Назад

БТПП проведе обучение по безопасни и здравословни условия на труд с експертите в РТПП/К
В изпълнение на Програмата на БТПП за повишаване на знанията и квалификацията на служителите си, Палатата проведе обучение по „Безопасни и здравословни условия на труд“ с експертите си в Регионалните търговско-промишлени палати/камари (РТПП/К).

Темата „Нови изменения в Кодекса на труда за работа от разстояние“ представи гл. ас. д-р Влайко Воденичаров, дм, Катедра по епидемиология и хигиена, Медицински университет – София. Той запозна участниците с Регулаторните рамки в ЕС. Представени бяха Рамковото споразумение на ЕС за дистанционна работа (2002 г.), което е отправна точка за националното законодателство и колективното договаряне в ЕС. Разгледана бе и регулацията на работа от разстояние в страните членки на ЕС, която се осъществява по два основни начина, а именно законодателни мерки  и социален диалог с колективно договаряне.

Бе отбелязано, че в българското законодателство работата от разстояние и надомната работа са регламентирани в Кодекса на труда. Специално внимание бе отделено на трудовото договаряне (колективно и индивидуално), трудовото възнаграждение, колективните права, осигуряването на определено пространство за работно място в дома от служителя, задълженията на работодателя за осигуряване на техническо оборудване и поддръжката му и др. Лекторът представи изменения в Кодекса на труда относно определянето на конкретно местоположение на работното място, предоставяне на информация от работодателя на служителя за минималните изисквания за ЗБУТ в помещението, където се практикува работа от разстояние, писмено описание от служителя до работодателя за характеристиките на работната среда, правото на работника или служителя на непрекъсната почивка, намаляване на отговорността на работодателя при трудови злополуки, за които служителя е допринесъл и отчитането на работното време.

Обучение на експертите бе проведено и по темата: „Фонд „Условия на труд“ – дейности, цел, възможности за финансиране на проекти, условия за кандидатстване“. Присъстващите бяха запознати с работата на Фонда и задачите му да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Р България по програма, приета от Националния съвет по условия на труд и утвърдена от министъра на труда и социалната политика. Чрез Фонда се финансират проекти с национално, отраслово, браншово и регионално значение.

Експертите на БТПП в РТПП/К представиха кратка информация за състоянието на икономиката в различните региони на страната, най-честите проблеми за предприемачите при осъществяване на дейността им.

Проведено бе опреснително обучение за условията и реда за издаване на външнотърговски документи, включващо въпроси, свързани с Правилата за издаване на сертификати за произход на стоки, изискванията на Митническия кодекс и регламентите към него. Съпътстваща тема за участниците бе и използването на внедрената възможност в информационната система на Единния търговски регистър на БТПП за издаване на електронни сертификати за непреференциален произход на стоки.