Брой 220 (1978), 15-11-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

Проект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози


Във връзка със зачестилите случаи на констатирани от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ превозвачи, неотговарящи на условията за установяване, съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския Парламент на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета, относно лицата, които отговарят на изискванията за добра репутация и професионална компетентност (Регламента) (така наречените „пощенски кутии“), със законопроекта са предложени допълнителни условия и мерки за упражняване на по-ефективен контрол върху превозвачите, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници или товари и за ограничаване на фиктивната регистрация на превозвачи.

Актуализирани са текстовете за доказване на финансова стабилност с цел  намаляване на административната тежест за превозвачите, като е предвидено, че изискването за липса на публични задължения е изпълнено, когато за търговеца няма получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Прецизирани са текстовете относно прекратяване на правата, произтичащи от лиценза за превоз на пътници или товари, като е уточнено, че същите се прекратяват, когато превозвачът е извършил системни нарушения.

С цел да се преустанови практиката превозвачи, извършили нарушения, да прекратят своя лиценз по собствено желание и да подадат заявление за издаване на нов, за да избегнат започване на административно производство по прилагане на принудителни административни мерки, в законопроекта е предвидено правата, произтичащи от лиценз, да не се прекратяват по искане на собственика до приключване на производство за отнемане на лиценза по решение на лицензиращия орган, или при започнала проверка в предприятието - до нейното приключване.

Действащият понастоящем Закон за автомобилните превози не предвижда срок за връщане на лиценза на Общността и заверените копия към него, съответно на лиценза и удостоверенията към него за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, когато на превозвача е наложена принудителна административна мярка „спиране на дейността на превозвача“, чрез отнемане на заверените копия на лиценза на Общността или на удостоверенията към лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България. Това от своя страна затруднява изпълнението на приложената принудителна административна мярка, предвид факта, че този вид документи не се съхраняват в помещенията на транспортното предприятие, а се намират на борда на превозните средства. В тази връзка се предвижда регламентирането на срок за връщането на заверените копия от лиценза или на удостоверенията към него, съответно и административнонаказателна отговорност за превозвача за неизпълнение на задълженията в този срок.

По отношение на таксиметровия превоз на пътници са предложени промени, свързани с намаляване на административната тежест във връзка с Решение № 704 от 05.10.2018 г. на МС чрез обединяване на публичния регистър за регистрация, воден от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, и регистрите на общинските администрации за издадените от тях разрешения. С цел спазване на изискванията на чл. 15, ал. 1 и ал. 6 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и Закона за електронното управление е необходимо осигуряване на публичност на регистъра за превозвачи, осъществяващи обществен превоз на пътници с лек таксиметров автомобил или водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка чрез осигуряване на безплатен достъп по електронен път до него от представители на общините.

В разпоредбата на чл. 24б от Закона за автомобилните превози е предвидено издаване на наредба относно функционалните и техническите изисквания, на които трябва да отговаря фискалната памет на електронните таксиметрови апарати, предназначени за регистрация и контрол на оборота от услугите с леки автомобили за таксиметров превоз на пътници, въвеждането й в експлоатация, регистрацията и контролът върху техническото състояние. Предложената в проекта отмяна на разпоредбата е във връзка със съществуващата Наредба  за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 47 от 15.03.2016 г., обн., ДВ, бр. 23 от 25.03.2016 г., в сила от 20.04.2016 г., изм. и доп., бр. 87 от 31.10.2017 г., в сила от 31.10.2017 г. С посочената наредба са регламентирани изискванията към таксиметровите апарати в съответствие с Директива 2004/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно измервателните уреди (ОВ, L 135/1 от 30 април 2004 г.).

Предвид изискването за задължително прилагане на еднакви критерии от собствениците на автогари към превозвачите в чл. 22, ал. 4 от законопроекта е предвидена възможност за диференциране на размера на максималните цени за автогарово обслужване по видове транспортни схеми и са предвидени санкции по отношение на неспазване на изискванията определени в методиката.

Превозът на повредени пътни превозни средства, т. нар. „пътна помощ“ се извършва срещу заплащане и по своята същност е обществен превоз на товари, поради което се предлага техническите изисквания към превозните средства, изискванията към водачите, както и обществените отношения, свързани с тази дейност да се регламентират със Закона за автомобилните превози.  

Липсата на регламентация на превозите с атракционна цел води до невъзможност по отношение на същите да бъде осъществяван ефективен контрол,  поради което в законопроекта се предлага превозните средства, с които се извършват този вид превози, да бъдат регистрирани в съответната община, на територията на която ще се осъществяват превозите с атракционна цел. Също така е предвидена легална дефиниция на „превоз с атракционна цел“.

В чл. 24в от ЗАП е предвидено издаването на наредба от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за условията и реда за извършване на превоз на лица с увреждания и лица с намалена подвижност със специални превозни средства. Съгласно действащия закон обществен превоз на пътници може да се извършва само с превозни средства от категория М2, М3 или леки таксиметрови автомобили. В много случаи е икономически нерентабилно да се използват пътни превозни средства от категории М2 или М3 за превози на тези лица, а е целесъобразно да се използват пътни превозни средства от категория М1 с 8+1 места, специално проектирани за тази цел. В тази връзка в проекта на закон е предвидено изключение при осъществяването на превоз на лица с увреждания и лица с намалена подвижност да не се изисква лиценз, ако превозът се извършва с превозни средства от категория М1 от общини и юридически  лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Извършването на превози с моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас В и клас II, с които се извършва специализиран превоз и превоз на пътници по редовни автобусни линии с дължина на маршрута до 30 км., в които се допускат и правостоящи пътници създава затруднения предвид невъзможността за използване на автобуси без обезопасителни колани за този вид превози. В тази връзка в проекта се предвижда изискването за задължително оборудване  с обезопасителни колани да не се прилага за моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас А и клас I, както и от категории М2 и М3, клас В и клас II, с които се извършва специализиран превоз и превоз на пътници по редовни автобусни линии, когато превозът е с еднопосочна дължина на маршрута до 30 км., с изключение на специализираните превози на деца и/или ученици.

Поради несъответствието на размера на някои от санкциите със степента на обществена опасност на съответните нарушения се предвижда намаляване на размера на тези санкции. Също така се разширява обхвата на нарушенията, за които се прилагат принудителни административни мерки с преустановяване и предотвратяване на извършените нарушения от лица, които не притежават необходимия документ за извършване на дейността.

Действащото законодателство в областта на движението по пътищата не съдържа уредба, която да осигури безопасното придвижване на лицата с индивидуални електрически превозни средства (електрически тротинетки), поради което се прави предложение за изменение и допълнение в Закона за движението по пътищата с цел да бъде преодоляна тази празнота. Този вид превозни средства придобива все по-голяма популярност в държавите членки на Европейския съюз (ЕС), включително и в Република България. Липсата на ясни правила при използването на индивидуални електрически превозни средства е съществен фактор и предпоставка за настъпването на пътнотранспортни произшествия, застрашаващи здравето и живота на уязвимите участници в движението.

Предвид големия брой индивидуални електрически превозни средства, които навлизат на вътрешния пазар на ЕС, Европейската комисия в момента предприема действия по събиране на информация от държавите членки, която да послужи за последващ анализ и подготовка на законодателен акт, с който да бъде преодоляна установената празнота в действащата към момента нормативна уредба. До приемането на съответния европейски нормативен акт, с който да бъдат регулирани този кръг от обществени отношения, следва на национално ниво в краткосрочен план да бъдат уредени най-неотложните въпроси във връзка с: легалната дефиниция на понятието „индивидуални електрически превозни средства“; определянето на изискванията за предпазните средства при тяхната употреба; местата, на които е разрешено придвижването им; максимално допустимата скорост на движение и минималната възраст за техните водачи.

Превозните средства от категории М2 и М3 са предназначени за превоз на повече от 8 пътници, а превозните средства от категория N3 са предназначени за превоз на тежки товари. Тези превозни средства се използват за търговска цел, а в същото време няма пречка да се регистрират на физически лица, което е предпоставка за извършване на нерегламентирани превози в сивия сектор. С проекта се регламентира, че превозни средства от категории М2, М3 и N3 могат да се регистрират само от юридически лица, едноличен търговец или физическо лице, регистрирано като земеделски стопани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.

С проекта на закон се цели постигането на следното:

  1. Намаляване на превозвачите, които не отговарят на условията за установяване, т. нар. „пощенски кутии“.
  2. Намаляване на административната тежест на лицата, осъществяващи таксиметрова дейност чрез създаването на единен публичен таксиметров регистър.
  3. Създаване на условия за ограничаване на възможностите за извършване на нерегламентирани превози.
  4. Повишаване на качеството на извършваната контролна и админстративнонаказателна дейности. Предотвратяване и преустановяване на административните нарушения или вредните последици от тях.
  5. Регламентиране на превозите с атракционна цел.
  6. Регламентиране на превозите на повредени пътни превозни средства. т. нар. „Пътна помощ“.
  7. Регламентиране на правилата за движението по пътищата с индивидуални електрически превозни средства.

Не се предвиждат допълнителни финансови и други средства за прилагане на новата нормативна уредба. С проекта на закон не се въвеждат изисквания от правото на ЕС, поради което не е необходимо изготвянето на таблица за съответствие с правото на ЕС.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози е публикуван за обществено обсъждане за 14 дни на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Определя се по-кратък срок за обществено обсъждане, тъй като проектът на ЗИД на ЗАП е бил вече публикуван за обществено обсъждане за 30 дни. Поради големия обществен интерес за регламентиране в ЗДвП на правилата за движение на индивидуалните електрически превозни средства и поради настъпили ПТП с такива се налага чрез ЗИД на ЗАП да се въведе такава регламентация в ЗДвП, което е съществено изменение на първоначално публикувания законопроект.

Лица за контакти:

Асен Лазаров
Главен директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“,
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
Тел.: 02/930 88 09
Цветелина Илиева-Йорданова,
Директор на дирекция “Автомобилни превози”,
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
Тел.: 02/930 88 81
Мартин Хубчев
Директор на дирекция „Правно-техническа методология и контрол“,
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“,
Тел.: +359882548698

Дата на откриване: 11.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 25.11.2019 г.
НОВИНИ ОТ БТПП
Работно становище на БТПП по повод на обявените вчера промени в държавния бюджет на Р България
БГ Баркод: стоки и за най-малките
Фирма „Шушулка“ ЕООД е въвела най-много продукти в електронния каталог БГ Баркод за седмицата 4-8 ноември Още
Конференцията на ГИС – повод за обмяна на идеи и опит
Географските информационни системи - инструмент за взимането на отговорни решения Още
БТПП и МВБУ – съвместни усилия за разширяване търговско-икономическите отношения България - Израел
БТПП насърчава усилията за бизнес сътрудничество на Балканите
Партньорство с PharmaLex Bulgaria Още
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
НАП провежда ежегодното си социологическо проучване
На тема „Спазване на данъчно-осигурителните задължения” Още
Проект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози
По-ефективен контрол върху превозвачите Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Последни инструкции за издаване на разрешения за влизане на чуждестранни граждани в Р Ирак
Механизми за получаване на разрешение Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network