Назад

Защита на правата върху интелектуалната собственост в Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам


Според Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), правата върху интелектуалната собственост се отнасят до изобретения, литературни и художествени произведения, символи, имена и изображения, използвани в търговията. Правата върху интелектуалната собственост са нематериални активи на компаниите. В много случаи, те се превръщат във важен източник на приходи (лицензиране, франчайзинг и други). Не е изключение, нематериалните активи на фирмите да представляват над половината от стойността на фирмите и затова, тяхното значение нараства.

Интелектуалната собственост може да бъде разделена на две категории:

• Индустриална собственост, включваща патенти за изобретения, търговски марки, промишлени дизайни и географски означения.

• Авторско право, обхващащо литературни произведения, филми, музика, архитектурен дизайн и художествени произведения като рисунки, картини, фотографии и скулптури и др.

В Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам са договорени много аспекти в областта на защитата на правата върху интелектуалната собственост, които са от полза както на притежателите на права върху интелектуална собственост, така и на потребителите:

Авторско право

• Виетнам ще се присъедини към Интернет договорите на Световната организация за интелектуална собственост. Договорите на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO Copyright Treaty и WIPO Performances and Phonogram Treaty), наречени „Интернет договори“, определят норми за предотвратяване на неоторизиран достъп и използване на творчески материали и произведения в Интернет или други цифрови мрежи.

Те отговарят на предизвикателствата, поставени от днешните цифрови технологии, и по-специално разпространението на защитени материали чрез цифрови мрежи като Интернет. Тези договори гарантират собствениците на тези права да продължат да бъдат подходящо и ефективно защитени, когато произведенията им се разпространяват чрез нови технологии и комуникационни системи като Интернет.

Споразумението изисква Виетнам да гарантира, че притежателите на права могат ефективно да използват технологията за защита на техните права и лицензиране на техните произведения онлайн, както следва:

  1. Чрез осигуряване на адекватна правна защита и ефективни средства за защита срещу заобикалянето на технологични мерки (като криптиране), използвани от носителите на права за защита на техните права. Тези разпоредби за „заобикаляне“ се справят с проблеми като „хакването“;
  2. Като се забрани умишлената промяна или изтриване на електронното „управление на информацията за правата“, т.е. информацията, която придружава всеки защитен материал и който идентифицира произведението, неговия създател, изпълнител или собственик, както и условията за използването му.

• Автори, телевизионни оператори, изпълнители и продуценти придобиват допълнителни права чрез Споразумението за свободна търговия, като например, право на възпроизвеждане, разпространение и изработка, права за комуникация с обществеността и правото на еднократно справедливо възнаграждение (за излъчвания и комуникация с обществеността).  

Търговски марки

Съгласно Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам, Виетнам ще приложи препоръката на Световната организация за интелектуална собственост за защита на добре познати търговски марки. Включени са мерки за защита срещу използването на подвеждащи имена.

Дизайн

Виетнам се ангажира в Споразумението да се присъедини към Хагското споразумение относно международната регистрация на промишлени дизайни и да удължи срока за защита за дизайни до 15 години.

Патенти

Според Споразумението собствениците на патенти ще могат да се възползват от удължаване на срока на патентната защита в случай на забавяне на процедурата за издаване на разрешение за пускане на пазара.

Защита на информация и данни

Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам определя срок от пет години за защита на данните за фармацевтични продукти (включително биологични) и агрохимични продукти.

Растителни сортове

В Споразумението за свободна търговия, Европейският съюз и Виетнам се договориха да защитават правата на сортовете растения в съответствие с Международната конвенция за защита на сортовете растения. Това означава, че новите растителни сортове като тези, които дават по-добри добиви или са по-устойчиви на вредители, ще бъдат защитени и следователно, могат да бъдат въведени по-бързо на  виетнамския пазар в полза на фермерите и потребителите.

Географски означения

Географските означения са отличителни знаци, използвани, за да идентифицират произхода на един продукт с територията на конкретна държава, регион или населено място, с които неговото качество, репутация или друга характеристика са свързани с географския му произход. 169 географски означения от Европейския съюз са защитени от Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам.

Прилагане на Споразумението

Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам призовава за ефективно прилагане на защитата на правата върху интелектуалната собственост. То застава зад непрекъснато инвестиране в иновации и за избягване на нарушенията на правата на интелектуална собственост в областта на търговията, които водят до икономическа вреда. Задълженията на виетнамските власти и митническите служители са точно определени. Те имат със Споразумението повишена компетентност и по-добри инструменти за справяне с възможни нарушения. Споразумението съдържа строги разпоредби за подобряване на правната рамка за изпълнение на всички нива.