Брой 231 (1989), 02-12-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП - партньор в изпълнението на политики за активиране на трайно безработни и неактивни младежи до 29 години

На заключителна конференция по проект „НАПРЕД“  БТПП отчете едногодишните усилия в посока насърчаване на неправителствения сектор за избор на политики за активиране на неактивните младежи и дълготрайно безработни лица. Бенефициент по проект № BG05SFOP001-2.009-0099 е Сдружение "Инициативи за местно и регионално развитие".

Регистрирани бяха постигнатите цели за използване на добри европейски практики за облекчаване на достъпа на неактивните лица до пазара на труда, както и търсене на нестандартни и иновативни подходи за мотивиране на неактивните лица и за отстраняване на пречките пред активното им поведение на пазара на труда, вкл. и чрез по-активно включване на бизнеса и неправителствения сектор.

"Трайно безработни младежи вече се формират заради видимите в последните години промени в образователните изисквания и в обществените нагласи към полагането на труд" – това изтъкна в анализа си д-р Иван Нейков – директор на Балканския институт за труда и социалната политика. Проектът практически се фокусира върху „гнездата“ на неактивността, с реализацията на които може да се постигне значителен положителен ефект по посока на  преодоляване на водещите причини за неактивността, посочени от самите представители на целевите групи.

Анализът посочва следните причини за продължително безработните:

  • ниското заплащане;
  • желанието за работа чрез самонаемане ( т.е. чрез развитие на собствен бизнес);
  • необходимост от полагане на грижи за член от семейството;
  • наличие на доходи от други източници.

От гледната точка на работодателите ( компаниите):

  • високи изисквания за  възнаграждения;
  • работа в сивата икономика;
  • липсата (пълна или частична) на квалификация и трудови навици.

Една от ключовите препоръки беше възможността за ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ. Това е процес на оценяване, признаване и официално документиране на съответствието между придобити чрез неформално и самостоятелно учене знания, умения и компетентности – от една страна, и от друга страна   държавните образователни изисквания за съответната професия или част от професия.

Д-р Иван Нейков напомни възможностите на Закона за социалната и солидарна икономика (ЗССИ), който създава среда за функционирането на социалните предприятия в България.  Социалното предприятие може да бъде както търговско дружество или кооперация, така и юридическо лице с нестопанска цел.  Реализираната печалба на социалното предприятие ще се ползва на първо място за постигането на основната му цел - осигуряване на заетост на лица от целевите  групи, осигуряване на подкрепа за социална и професионална интеграция,помощ за личностна и трудова реализация чрез предоставяне на интегрирани услуги.

Въвеждане чрез възможностите на ИКТ на виртуални платформи за търсене и предлагане на краткосрочни услуги и дейности от типа „еднодневни договори“ e следващата от препоръчителните мерки. Чрез виртуална платформа  работодателят обявява какъв труд търси, а работниците или кандидатите за работа, сами избират и предлагат кои от задачите, посочени в платформата могат и желаят да извършват. При покриване на търсене и предлагане  търсещият (работодател) се договаря директно с предлагащите (работници).  

Приложимост на иновативна форма на заетост е извън „територията“ на трудовото право. При необходимост от регулация, могат да се използват широките възможности на гражданското право и правната рамка на Закона за задълженията и договорите, по-специално уредбата на договорите за изработка или договорите за поръчка. Тази регулация обхваща самонаетите лица, но  не и наемните работници.

Още препоръчителни действия: въвеждане на нови форми  на практическо обучение и  квалификация  на неактивни лица  чрез създаването на учебни фирми  и включването им в стажантски програми, реализирани в тези фирми.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП участва в среща на Глобалния алианс за споделената икономика
Бизнес платформа, съвместно изградена и споделена от глобалните предприятия с цел взаимна икономическа полза Още
БТПП - партньор в изпълнението на политики за активиране на трайно безработни и неактивни младежи до 29 години
БГ Баркод: природно богатство със съвременна визия
“Бяла вода - Долна Баня” ЕООД е с най-много въведени продукти в електронния каталог БГ Баркод за седмицата 18-22 ноември Още
Покана от Enterprise Europe Network към БТПП за обучение: „Онлайн продажба на храни и напитки в Китай“
Без такса участие, 4 декември в БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Кръгла маса в Бургас по проект "Дигитални МСП"
Представяне на разработените инструментариум и препоръки за по-активно прилагане на електронните услуги Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Изследване на Световната банка показва, че тол таксите ще оскъпят хранителните продукти с до 2 ст.
Направeни са изчисления за 19 групи стоки Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Регулатори срещу иноватори
Автор: Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ИТ фирми могат да кандидатстват до 20 декември 2019 г. в инициативата Startup Challenge
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги