Брой 40 (2295), 26-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Създава се Експертна група за изпълнение Стратегията за устойчивост на химикалите


Българската търговско-промишлена палата отправя покана до своите членове, заинтересовани фирми и организации за кандидатстване за подбор на членове на Експертна група на високо равнище относно изпълнението на Стратегията за устойчивост на химикалите, по която може да се заяви интерес за участие при съблюдаване на съответните критерии.

Основната задача на групата е да подкрепи Комисията за реализиране на целите на Стратегията за устойчивост на химикалите в диалог със заинтересованите страни, да наблюдава напредъка по изпълнението на Стратегията и да подкрепя прехода към безопасни и устойчиви химикали и към среда без токсични вещества.

Специфичните задачи на групата са :
(a)  да  установява обмен на информация и комуникация между Комисията и заинтересованите страни относно цялостното изпълнение на стратегията, за да се гарантира, че тя се прилага ефективно и ефективно;
(b)   да допринася за идентифицирането и преодоляването на социалните, икономическите и културните бариери пред прехода към безопасни и устойчиви химикали и действа като основна група посланици за улесняване на обсъжданията и насърчаването на този преход в икономиката и обществото; разработване на редовен обмен на мнения, опит и добри практики между Комисията и заинтересованите страни.

Групата ще се състои максимум от  32 членове:
-    Държавата- членка, председателстваща Съвета на Европейския съюз ;
-.    10 организации от  секторите в следните области: защита на здравето, опазването на околната среда, правата на човека, защита на животните, правата на потребителите, правата на работниците;
-.  8 научни организации, академични среди и изследователски институти, осигуряващи баланс между експертните познания по фундаментални изследвания, приложни изследвания и обучение/образование;
-.  10 отрасли, включително МСП, или сдружения на отрасли, включително адекватно представителство на водещите участници в производството и използването на безопасни и устойчиви химикали. Те следва да включват химическата промишленост, ползвателите надолу по веригата (от различни сектори) и търговците на дребно;
-.    3 международни организации (ОИСР, СЗО, UNEP).

Членовете се назначават за срок от 4 години, като .групата ще се събира два пъти годишно в помещенията на Комисията, за да обсъжда теми в рамките на своя мандат.

Участниците в дейностите на групата не получават възнаграждение за услугите, които предлагат. Пътните и дневните разходи, направени от участниците в дейностите на групата, се възстановяват от Комисията.

Заинтересованите организации се приканват да подадат заявлението си до Европейската комисия, ГД „Околна среда“.
Заявленията трябва да бъдат попълнени на един от официалните езици на Европейския съюз. Въпреки това, заявленията на английски език биха улеснили процедурата за оценка. Ако се използва друг език, би било полезно да се включи резюме на приложението на английски език.
Организациите посочват името на своя представител/и в групата.
Всяко заявление следва да включва следните документи:
–    мотивационно писмо, с мотивите на заявителя в отговор на този призив и в което се посочва приносът на заявителя към групата;
–    формуляр за класификация, надлежно попълнен, в който се посочва категорията член, за която е подадено заявлението (приложение I).
–    изпълнение на критериите за подбор, изброени в глава 4 от поканата (приложение II).

За лицата, посочени от организациите като техни представители, се предоставя и автобиография (CV)  до три страници. Всички автобиографии се представят в европейски формат https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

Подписаните заявления трябва да бъдат изпратени по електронна поща на следния e-mail адрес:ENV-CHEM-ROUNDTABLE@ec.europa.eu най-късно до 18 март 2021 г.

По-детайлна информация  за сформирането и дейността на Експертната група може да намерите ТУК

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният български посланик в ЮАР на посещение в БТПП
Обсъждане на възможностите за партньорство и развитие на двустранните икономически връзки Още
Искате да търгувате със страни извън ЕС – участвайте в уебинара Global Europe
Интернационализация на българския бизнес и достъп до пазарите на Латинска Америка, Китай, Индия… Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: През февруари подобрение на стопанската конюнктура в строителството и сектора на услугите
Основният проблем във всички сектори остава несигурната икономическа среда Още
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Международната организация на работодателите призовава за привличане на цифрови възможности
За насърчаване на иновациите, подобряване на заетостта и намаляване на бедността Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален бизнес уеб форум – 1 март от 10:30 часа
Темата на тазгодишното издание е “Финанси и пазари за МСП по време на и след кризата Covid-19” Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба относно условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск
Облекчаване на задължените лица и администрацията при осъществяването на фискален контрол Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До 12 март се удължава приема по новата мярка за информиране в лозаро-винарския сектор
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
Ред за отсрочване на задължения към банки и дъщерните им дружества-финансови институции
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Създава се Експертна група за изпълнение Стратегията за устойчивост на химикалите
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Възможности за сътрудничество с украински производители на хранителни продукти