Разширяване на Международната акредитационна верига за сертификатите за произход и Гаранционната верига за АТА карнети


По време на 12-тия Световен конгрес на търговските палати в Дубай, беше обявено разширяването на Международната акредитационна верига за сертификатите за произход на стоки и Международната гаранционна верига за АТА карнети към Международната търговска камара (МТК-Париж).

Националните палати на Австрия и Бразилия са приети за най-новите членове на Международната акредитационна верига за сертификатите за произход на стоки, с което общият брой на акредитираните членове вече наброява над 733 палати от 31 държави.

Основана през 2012 г., Международната акредитационна верига за сертификатите за произход на стоки към МТК-Париж има за цел да гарантира пред бизнеса, банките, митниците и останалите заинтересовани страни, че акредитираните палати спазват най-добрите практики и се придържат към международно признатите стандарти при издаването на сертификати за произход на стоки и други външнотърговски документи.

Бихме искали да ви напомним, че след успешно приключила процедура по акредитация през ноември 2014 г., Българската търговско-промишлена палата бе сред първите 11 търговски палати от цял свят, одобрени за членове на Международната акредитационна верига. Палатата стана единствената организация в България с международно признание да извършва тази дейност и получи специалния международен знак с уникален номер, идентифициращ я като международно акредитирана палата. БТПП притежава и разрешение за издаване на непреференциални сертификати за произход от Агенция „Митници“. По настоящем, мрежата от акредитирани палати по света издава над 8,5 милиона сертификати за произход годишно със специалния етикет за качество на МТК-Париж.

За улеснение на митническите администрации, МТК-Париж разработи и специален верификационен уебсайт, в който акредитираните палати ежедневно публикуват информация за издадените от тях сертификати за произход на стоки и който е достъпен за проверка в реално време.

По време на Световния конгрес, беше обявено и разширяването на Международната гаранционна верига за АТА карнети, считано от 1 май 2022 г., с присъединяването на Виетнам. По този начин карнетите АТА ще бъдат признавани в 79 държави и митнически територии.

Карнетът АТА е международен унифициран митнически гаранционен документ за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки, съгласно Международната конвенция АТА и Истанбулската конвенция за временен внос. Документът се използва при износ, внос и транзитно преминаване на експонати за участие в международни панаири, изложби, презентации и други представителни мероприятия, професионални материали и оборудване (музикални инструменти, компютърна техника, офис оборудване, телевизионна,  видео- и кино апаратура, театрален и цирков реквизит и др.), промишлени образци, произведения на изкуството, исторически музейни реликви, спортни съоръжения и др.

България се присъединява към Конвенцията АТА през 1964 г., а прилагането й започва от 1967 г., като от този момент БТПП е издател и гарант на карнета АТА за България, член на Международната гаранционна верига АТА.

Сред предимствата от използването на карнет АТА са елиминиране на необходимостта от попълване на национални митнически документи, опростяването и ускоряването на митническите процедури, като се избягва заплащането на митнически депозити, предвидимост на разходите и улесняване на лицата, които временно внасят, временно изнасят и транзитират стоки. Веднъж издаден, документът може да се използва в неограничен брой страни в рамките на една година. Единственото задължително условие е стоките да бъдат върнати обратно в страната във вида, в който са изнесени и в срока на валидността на карнета, който не може да надвишава една година от деня на издаването му.

Повече информация за издаването и заверката на сертификати за произход на стоки, АТА карнети и други външнотърговски документи може да получите на интернет страницата на БТПП, както и от служителите на Дирекция „Търговски регистър и членство“ в гр. София и 28-те регионални търговско промишлени палати/камари.