Брой 217 (1975), 12-11-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Инвестиционни намерения в областта на изграждане и развитие на бърз и свръх бърз широколентов достъп в райони, попадащи в така наречените „бели и сиви“ зони

Широколентовият достъп се припознава от Европейската комисия като един от основните инструменти за подобряване на икономическото и социално благосъстояние на населението. Той се превръща във все по-важен фактор не само за конкурентоспособността на предприятията, но и за подпомагане на социалното приобщаване, дава възможност за развитието и използването на услугите на електронното управление. Разпространението на високоскоростна свързаност може да доведе до значително нарастване на брутния вътрешен продукт, заетостта, конкурентоспособността на националните икономики на международната сцена и качеството на живот.

Покритието с фиксиран широколентов достъп през 2018 г. в страната е 96%, при средно за ЕС 97%, което ни нарежда на 19 място в тази класация. Разпространението на фиксиран широколентов достъп до интернет обаче е 58%, при средно за ЕС 77%, което поставя страната на последно място в ЕС по този показател. Покритието с достъп от следващо поколение е 75%, което ни нарежда на 23 място, тъй като средната стойност за този показател в ЕС е 83%. Разпространението на свръх бърз широколентов достъп до интернет е 43%, по-високо от средното за ЕС 41%, което нарежда страната на 15 място, заради по-високите показатели на останалите страни членки.

В изпълнение на мярка „Актуализация на данни за широколентова инфраструктура, която включва информация за наличност и географско разположение на инфраструктурата на операторите по региони“ от Националния план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение, МТИТС ежегодно изготвя и публикува информация относно предлагането на широколентов достъп до интернет на територията на страната.

В тази връзка при създаването на базата данни от МТИТС са взети предвид целите, заложени в Програмата в областта на цифровите технологии, а именно до 2020 г. да се осигури покритие с високоскоростен широколентов достъп (>30Mbps) за всички европейци; а до 2020 г. да се осигури присъединяване към свръхвисокоскоростна широколентова Интернет връзка (>100Mbps) за най-малко 50% от европейските домакинства. В допълнение бе отчетена и стратегическата цел на Стратегия за европейско Гигабит общество: до 2025 всички европейски домакинства, в градски и селски райони да имат достъп до интернет свързаност предлагаща скорост на сваляне поне 100 Mbps, с възможност за надграждане до гигабитови скорости.

Site Image

Настоящата карта се базира на данните на съществуващи масиви от данни, събрани от национални публични органи. Основната база данни се основава на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията и информация от годишните въпросници на КРС за дейността на предприятията през 2018 г. и по-конкретно информацията от формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2018 г. на предприятията, предоставящи услуги за пренос на данни и/или услуги за достъп до интернет“ и „Въпросник за широколентов достъп до интернет към 01.07.2019 г.“. Данни за широколоентовия достъп в Република България по общини е наличен и в .csv формат.

Информацията представлява актуално „картографиране“ на съществуващата частна и публична инфраструктура и качеството на обслужване при използване на стандартни показатели за „картографирането“ на широколентови мрежи, вкл. за нуждите на секторите, имащи специфични нужди.

Данните са визуализирани като се използва системата на Евростат от местни административни единици (LAU), съвместими с NUTS. Тези LAU са градивните елементи на NUTS и включват общините и общините на Европейския съюз.

Горепосочената информация е достъпна в раздел „Широколентов достъп“ на ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА на адрес: https://sipbg.gov.bg/SIP.Experts/public/eit/bbMapping_bg.htm.

В Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е предвидена подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“, по която следва да се реализира проект за изграждане на широколентов достъп от следващо поколение в размер на 30 млн. евро. Държавна агенция „Електронно управление“ е определена за единствен допустим кандидат по процедурата. Проектът е насочен към осигуряване на свързаност на максимален брой общински центрове към държавната опорна мрежа за подобряването представянето и използването на електронни услуги за гражданите и бизнеса. С изпълнението на проекта не се очаква изместване на пазарната инициатива и нарушение на принципите на свободната конкуренция. 

Осъществяването на интервенцията е от изключителна важност, тъй като изграждането на защитена, сигурна и надеждна инфраструктура за широколентов достъп от следващо поколение и създаване на предпоставки за развитие на широколентови услуги за населението в някои селски райони и слабонаселени райони на България е на незадоволително ниво. С постигане на целите на интервенцията ще се насърчи социалното приобщаване, икономическото развитие в тези райони, намаляването на бедността, така и за подпомагане развитието на електронното управление.

В изпълнение на задълженията си на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO), Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, организира публична консултация относно инвестиционните намерения в областта на развитие на широколентов достъп в райони, попадащи в така наречените „бели и сиви“ зони, като събира информация за всяка от общините, определена като „бяла“ зона (при наличие на широколентова инфраструктура и услуги):

Наличие на оптична свързаност, капацитет;

Налични ли са условия за конкурентно предлагане на интернет и широколентови услуги за гражданите и бизнеса;

Налични ли са свободни оптични влакна и/или „ламбди” и ако да, отдават ли се под наем и на каква цена;

Предлагани услуги (тип, на едро, на дребно и при каква цена бихте предоставили услуги на крайни потребители за целите на проекта);

Поддържани интерфейси за достъп (скорости, тип на интерфейса);

Наличие на регистрирани инвестиционни намерения за изграждане на широколентова инфраструктура през следващите 3 години в изброените райони. В случай че такива са налице такива, се изисква определяне на териториалния обхват на планираната инфраструктура, степента на покритие с услуги, изискващи ШЛД, степента на финансова обезпеченост на инвестиционното намерение.

Срок на допитването: 12.12.2019 г.

Адрес за контакт: EkipEIT@mtitc.government.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Идеи за популяризиране на традиционната китайска медицина у нас
Палатата е готова да подкрепи специализирано изложение в София Още
Практическо обучение „Място на стопанска дейност и постоянен обект за ДДС цели“
28 ноември, 9.00-17.00 часа, в БТПП Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Красимир Коцев, основател и управител на компанията за кибер сигурност SoCyber: Да работим умно, вместо да работим много
Интервю за списание "Икономика" Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Какво се случва повече от година след влизането в действие на GDPR?
Отговори на експерти от Асоциация за защита на личните данни Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
22 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 315 млн. лева ще бъдат обявени през 2020 г.
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Партньорство със Световната банка за подобряване на иновационното развитие и дигитализацията на българската икономика
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Инвестиционни намерения в областта на изграждане и развитие на бърз и свръх бърз широколентов достъп в райони, попадащи в така наречените „бели и сиви“ зони
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международно изложение за дигитални иновации TWENTY2X 2020
17-19.03.2020г. в гр. Хановер, Германия Още