Назад

Информационно събитие по проект "МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на академичната екосистема"


Българската търговско-промишлена палата съвместно със СУ и още 11 университета организират информационно събитие по проекта “МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на академичната екосистема“  на 15 юли 2022г. от 13ч. в Ректората на Софийския университет  относно новите съвместни програми за приемане и обучение на студенти през новата учебна година.

За първи път  Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява прием по съвместни програми с български и чужди университети, по които ще се споделят преподаватели и ще се издават общи дипломи. Програмите са в области, за които има голямо търсене на специалисти -  информационните технологии, биотехнологиите, физиката, химията и педагогическите науки. 15 от програмите са в партньорство с български висши училища, а други две са с университети в чужбина.

Новите програми са резултат от предварително проучване на нуждите на пазара на труда и на компетентностите, които работодателите очакват от завършилите специалисти. В тясно взаимодействие с представители на бизнеса и работодателски организации са изследвани потребностите от специалисти и е избрано какво да изучават студентите. Съвместните програми включват съвременни технологични решения в обучението и създаване на дигитални ресурси, включително и за дистанционно обучение.

Кандидат студентите ще имат възможност да избират между една нова съвместна бакалавърска програма и 16 нови съвместни магистърски програми:

 • „Анализ на данни“ (бакалавърска програма)
 • „Индустриални и фармацевтични биотехнологии“
 • „Медицинска физика“ (на английски език)
 • „Интелигентна аналитика”
 • „Химия за бъдещето“ (на английски език)  
 • „Дизайн на електронно обучение“
 • „Приобщаващо образование“
 • „Жестов език и билингвистично образование“
 • „Обучението по гражданско и интеркултурно образование в средното училище“
 • „Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и информационни технологии“
 • „Технологии за обучение в профилирана подготовка по Информационни технологии“
 • „Педагогика на обучението по география и история“
 •  „Музикална педагогика - ръководство на фолклорна формация“
 •  „Визуални изкуства и образователни практики“
 • „Иновации в училищното физическо възпитание“
 • „Дизайн за дигитално учене“ (на английски език)
 • „Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение“ (на английски език)

Проектът се изпълнява от юли 2021 г. и ще продължи до декември 2023 г. 

За участие в събитието са поканени министърът на образованието и науката, председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация, Ръководителят на управляващия орган на ОП НОИР, ректорите на университетите – партньори, както и ръководителите на национално представените работодателски организации – партньори.