Брой 30 (1542), 12-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

КЗК препоръчва изменение на нормативната уредба по топлоснабдяването и дяловото разпределени на топлинна енергия


С Решение № 165/08.02.2018 г. Комисията за защита на конкуренцията прие становище по чл. 28 от ЗЗК, с което препоръчва на компетентните органи – Народното събрание и министъра на енергетиката, да изменят или да отменят разпоредби на Глава десета „Топлоснабдяване” от Закона за енергетиката и на Наредба №16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването. Това е третото решение на КЗК от 2010 г. до момента (виж Решение № 245/2010 г. и  Решение № 623/2013 г.) в което се отправят препоръки за изменение на нормативната уредба по топлоснабдяването и дяловото разпределение на топлинна енергия с цел засилване на конкуренцията на съответните пазари и предотвратяване на възможни злоупотреби с господстващо положение или съгласувани практики от страна на топлофикационните дружества и фирмите за топлинно счетоводство.

Препоръките на КЗК засягат два основни проблема – насърчаване на конкуренцията на пазара на производство, пренос и доставка на топлинна енергия  и на пазара на дялово разпределение на топлинна енергия, както и защита на интересите на битовите и стопанските потребители на топлинна енергия. Част от отправените от Комисията предложения за изменение на нормативната уредба са следните:

1.                   Да се подобри точността при разпределянето на доставената в сградата топлинна енергия между отделните елементи – за топла вода, за сградна инсталация и за отопление на отделните имоти, като се премине от сегашната изчислителна система (въз основа на формули в Наредбата за топлоснабдяването), към измервателна система чрез контролни уреди (топломери), монтирани в абонатната станция. Закупуването и монтирането на тези топломери следва да бъде извършено в разумен срок и да е за сметка на съответното топлофикационното дружество.

2.                   Да бъде отменена забраната в чл. 153, ал. 5 от ЗЕ за физическо отделяне на отоплителни тела от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение.

3.                   Да бъде въведена изрична забрана в чл. 154 от ЗЕ за начисляване на лихви за забава на плащане, определено въз основа на прогнозни месечни сметки за топлинна енергия - при избрано от клиентите плащане на 11 равни месечни вноски и 1 изравнителна или при плащане по прогнозни изчислителни месечни сметки и 1 годишна изравнителна.

4.                   Да бъде изменена разпоредбата на чл. 153, ал. 1 от ЗЕ, като бъде създадена законова възможност и наемателите-физически лица да могат да бъдат клиенти на топлофикационното дружество със съгласието на наемодателя-собственик на имота. Изискване за поемане на солидарна отговорност от наемодател като условие за сключване на договор за продажба на топлинна енергия между топлофикационното предприятие и наемател не следва да се въвежда.

5.                   Да бъдат преценени отново възможностите за регламентиране и на други методи за разпределение на топлинната енергия в сгради-етажна собственост освен възприетата система на дялово разпределение.

6.                   Да бъде отменено изискването уредите за дялово разпределение в една сграда-етажна собственост да се доставени от един и същ търговец.

7.                   Да бъде отменена разпоредбата на чл. 139в от ЗЕ и свързаните с нея норми, съгласно които дружествата за топлинно счетоводство са подизпълнители на топлофикационните дружества и нямат преки договорни отношения с гражданите като потребители на техните услуги.

8.                   Идентифициране на най-ефективните мерки или комплекс от мерки за санкциониране неправомерното ползване на топлинна енергия.

9.                   Повишаване на ефективността на институционалната рамка, уреждаща защитата правата на потребителите в сектор Топлоснабдяване.

Цялото решение на Комисията с всички отправени препоръки за изменение на нормативната уредба в сектор Топлоснабдяване е достъпно в публичния електронен регистър на КЗК на адрес: http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300051142

 

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР подкрепя промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Ще се облекчи достъпът до пазара на труда на необходими специалисти... Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Изграждане на конкурентно предимство - практически семинар за производствени компании
28 февруари 2018, Търговско-промишлена палата - Стара Загора Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Европейската комисия провежда обществени консултации относно бъдещите програми и фондове
Тези предложения ще определят и приоритетните области за инвестиции Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК препоръчва изменение на нормативната уредба по топлоснабдяването и дяловото разпределени на топлинна енергия
ГЛЕДНА ТОЧКА
Видео: Влизаме ли в чакалнята на еврото през 2018?
Автор: Институт за пазарна икономика Още
Може ли приемането на еврото в България да доведе до безконтролни публични разходи?
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Програма City-to-City между София и Лондон: Подкрепа при откриване на офис в Лондон
26 февруари, Столичен общински съвет Още
Европейска среща „Всички пътища водят към Европа? Перспективи за федерален съюз“
22 февруари в Националния дворец на културата, София Още