Брой 28 (33), 09-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

Правителството подкрепя приемането на евродиректива, която да намали административната тежест при изготвянето на финансови отчети

Правителството прие рамковата позиция на България по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия.

Предлаганата директива ще замени изцяло действащите в момента две счетоводни директиви – Четвърта (1978 г.) и Седма (1983 г.). Основните аспекти на предложението включват пълна хармонизация на критериите за категории на предприятията – малки, средни и големи, и нови показатели за тяхната категоризация. Установява се единен подход към структурата на финансовите отчети на предприятията в целия Европейски съюз – баланс и отчет за приходите и разходите, на докладите за дейността, бележките и оповестяванията към финансовите отчети, както и публикуване и одит на финансовите отчети. В съответствие с европейските правила за прозрачност се предлага да се въведат подробни доклади за дейността на фирмите от добивната промишленост и добива на девствени гори по отношение на плащанията към правителствата на държави, предоставили концесии и права за добив.

България подкрепя предложението на Европейската комисия за новата директива. Подкрепяме и въвеждането на специфичен режим за малките предприятия, който значително ще намали сегашната административна тежест за тях при изготвянето на финансовите отчети. Също така, страната ни подкрепя хармонизирането на критериите за големина на предприятията и би подкрепила еднакви базисни критерии за категорията „малки предприятия”, като тези критерии допълнително да бъдат съобразени с икономическото състояние на всяка държава-членка. За целта критериите могат да бъдат коригирани с коефициент, отразяващ състоянието на икономиката на съответната държава, или пък да са в зависимост от размера на нейния БВП. Така ще се постигне хармонизация на критериите за големи на предприятията на ниво ЕС и ще се вземат предвид специфичните особености в икономическото развитие на държавите-членки.

България подкрепя предложението за подобряване на съпоставимостта и яснотата на финансовите отчети чрез ограничаване на съществуващите варианти, както и предложението за отчитане на плащанията към правителствата. На този етап не можем да изразим ясна позиция относно предложението за освобождаване на малките предприятия и групи от задължителен финансов одит, докато не бъде премахнато съществуващото противоречие между предложенията за директива относно годишните и консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за директива за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП счита, че на този етап полезността на тристранния диалог е компрометирана
Палатата спира участието си в НСТС поради влошения климат в трипартитния диалог Още
Издаване на сертификати за форсмажор от БТПП
БТПП е поискала от съответните институции и министерства да изпращат копия от всеки документ, с който се въвеждат различни видове забрани Още
Среща на председателя на БТПП с кмета на Перник
Палатата продължава срещите си в регионите на страната Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Правителството подкрепя приемането на евродиректива, която да намали административната тежест при изготвянето на финансови отчети
С директивата се установява единен подход към структурата на финансовите отчети на предприятията в целия ЕС Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Отношенията на ЕС с бързо развиващите се страни: към нова система на глобално управление
Бързо развиващите се икономически страни все повече се превръщат във важни играчи на световната сцена Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Обявен е търг за доставка на оборудване в Узбекистан
Информацията за тръжната процедура е от СТИВ - Ташкент Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
"Ваканция и СПА експо" се открива на 16 февруари в Интер Експо Център – София
Участие са заявили над 280 компании от 16 страни Още
Търговска мисия в Запорожие, Украйна
Мисията е за МСП и е планирана за периода 17–24 март 2012 г. Още