Назад

Дейност и състояние на нефинансовите предприятия в условията на епидемична обстановка през юли 2021 г.


Националният статистически институт провежда ежемесечно кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел да осигури и предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната.

През юли 2021 г. 26.0% от нефинансовите предприятия посочват, че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с юни 2021 г., при 55.7% няма промяна, а 18.0% са регистрирали увеличение.

Разпределението по икономически дейности показва, че през юли 2021 г. 30.0% от предприятията в дейност „Индустрия“ са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, следвани от предприятията в дейност „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ - с 27.3%, и „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ - с 24.7%.

По отношение на наетия персонал 19.6% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „платен отпуск“, следват „дистанционна форма на работа“ - 7.9%, и „освобождаване/съкращаване“ - 6.5%. През юли 2021 г. 7.4% от нефинансовите предприятия са пристъпили и към наемане на нов персонал.

За месец август 95.8% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 1.6% - ще преустановят временно дейността си, а 1.5% - ще прекратят дейността си.