Брой 29 (1541), 09-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

КЗК образува производство по застъпничество за конкуренцията във връзка с проекта на ЗИД на Закона за енергетиката


С Решение № 139/01.02.2018 г. Комисията за защита на конкуренцията образува на основание чл. 28 от 33К производство № КЗК-136/2018г. за оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. ЗИД на ЗЕ е изготвен от Министерство на енергетиката. 

В предложения за обществено обсъждане законопроект се предвижда транспониране на разпоредби на правото на ЕС в областта на енергетиката, включително на част от разпоредбите на Регламент 1227/2011 на ЕП и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT). Съгласно регламента Комисията за енергийно и водно регулиране ще има задължение на национално равнище да следи за предотвратяване на пазарни злоупотреби и да налага санкции при установяване на нарушения.

Мотивите на КЗК за инициирането на производството са следните:

§     Проектът на ЗИД на ЗЕ регулира обществените отношения в чувствителен и структуроопределящ сектор, какъвто е енергийният. Този сектор е често наблюдаван от КЗК в рамките на образувани производства, като в края на 2017г. на него бяха установени нарушения на ЗЗК и бяха наложени санкции за тях.

§      Сектор Енергетика е обект на ex-anteрегулация от Комисията за енергийно и водно регулиране. В същото време Комисията за защита на конкуренцията, в качеството й на национален орган по конкуренцията, е антитръстов регулатор, осъществяващ ex-postконтрол по спазването на разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

За целите на образуваното производство КЗК ще направи анализ и оценка на ефекта върху конкуренцията на енергийните пазари на предлаганите изменения в нормативната уредба. Комисията също така ще отдели особено внимание на разпоредбите на проекта на ЗИД на ЗЕ, свързани с разширяването на правомощията на секторния регулатор КЕВР по отношение на пазарните манипулации. Съгласно Регламент 1227/2011 г., секторният регулатор (КЕВР) осъществява контрол за наличието на пазарни манипулации, а антитръстовият регулатор (КЗК) следи за наличието на забранени споразумения, решения и съгласувани практики (чл. 101 от ДФЕС и чл. 15 от ЗЗК) или злоупотреби с господстващо положение (чл. 102 от ДФЕС и чл. 21 от ЗЗК). В тази връзка по време на производството ще бъде анализирано и доколко предлаганите изменения са в съответствие с определената с Регламент (ЕО) №1/2003 на Съвета и със Закона за защита на конкуренцията компетентност на КЗК да осъществява контрол върху поведението на участниците на енергийните пазари.           

Комисията за защита на конкуренцията кани всички заинтересовани страни, в 7-дневен срок от публикуването на това съобщение  (считано от 08.02.2018), да представят становища във връзка с предмета на производство КЗК/136/2018 г.  

Пълният текст на решението за образуване на производство КЗК/136/2018 г. може да бъде  намерен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: http://reg.cpc.bg/Dossier.aspx?DossID=300052443

НОВИНИ ОТ БТПП
Позиция на АОБР относно ЗИД на Наказателния кодекс
Предлаганите промени не намират опора в Конституцията и прогласените в нея принципи на разграничение на собствеността на частна и публична Още
БТПП ръководи заседание на Комитета за търговия и инвестиции на ЕВРОПАЛАТИ
Представяне на нови инициативи и приоритети за дейността на Комитета Още
Търговският съветник към Посолството на Испания посети БТПП
През есента на тази година се очаква бизнес мисия на испански компании в България Още
Присъединете се към иноваторите на проект “МОВЕКО” !
Изпратете Вашите „добри практики“ или продукти и технологии за виртуалната изложба Още
Посетете SOFIA WINE & SPIRIT FEST - изложение-дегустация на вино, спиртни напитки и храни
Може да разгледате изложението чрез 360-градусов виртуален тур и да получите информация директно от производителите Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК образува производство по застъпничество за конкуренцията във връзка с проекта на ЗИД на Закона за енергетиката
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Втора Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Македония
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
НСИ: Ръст на износа и вноса през 2017 г.
Вносът от трети страни се увеличава през 2017 г. с 24% Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
589 000 европейски фирми ще се възползват от финансиране по линия на Плана Юнкер
До момента 366 инфраструктурни и иновационни проекта са одобрени по линия на ЕФСИ Още