Назад

Дългът на България за 2021 г. е 23.9% от БВП


През 2021 г. окончателните данни на Националния статистически институт показват, че институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от -5 414 млн. лв., или -3.9% от БВП. Дефицитът в подсектор „Централно управление“ е в размер на -6 359 млн. лв., или -4.6% от БВП. Подсектор „Местно управление“ реализира излишък от 136 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове“ отчита излишък от 810 млн. лева.

Дългът на Република България за 2021 г. е в размер на 33 268 млн. лв., което представлява 23.9% от БВП.

Статистическата информация за дейността на институционален сектор „Държавно управление“, включително за дълга, дефицита и излишъка, се изготвя по хармонизирана методология на ЕС. В изпълнение на Регламент на Съвета № 479/2009 за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит всяка държава членка предоставя на Евростат (ЕК) предварителни данни за дефицита/излишъка и дълга за отчетната година към 31.03. на следващата година и окончателни данни - към 30.09. на следващата година.

Пълната информация ТУК