Брой 210 (467), 29-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

Издаване на свидетелства за митническа годност на пътните превозни средства


Правното основание за издаване на свидетелства за митническа годност са чл.3 и чл.12 от Митническа конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (Конвенция ТИР от 1975 г.). Пътните превозни средства (ППС) могат да бъдат одобрявани в съответствие с една от следните процедури:
а) индивидуално;.
б) по тип конструкция (серийни пътни превозни средства).

Процедура по извършване на административната услуга

Компетентният орган за издаването на разрешението са митническите учреждения, определени със заповед на директора на Агенция „Митници”. Заявител по настоящата услуга може да бъде заинтересовано от извършването на услугата лице.

Пътните превозни средства (ППС) се представят всеки две години за проверка и евентуално подновяване на одобрението пред компетентните органи от страната, в която е регистрирано ППС или в случай на нерегистрирани пътни превозни средства – в страната, в която живее собственикът или ползвателят.

Когато основните характеристики на едно ППС бъдат променени, то престава да бъде покрито от издаденото му свидетелство и подлежи на ново одобрение от компетентните органи, преди да бъде ползвано за превоз на стоки под покритието на карнет ТИР.

Не може да бъде дадено одобрение по тип конструкция, без компетентният орган да е установил, след проверка на едно или няколко превозни средства, произведени по този тип конструкция, че превозните средства от този тип отговарят на техническите условия, предписани в приложение 2 към Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР.

За индивидуално одобрение заявителят следва да подаде искане, придружено със следните документи:
Ø Документ за платена такса по реда на чл. 2, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Митници” по чл. 12 от ЗМ (ПМС 85/2003 г.);
Ø Копие от свидетелството за регистрация на моторното превозно средство/ремарке или полуремарке;
Ø Копие на талона за преминат годишен технически преглед;
Ø Копие от договора за лизинг, ако ППС не са собственост на лицето.

При процедурата при одобрение по тип конструкция, производителят трябва да посочи в искането си идентифициращите номера или букви, с които означава типа пътно превозно средство, за който иска одобрението. Искането трябва да се придружава от планове и подробна спецификация на типовата конструкция на ППС, подлежаща на одобрение.

Компетентният орган проверява представеното ППС в съгласие с общите правила, установява дали превозното средство отговаря на техническите условия и ако го одобри, издава свидетелство по образец.

Когато ППС са произведени в серии по еднотипова конструкция, производителят може да поиска от компетентния орган в страната на производство одобрение по типова конструкция.

Компетентният орган посочва при необходимост измененията, които трябва да бъдат направени на предвидения тип конструкция, за да бъде дадено одобрение.
За одобрението на превозното средство митническите органи издават свидетелство за митническа годност на пътното превозно средство в съответствие с приложение 4 от конвенция ТИР, 1975 г.

Дължимите такси са по реда на чл. 2, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Митници” по чл. 12 от ЗМ (ПМС 85/2003 г.).

Информация за другите административни услуги, предоставяни от Агенция „Митници”, можете да намерите официалната интернет страница на Агенцията http://www.customs.bg/bg/page/413

Източник: Агенция "Митници"

НОВИНИ ОТ БТПП
Виетнамско-български бизнес форум се проведе днес в Ханой
Целта е намиране на поле за развитие на съвместен бизнес и проекти, разширяване на стоковата листа във взаимната търговия... Още
Покана за участие в презентация “Защита на интересите на българските фирми пред европейските институции”
Темата ще бъде представена от водещата европейска адвокатска кантора Field Fisher Waterhouse LLP Още
Съветът по иновации и енергийна ефективност - на Европейския ден на предприемача
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив участва в среща с посланика на Кралство Мароко
Поводът бе развитието на българо-мароканските бизнес отношения във връзка с новооткритото Почетно консулство на Мароко в Пловдив Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
БЪЛГАРСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ ' 2013
14 - 15 ноември 2013, Шератон София Хотел Балкан Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Камарата на строителите в България обяви Годишна класация за 2012
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Издаване на свидетелства за митническа годност на пътните превозни средства
Когато основните характеристики на едно ППС бъдат променени, то престава да бъде покрито от издаденото му свидетелство и подлежи на ново одобрение Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предприема още една решителна стъпка, за да стимулира изчисленията в облак
Целта е да бъдат набелязани най-добрите практики, за да се преодолеят опасенията на потребителите и малките предприятия.... Още