Брой 125 (1636), 04-07-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ

Общият показател на бизнес климата намалява с 0.9%


През юни 2018 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.9% в сравнение с предходния месец в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в строителството и сектора на услугите, съобщава НСИ.
 
Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 1.5 пункта, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата производствена активност се подобрява, като и прогнозите им за следващите три месеца се запазват благоприятни.
 
Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса, посочени съответно от 36.8 и 32.5% от предприятията. По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца.
 
През юни съставният показател "бизнес климат в строителството" се понижава с 3.4 пункта в резултат на по-резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им относно строителната активност през следващите три месеца са по-неблагоприятни.
 
През последния месец анкетата регистрира засилване на негативното въздействие на фактора "недостиг на работна сила", който измества на второ и трето място затрудненията, свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. Относно продажните цени в строителствотоочакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.
 
Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се увеличава с 0.8 пункта, което се дължи на леко подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Очакванията им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче са по-резервирани.
 
Най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на предприятията, остава конкуренцията в бранша, следван от недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда. По отношение на продажните цени търговците очакват известно повишение през следващите три месеца.
 
През юни съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" спада с 4.5 пункта главно поради по-неблагоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Относно търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко намалена, докато очакванията за следващите три месеца се подобряват.
 
Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да са факторите, затрудняващи в най-голяма степен бизнеса. Преобладаващите очаквания на мениджърите за продажните цени в сектора са те да останат без промяна през следващите три месеца.
През периода 2014 - 2016 г. 27.2% от предприятията осъществяват иновационна дейност. От всички предприятия 19.8% реализират технологични иновации (продуктови, процесови, незавършена или преустановена иновационна дейност), а 17.3% внедряват нетехнологични иновации (организационни и маркетингови иновации).
 
През наблюдавания период 19.8% oт всички предприятия посочват като основен техен пазар държави - членки на Европейския съюз, и асоциирани държави и в сравнение с предходното изследване на иновациите (2012 - 2014 г.) нарастването е с 1.3 пункта. При иновативните предприятия този дял е 22.9%, а при неиновативните - 18.7%.
 
През периода 2014 - 2016 г. иновационната активност се увеличава с 1.1 пункта в сравнение с предходното изследване. Ръст се наблюдава при всички видове иновации - продуктови, процесови, организационни и маркетингови - съответно с 1.9, 2.7, 2.1 и 0.3 пункта.
През периода 2014 - 2016 г. 12.8% от предприятията реализират нови или значително усъвършенствани стоки или услуги (продуктови иновации) и техният оборот формира 24.4% от общия оборот за 2016 година. 65.2% от предприятията с продуктови иновации реализират иновационен продукт, който е нов за техния пазар, а 81.6% реализират стоки или услуги, които са нови само за тяхното предприятие.
 
6% от оборота в индустрията и услугите през 2016 г. се дължи на нови за предприятието или нови за пазара продукти. 2.7% от оборота на предприятията през 2016 г. е в резултат на нови не само за предприятието, а и за пазара продуктови иновации, докато 3.3% от оборота е в резултат на нови само за предприятието продукти.
 
През наблюдавания период 11.9% от предприятията внедряват нови или значително усъвършенствани процеси (процесови иновации) в тяхното предприятие. 8.1% въвеждат нови или значително усъвършенствани производствени методи, 6.4% от предприятията внедряват нови или значително усъвършенствани спомагателни дейности и 3.4% - нови или значително усъвършенствани методи за снабдяване, доставка и разпространение на суровините, стоките и услугите.
12.9% от предприятията прилагат нови методи за организация на бизнес практиките, на работното място и на взаимоотношенията с други предприятия и организации, които преди това не са били използвани (организационни иновации). Най-често посочваните видове организационни иновации са прилагането на нови бизнес практики за организиране на работния процес (9.5%) и въвеждането на нови методи на организация на работата, свързани с разпределяне на отговорностите и вземането на решения (8.9%).
 
През отчетния период 12% от предприятията въвеждат нови маркетингови концепции и стратегии (маркетингови иновации). Най-голям е делът на предприятията (8.4%), прилагащи нови методи за реклама или техники за промоция на продукта, следвани от предприятията, които използват нови методи за ценообразуване на стоките и услугите (5.9%).
 
Иновационната активност през периода 2014 - 2016 г. е по-висока при предприятията, занимаващи се с индустрия (31.6%), отколкото при тези, предоставящи услуги (22.1%). Най-голям е делът на иноваторите в групата на големите предприятия (250 и повече наети лица) - 81.9%. Оборотът на иновативните предприятия съставлява 59.8% от оборота на всички предприятия. Делът на наетите лица в иновативните предприятия възлиза на 59.0% от наетите във всички предприятия.
При 29.6% от всички предприятия през 2016 г. над една четвърт от наетите лица са с висше образование. При иновативните предприятия тази стойност е 41.8%, а при неиновативните - 25.1%.
 
Икономическата дейност в индустрията, която има най-висок дял иновативни предприятия, е "Добив на метални руди" (62.5%). В сектора на услугите на първо място е "Научноизследователската и развойна дейност (НИРД)", в която всички предприятия са иновативни, тъй като НИРД е вид иновационна дейност.
 
От предприятията с технологични иновации 20.9% осъществяват иновационно сътрудничество с други предприятия, научни организации и други партньори, като за големите предприятия (250 и повече наети лица) този дял е 35.8%.
 
Публично финансиране в подкрепа на своята иновационна дейност получават 35.2% от всички технологични иноватори през периода 2014 - 2016 година.
Общият индекс на цените на производител през май 2018 г. нараства с 1.4% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 2.7%, и в преработващата промишленост - с 1.8%, а понижение е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.2%.
 
По-съществено покачване на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 5.6%, и при производството на тютюневи изделия - с 1.0%, а намаление е отчетено при производството, некласифицирано другаде - с 0.2%.
 
Общият индекс на цените на производител през май 2018 г. нараства с 5.7% в сравнение със същия месец на 2017 година. Увеличение на цените е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.9%, в преработващата промишленост - с 4.9%, и в добивната промишленост - с 4.4%.
 
В преработващата промишленост по-съществен ръст на цените се наблюдава при: производството на основни метали - с 11.7%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.7%, и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5.1%. По-ниски цени са регистрирани при производството на превозни средства, без автомобили - с 1.0%, както и при производството на химични продукти и печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - по 0.8%.
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2018 г. се покачва с 0.5% спрямо предходния месец. Ръст на цените е отчетен в добивната промишленост - с 2.8%, и в преработващата промишленост - с 0.6%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ не е отчетена промяна.
 
В преработващата промишленост по-високи цени спрямо предходния месец се наблюдават при производството на основни метали - с 1.4%, и при производството на тютюневи изделия - с 1.0%. Намаление е отчетено при: производството на превозни средства, без автомобили, производството на изделия от каучук и пластмаси, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон, производството на химични продукти и производството на напитки - по 0.2%.
 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2018 г. нараства с 4.8% в сравнение със същия месец на 2017 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.9%, в добивната промишленост - с 4.8%, и в преработващата промишленост - с 2.4%.
 
През май 2018 г. по-високи цени в преработващата промишленост спрямо май 2017 г. са отчетени при производството на основни метали - с 5.5%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 4.9%. Намаление на цените се наблюдава при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1.2%, и при производството, некласифицирано другаде - с 0.4%.
Индексът на цените на производител на международния пазар през май 2018 г. се покачва с 2.7% в сравнение с предходния месец.
 
В преработващата промишленост е отчетено повишение на цените с 2.9%. По-съществен ръст е отчетен при: производството на основни метали - с 6.4%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели и производството на тютюневи изделия - по 1.3%, а намаление на цените се наблюдава при производството, некласифицирано другаде - с 0.3%.
 
Индексът на цените на производител на международния пазар през май 2018 г. нараства със 7.1% в сравнение със същия месец на 2017 година.
 
В преработващата промишленост цените се покачват със 7.2%. По-високи цени са отчетени при: производството на основни метали - с 13.0%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 9.3%, и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - със 7.2%. Спад на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 2.7%, и при производството на химични продукти - с 2.3%.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
88% от бизнеса смята, че ангажираността им към околната среда гради позитивен имидж
Анкетно проучване на БТПП Още
БТПП организира двустранни бизнес срещи с фирми от Турция
Покана за участие в двустранни бизнес срещи с представители на фирми от Турция Още
АОБР е против оставката на Иван Иванов (КЕВР)
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за информационно събитие на Съвета по инвестиции към БТПП
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Общият показател на бизнес климата намалява с 0.9%
Източник: НСИ Още
СТАТИСТИКА И ОТЧЕТНОСТ
Безработицата в България се понижава леко през май
Това показват данни на европейската статистическа служба Евростат Още
ИКОНОМИКА
През последната година са сключени 712 нови договора на стойност 600 млн. лв. по ОПИК