Data Matrix – едно решение срещу фалшифицирането на лекарства и в услуга на проследимостта


Брошурата дава насоки за употребата на двумерния баркод символ Data Matrix и необходимостта от него, заложена в директива на ЕС.

Европейската директивата 2011/62/ЕС за фалшивите лекарства предвижда използването на уникална идентификация за маркиране на лекарствените продукти, като един от показателите за безопасност. Делегирани актове към Директивата специфицират какво да е задължителното съдържание на уникалния идентификатор (UI):  Уникален код на продукта,  Сериен номер, Национален номер за реимбурсиране или за идентификация, Партиден номер и Срок на годност, както и техническия носител на UI, който е предвиден да бъде 2D баркод (Data Matrix), със структура съвместима по ISO. 

Линк към брошурата