможността за заявяване и предоставяне по електронен път на справки за съдимост облекчава бизнес оборота
Електронна заявка за издаване на справка за съдимост ще се обработва автоматично, като справките ще се издават в реално време Още
БТПП участва в церемонията по връчване на дипломите на ученици от Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“
Дипломиране на юбилеен випуск 100 на гимназията Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Консултативен форум за подготовката на програмата за транснационално сътрудничество "Балкани - Средиземно море 2014-2020"
27 юни 2014 г., Централ Хотел Форум, София Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Евро-китайски бизнес срещи 2014
5 - 14 септември 2014, Сямън, Дзянсу, Шанхай Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Няма основания за зърнена криза в България
Становище на Консултативния съвет по зърното Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Проучване относно въздействието върху МСП на бъдещите Споразумения за зона за свободна търговия между ЕС, Египет и Йордания
Виждания и предложения ще бъдат основа за по-нататъшните преговори за финализиране на споразуменията Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК въвежда лого, за да се гарантира безопасността на потребителите при купуване на лекарства по интернет
Ако не използват законни онлайн доставчици, потребителите рискуват да купят фалшифицирани лекарства Още
Огромно намаление от 1 юли на пределните цени за мобилния роуминг на данни
С над 50 % спрямо миналото лято! Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN