Брой 173 (1437), 11-09-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите


В изпълнение на Решение № 338 на Министерски съвет от 23.06.2017 г. („РМС № 338/2017 г.“) за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, беше направен преглед на изискуемите документи при предоставянето от страна на Българската агенция за инвестиции и Министерството на икономиката на две административни услуги, вписани в Регистъра на услугите към Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА), представляващи част от една комплексна административна услуга, а именно:

  • 1632 Приемане на документи за издаване на сертификат за клас инвестиция от министъра на икономиката и изготвяне на предложение до Министерство на икономиката за издаване или за отказ за издаване на сертификат за клас инвестиция от министъра.
  • 735 Издаване на сертификат за инвестиция клас А, Б и приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите.

При извършване на прегледа беше идентифицирана възможността за отпадане на един от изискуемите документи в процедурата по издаване на сертификат за инвестиция клас А, Б и приоритетен инвестиционен проект по ЗНИ, а именно удостоверение за наличието или липсата на задължения, издавано от Националната агенция за приходите, включено в точка 9 от Приложение към т. 1, буква „а“ от РМС № 338/2017 г. Към момента са предвидени две възможности - документът да се представя лично от заявителя или да бъде събиран по служебен път от БАИ, ако заявителят е заявил това, определени в чл. 4, ал. 3 и Секция I от Заявлението по чл. 18, ал. 1 от ЗНИ, представляващо Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 от ППЗНИ.

С приемането на промени на посочените разпоредби на ППЗНИ информацията за липса/наличие на задължения към държавата ще бъде събирана от БАИ и МИ, в качеството им на компетентни органи по комплексно административно обслужване, само по служебен път от НАП или от информационното приложение RegiX (предоставящо електронен достъп до регистрите на държавната администрация) след получаване на достъп, на основание чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

В резултат на промените ще бъдат намалени разходите и времето на заявителите за подготовка и окомплектоване на необходимите документи за сертифициране на инвестиционните проекти, във връзка с отпадането на задължението за предоставяне на посочения документ.

Проект на Постановление на МС за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

Мотиви

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията", МС

На заинтересованите лица се предоставя  срок до 29 септември 2017 г.  за предложения и становища, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: p.atanasova@mi.government.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Делегация, организирана от БТПП, замина за Израел
Посещение на международното изложение за водни ресурси, технологии и мениджмънт "WATEC 2017" Още
БТПП започна да издава сертификати на класираните фирми в новото издание „ТОП 100” и „ТОП 1500+”
Подпомага доброто представяне на фирмата пред партньорите, дава обективна оценка на успехите й Още
Покана за семинар „Как се прави бизнес с Латинска Америка”
20 септември 2017, в БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация от Китайското посолство посети Бургаската търговско-промишлена палата
Представяне на икономиката, инфраструктурните предимства и инвестиционния потенциал на Бургаския регион Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Модерната търговия носи икономически ползи за страната
Доклад на Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
Във връзка с Решение на Министерски съвет за приемане на мерки за намаляване на административната тежест Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум в рамките на инициативата „16+1“, Будапеща, 28.11.2017