Брой 39 (2045), 25-02-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

КЗК прие секторен анализ на конкурентната среда на пазара на търговия на едро с електроенергия по свободно договорени цени в България


С Решение № 152/13.02.2020г. КЗК прие секторен анализ на конкурентната среда на пазара на търговия на едро с електроенергия по свободно договорени цени в България. Анализът обхваща периода от 01.01.2016г. до 30.09.2019г. Предвид постъпилите сигнали в хода на проучването, Комисията разгледа особеностите и функционирането на борсовия пазар на електрическа енергия, в рамките на който се осъществява търговията на едро с електроенергия.

В производството по извършване на секторен анализ е събрана информация и данни от над 50 субекта, в това число участници на пазара (производители, търговци, БНЕБ ЕАД, ЕСО ЕАД и др.), компетентни държавни органи и браншови организации, което позволи на Комисията да идентифицира евентуалните проблеми за конкуренцията в сектора.

Изследваният период се характеризира с множество нормативни промени и динамично развитие на свободния пазар на електроенергия. Отчитат се редица положителни стъпки в посока развитие на конкурентен електроенергиен пазар, сред които развитието на борсовата търговия, премахването на пречките пред вноса и износа, поетапното интегриране на борсовия пазар в регионалните пазари. В същото време в сектора се идентифицират редица проблеми на конкурентната среда, като напр. непредвидимост на нормативната уредба и липса на дългосрочна стратегия за развитие, незавършена либерализация на електроенергийния пазар, задължително предлагане на цялото произведено количество електрическа енергия на организирания борсов пазар, липса на ефективен контрол върху дейността на борсовия оператор и върху търговията на едро с електроенергия, недостатъчна прозрачност на пазара и др. В хода на производството постъпиха и редица сигнали за пазарни манипулации на търговията на едро с електрическа енергия, в сегментите на дългосрочните доставки и на Пазар Ден Напред.

Предвид установените проблеми, Комисията за защита на конкуренцията предлага редица мерки за подобряване на конкурентната среда в няколко направления: 

1.      Мерки за осигуряване на предвидима и стабилна нормативна рамка

За спазване на принципа за правна сигурност и осигуряване на възможност за планиране на пазарните стратегии на участниците, Комисията препоръчва:

-Министърът на енергетиката да разработи и предложи на обществено обсъждане проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България за периода след 2020 г. във възможно най-кратък срок;

-Измененията на нормативната рамка в сектора да бъдат подлагани на обществено обсъждане, което да осигури възможност за конструктивен обмен на идеи и предложения на всички заинтересовани страни;

-Компетентните органи приемащи или издаващи нормативни и административни актове да сезират КЗК за извършването на оценка за съответствието с правилата за конкуренция на проектите на такива актове преди тяхното приемане или издаване. 

2.    Осъществяване на пълна либерализация на електроенергийния пазар

Според КЗК едновременното съществуване на регулиран и свободен сегмент препятства развитието на естествените конкурентни процеси, поради което Комисията препоръчва:

-Изготвяне на план (пътна карта) за осъществяване на поетапна пълна либерализация на електроенергийния пазар, който да предвижда необходимите стъпки за постигането на тази цел и сроковете за тяхното изпълнение;

-Предвиждане на мерки за социална защита на уязвимите потребители. 

3.    Активен и ефективен ex-ante контрол върху дейността на борсовия оператор

Доколкото БНЕБ ЕАД предоставя единствената в страната платформа за борсова търговия на електрическа енергия, на която всички производители са длъжни да продават произведената от тях електроенергия, предназначена за свободния пазар, необходимо е да бъде упражняван ефективен регулаторен контрол върху приеманите от борсовия оператор правила за търгуване на борсата и тарифи за таксите. В тази връзка КЗК препоръчва:

-В Правилата за търговия с електрическа енергия да бъде разписана процедура, по която да се извършва контрол от страна на КЕВР върху актовете на борсовия оператор, които пораждат права и задължения за участниците на борсата;

-Да се разпише изрично възможността на КЕВР да упражнява контрол служебно (ex officio) и при сезиране от страна на участници на борсата, както и задължение на борсовия оператор при всяко изменение на правилата и тарифите да предлага същото за одобрение от КЕВР;

-Да се предвиди процедура за обществено обсъждане, която да осигури възможност на заинтересованите лица да вземат отношение по проектите на правилата и тарифите, обект на контрол от страна на КЕВР;

-Да се предвидят нормативни правила за определяне на борсовите такси, по отношение на видовете такси, принципите при определянето на размера им и общите принципи, задължаващи борсовия оператор да формира същите по прозрачен и обективен начин;

-Да се извърши цялостен преглед на действащите борсови правила от страна на КЕВР и да се предприемат мерки за тяхното изменение и прецизиране, така че да се предотвратят възможностите за манипулации на борсовата търговия и да се гарантира обективност, публичност и прозрачност на същата;

-В рамките на предстоящото постигане на пълно пазарно обединение (market coupling) на българския електроенергиен пазар с пазарите на съседните страни и пълна либерализация на пазара, да отпадне задължението за производителите да предлагат цялото произведено количество електрическа енергия на БНЕБ като задължителен канал за търговия на електроенергия на едро. 

4.    Активен контрол върху търговията на едро от страна на КЕВР

В хода на проучването постъпиха редица сигнали за извършени пазарни манипулации на пазара на търговия на едро с електрическа енергия. Пазарните манипулации са нарушения по чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (РЕМИТ). Разследването, установяването и санкционирането на тези нарушения е възложено на Комисията за енергийно и водно регулиране. За установяване на координиран подход за справяне с пазарните злоупотреби и нарушенията на правилата за конкуренция на пазарите за търговия на едро с енергия, КЗК препоръчва:

-Предприемане на активни и навременни мерки от страна на КЕВР за ефективно упражняване на правомощията й за разследване и санкциониране на нарушения по чл. 3 и чл. 5 от РЕМИТ с цел осигуряване на ефективното и прозрачно функциониране на пазара;

-Изменение на чл. 74 а, ал. 8 от ЗЕ, така че да се осигури публичност и прозрачност на контрола осъществяван от КЕВР по РЕМИТ, в това число чрез поддържане на публичен регистър за постановените актове, но по начин който не възпрепятства ефективното упражняване на правомощията по разследване;

-Засилено сътрудничество и взаимодействие между КЕВР и КЗК за постигане на целите на чл.74п от Закона за енергетиката, РЕМИТ и ЗЗК въз основа на съвместно приети правила, както и създаване от страна на КЕВР на необходимата организация за осъществяването му. 

5.    Други мерки за стимулиране на конкуренцията на свободния пазар

Комисията предлага на компетентните органи да предприемат допълнителни мерки за повишаване на прозрачността на пазара на търговия на едро с електрическа енергия, като напр. предоставяне на публично достъпна информация за моментното производство на електрическа енергия от всеки един производител в страната, предоставяне на публично достъпна актуална информация за степента на използване на междусистемните преносни капацитети и др.

За стимулиране на конкуренцията на пазара и ограничаване на възможностите за пазарни манипулации КЗК препоръчва на компетентните органи продължаване на усилията за постигане на пазарно обединение във всички сегменти в най-кратки срокове.

КЗК информира Народното събрание, Министерски съвет, Министъра на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране за необходимостта съобразно тяхната компетентност и приложимото европейско и национално законодателство да се предприемат подходящи мерки за подобряване на конкурентната среда в сектора.

Пълният текст на решението е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: http://reg.cpc.bg/

 

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Засилване на партньорството между БТПП и Търг.БГ ООД
За насърчаване използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели Още
Предстоящо обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд
4 март – 27 май 2020 г., един път седмично в извънработно време Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Работодателите могат да кандидатстват за средства за наемане на безработни лица
Подаване на документи до 4 март в бюрата по труда Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие на Международното изложение за хранителновкусова промишленост SIAL
18-22 октомври 2020, гр. Париж, Франция Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК прие секторен анализ на конкурентната среда на пазара на търговия на едро с електроенергия по свободно договорени цени в България
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Фонд „Условия на труд“: При подготовката на проекти за подобряване на работната среда не са необходими консултанти
Формулярите и документите са изготвени в достъпен вид и позволяват самостоятелно попълване Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Министрите на земеделието на България, Полша, Чехия, Унгария, Естония, Латвия, Литва, и Румъния подписаха декларация за съвместна позиция по реформата на ОСП
ЕС обявява помощ от 232 милиона евро за борба с коронавируса
Новото финансиране е за действия по глобалния план за готовност и реакция Още