Назад

Бизнес форум на тема „Предизвикателствата, пред които са изправени МСП от ЦЕИ и икономическото възстановяване на региона“


Тази година България е домакин на Председателството на Централноевропейската инициатива и на среща на високо ниво, съпътствана от представителен бизнес форум на тема „Предизвикателствата, пред които са изправени МСП от ЦЕИ и икономическото възстановяване на региона“. Целта е да свържат фирми и заинтересовани страни от региона със стратегически чуждестранни инвеститори.

Централноевропейската инициатива (ЦЕИ) е регионален междуправителствен форум, създаден през 1989 г., който събира 17 държави-членки от Централна, Източна и Югоизточна Европа. Инициативата подкрепя обединена Европа със споделени ценности, обхващащи всички страни, региони, хора и граждани. Тя насърчава укрепването на капацитетите на нейните държави членки за добро управление, върховенство на закона и устойчиво икономическо развитие за стабилност, социално сближаване, екологична устойчивост, сигурност и просперитет.

Българското председателство следва стратегическите цели, залегнали в мисията на ЦЕИ. То се основава на добре установения многостранен диалог, на устойчиви процес за вземане на решения и на доказаните инструменти за сътрудничество на Инициативата за ефективно трансформиране на политическите приоритети в измерими резултати. Чрез дейностите, предвидени в неговата програма, Председателството насърчава конструктивния обмен на мнения относно укрепването на стабилността в региона, сигурността и конкурентоспособността, справяне с предизвикателствата и проучване на възможностите.

В рамките на Българското председателство на ЦЕИ, непосредствено след срещата на министрите на външните работи на страните членки на ЦЕИ, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), със съдействието на Министерство на иновациите и растежа и Министерство на външните работи, организира Бизнес форум на тема „Предизвикателствата, пред които са изправени МСП от ЦЕИ и икономическото възстановяване на региона“, който ще се проведе на 7 ноември 2022,  в Гранд Хотел Милениум, гр. София.

Целите на бизнес форума, като неразделна част от програмата на Българското председателство, са следните:

  • да даде тласък за засилване на индустриалното сътрудничество и разширяване на преките бизнес контакти, като по този начин създаде нови възможности за насърчаване на развитието на МСП в региона на ЦЕИ;
  • да повиши видимостта на региона и да спомогне за създаването на привлекателен инвестиционен и бизнес климат чрез подобряване на прозрачността и насърчаване на конкурентоспособността, като по този начин идентифицира недостатъците и изоставанията в системата за подкрепа на МСП в региона;
  • да помогне за създаване на привлекателен инвестиционен и бизнес климат, основан на принципите на свободния пазар, прозрачност и конкурентоспособност за привличане на нови стратегически инвестиции и частен капитал в региона;
  • да насърчи Централноевропейската инициатива като инструмент за обмен на добри практики и ноу-хау и засилване на междурегионалното измерение на подкрепата за бизнеса и иновациите на МСП;
  • да подпомогне по-тясното сътрудничество в областта на по-нататъшното развитие и подкрепа на МСП.

 В рамките на програмата на събитието, акцент ще бъде поставен на следните основни теми:

  • Талантът като източник на конкурентоспособни МСП и икономическо развитие;
  • Достъп до стратегически капитал – бъдещи градивни елементи;
  • Бъдещето на малките и средни предприятия през призмата на всичко, което е услуга.

Програмата предвижда и успоредно провеждане на двустранни срещи с потенциални чуждестранни бизнес партньори, инвеститори и заинтересовани страни от страните членки на ЦЕИ, които ще участват на събитието.

Участието в бизнес форума е безплатно, като се изисква предварителна регистрация на следния интернет адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddtfLpshUOgUv9B3qHm1KVEzR3iyvrnZlBgLLybUJEMXx7YQ/viewform в срок до 2 ноември 2022 г. включително. Работният език на събитието е английски.

Допълнителна информация може да бъде получена от Ива Маринова, тел. 02 940 79 50, e-mail: i.tsvetkova@sme.government.bg и Кристин Житарска, тел. 02 940 79 86, e-mail: k.zhitarska@sme.government.bg

Приложение: проект на програма