Брой 121 (881), 26-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ

Необходими са спешни действия за нарастване на дела на биогоривата у нас, установи Сметната палата


Сметната палата извърши одит на изпълнение на целите на Европейския съюз за производство и използване на биогорива за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2012 г.

За изпълнение на целите на ЕС в областта на възобновяемите енергийни източници са определени национални цели и за биогоривата. Задължителните национални цели на Република България изискват постигане на:

  • 10 на сто дял на енергията от биогорива и възобновяеми източници в транспорта в общия дял на енергията от възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия на страната и
  • 6 на сто дял в крайното общо намаление на емисиите на парникови газове, като се отчитат само биогоривата и течните горива в транспорта, които отговарят на утвърдени критерии за устойчивост.

Основният одитен въпрос е „Постигнати ли са целите на Европейския съюз и националните цели при производството и използването на биогорива?“Сред специфичните въпроси са дали има създадени условия и осигурени ли са ресурси за производство на биогорива в България; прилагани ли са механизми за подпомагане и насърчаване на производството и използването им; надеждна ли е координацията и взаимодействието между институциите за изпълнение на държавната политика за производството и използването на биогорива и др.

Основни констатации и изводи от одита:
    България разполага с необходимите площи за производството на суровини за биогорива, но Mинистерството на земеделието и храните не наблюдава производството на енергийни култури и не проследява каква част от тях се влагат за производство на биогорива у  нас, в т.ч. и  отпадъците от горската промишленост, листна маса и отпадъци от животински торове и други ресурси. Причината е, че след прекратяване на Схемата за подпомагане на земеделските производители на енергийни култури от 2010 г. не се насърчава производството на енергийни култури - суровини за биогорива, и министерството вече не е орган по управление на процеса за производство и потребление на биогорива.

Забавено е приемането на законови критерии за устойчивост на биогоривата до януари 2013 г. и това оказва негативно влияние за изпълнение на националните цели. Междинните цели за 2010 г. и 2011 г. не са постигнати. Националната цел за 2010 г. не е постигната. Първоначално е въведено задължението за поетапно смесване на биокомпонент с течни горива от нефтен произход, (през м. декември 2009 г. със Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата). След това задължението е временно отложено до 01.01.2012 г. със Закон за енергията от възобновяеми източници. Резултатът е ниско годишно потребление на биогорива през 2011 г. и забавяне на темпа на растеж на дела на биокомпонентата в потребяваните течни горива от нефтен произход.

Не са отчетени потребените биогорива в сектор Tранспорт поради по-късното приемане на законодателството и по тази причина не е изпълнена целта за 2012 г.

Ключовото предимство на биогоривата от следващо поколение е свързано с по-осезаемия екологичен ефект. В Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници 2010 г. - 2020 г. и Втория национален план за изменение на климата не са включени мерки за развитие на научно-техническия потенциал. Това не създава стимули за тестване и въвеждане на нови технологии за производство на биогорива от следващо поколение и се разчита единствено на биогорива от първо поколение и внос от други страни.

С Директива 2009/28/ЕО Европейската комисия (ЕК) призовава държавите членки „да посветят значителни по своя размер финансови средства” за развитие на технологии за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и позволява потребените биогорива от следващо поколение да се отчитат в двоен размер към задължителните национални цели. Това предимство е пренесено в българското законодателство, но на практика държавата не се възползва от него поради липсата на производство и употреба на такива горива в страната.

В националния план за биогоривата предвидените количества от биогорива второ поколение са незначителни и към 2020 г. възлизат на 4 ktoe при общо потребление на биогорива от 287 ktoe. Предвид съществуващият в страната ресурс от суровини, не са планирани и количества от внос на биогорива до 2018 г. След 2018 г. е планиран единствено внос на биоетанол. Същевременно данните в енергийните баланси на НСИ за 2012 г. показват, че над 90 на сто от потребените количества биогорива са от внос. Основната причина за това е, че няма контролни механизми, които да потвърждават, че потреблението на биогорива е в съответствие с европейските регламенти за биогоривата.

Липсва и механизъм за координация между всички отговорни институции и това не способства за предприемане на единни, своевременни, ефикасни и ефективни действия за изпълнение на целите на ЕС и националните цели за биогоривата. Взаимодействието с органите на местното самоуправление и икономическите оператори е недостатъчно.

Въпреки че постигането и докладването на националните цели за биогоривата е определено към 2020 г., са необходими спешни и своевременни действия за въвеждане на подходящ механизъм за спазване на изискванията за устойчивост на биогоривата.

Критериите за устойчивост на биогоривата ще дадат резултат, ако участниците на пазара, които ги спазват, бъдат насърчени като получават ценова премия.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва на международен форум на Deutsche Welle
Посветен на „Средствата за масова информация и външната политика в цифровата епоха” Още
Възможности за сътрудничество на БТПП със специализирани бизнес платформи
За подпомагане обмена на делова информация Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Бургас е актуално и търсено място за туризъм и инвестиции от страна на беларуските граждани и предприемачи
Посещение в Бургаската палата на Н. Пр. Владимир Воронкович - посланик на Република Беларус Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Два български проекта сред финалистите на наградите RegioStars
За най-вдъхновяващите и новаторски проекти за регионално развитие, подкрепяни със средства на ЕС в рамките на политиката на сближаване Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Всички билети ще се продават с касови бележки от 21 юли
Само билети, карти, абонаментни карти за превоз на пътници и талоните и фишовете за участие в хазартни игри са без фискален бон Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Необходими са спешни действия за нарастване на дела на биогоривата у нас, установи Сметната палата
Критериите за устойчивост на биогоривата ще дадат резултат, ако участниците на пазара бъдат насърчени като получават ценова премия Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Център за насърчаване на сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ стартира дейността си в България
Целта е да се стимулира търговията със селскостопански стоки между страните от ЦИЕ и Китай, който е един от най-големите пазари за селскостопанска продукция в световен мащаб Още