Брой 203 (1467), 24-10-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

Eвропейска кампания за подобряване условията на труд


Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ) се включва в европейската кампания на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) “Безопасност и здраве на наетите от предприятия, осигуряващи временна работа, и на трансграничните работници” 2017 – 2019 със своя национална кампания. Други европейски държави също ще проведат подобни кампании на национално ниво в рамките на европейската. От SLIC се предлага общ подход и инструменти за националните инспекции по труда за инспектиране на предприятията, осигуряващи временна работа, и предприятията ползватели.

Кампанията ще се изпълнява в периода от 2017 г. до май 2019 г. и е съфинансирана от Европейската комисия. Европейските социални партньори са поканени да я подкрепят, за да популяризират здравословните и безопасни условия на труд на работещите чрез агенциите за временна заетост и за да насърчат социалния диалог. Чрез пилотния опит за трансграничните работници се очаква да се подобри и взаимопомощта между инспекциите по труда.

Проверките ще обхванат предприятия от различни икономически сектори – селско стопанство, услуги по почистване, строителство, производство на храни, услуги, здравеопазване, хотелиерство и ресторантьорство, металообработване, транспорт и логистика.

Решението за провеждане на подобна  кампания е продиктувано от факта, че през последното десетилетие заетостта, осигурена чрез агенциите за временна работа в Европейския съюз, значително е нараснала. Статистиката посочва, че на европейския пазар на труда 25,8 млн. души са наети чрез предприятия, осигуряващи временна работа.  Често работниците не са достатъчно квалифицирани, а честотата на трудовите злополуки е по-висока от тази при другите групи работници. Една от основните причини за големия брой инциденти е, че работниците, наети чрез агенции, осигуряващи временна работа, са новопостъпили на конкретните работни места и поради тази причина са по-малко информирани за специфичните превантивни мерки в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

Кампанията ще се съсредоточи върху условията за безопасност и здраве на работниците, наети чрез агенции, осигуряващи временна работа, и изпращането на работници чрез агенции за временна работа в предприятия ползватели в други държави членки.

За провеждането на информационния етап на кампанията са разработени флайери и брошури за информиране на работодателите на предприятията, осигуряващи временна работа, на работниците и на социалните партньори. Създаден е и специален уебсайт за популяризиране на кампанията и дейностите на националните инспекции по труда. Всички брошури и информация ще бъдат достъпни на сайта: www.european-temporary-work-campaign.eu. Тази интернет страница ще бъде активна по време на кампанията от 2017 г. до май 2019 г. и още една година след приключването й.

НОВИНИ ОТ БТПП
Красимир Дачев в дискусия относно механизма за изплащане на болничните
Бизнесът настоява да спре да плаща първите три дни от болничния Още
БТПП бе домакин на двустранни срещи с ирански предприемачи
Иранската делегация е от провинция Чахармахал и Бахтиария Още
Камбоджа – един отворен, интересен и динамично развиващ се пазар
Европейската търговска камара на Камбоджа е новият партньор на БТПП в Югоизточна Азия Още
Зам.-председателят на Канадско-българска бизнес мрежа Алекс Нестор посети БТПП
Дискутирани бяха финалните елементи относно предстоящия Българо - канадски бизнес форум Още
Обучение на тема „ДДС правила при услугите, свързани с недвижими имоти”
23 ноември 2017 г. в БТПП Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
До 5 декември министрите трябва да предприемат мерки за подобряване качеството на административното обслужване
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Съветът на ЕС постигна съгласие по промените в директивата за командированите работници
Временно изключване на прилагането на директивата за сектора на международния автомобилен транспорт Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Eвропейска кампания за подобряване условията на труд
Безопасност и здраве на наетите от предприятия, осигуряващи временна работа, на трансграничните работници Още