Брой 103 (863), 02-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия


Предложеният от Министерството на икономиката проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия цели въвеждане на разпоредбите на Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (OB, L 178, 28.6.2013 г.) и на Директива за изпълнение 2014/58/ЕС на Комисията относно създаването на система за проследяване на пиротехнически изделия (ОВ, L 115 от 17.04.2014 г.). Наредбата ще замени Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия, приета с ПМС  № 315 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г., посл. изм. и доп. бр. 13 от 2015 г.). Отменянето на наредбата произтича от обстоятелството, че Директива 2013/29/ЕС отменя Директива 2007/23/ЕО, чиито разпоредби бяха транспонирани в действащата наредба.

Проектът на наредбата не предвижда изменения в съществените изисквания, процедурите за оценяване на съответствието и категоризацията на пиротехническите изделия.

Нов елемент в предложението е ясното и пропорционално разпределение на правомощията и задълженията на икономическите оператори в зависимост от ролята им във веригата на предоставяне на пиротехнически изделия на пазара, както и  допълване и систематизиране на дейностите и отговорностите им.

Въвежда се задължение на производителя и на вносителя, когато има съмнение, че изделие, пуснато от него на пазара, не отговаря на изискванията на наредбата, да прилага необходимите коригиращи мерки – привеждане на изделието в съответствие, изтегляне от пазара или изземване. Предвидени са разпоредби, които задължават производителя или вносителя, при мотивирано искане от органите за надзор на пазара, да провежда изпитвания на образци от предоставени на пазара пиротехнически изделия.

Въвеждат се допълнителни критерии към лицата, които кандидатстват за разрешение за оценяване на съответствието, по-специално относно изискванията за независимост и отсъствие на конфликт на интереси, професионална етика, която гарантира независимост от морален натиск и финансови подбуди.

Постановлението влизa в сила от 1 юли 2015 г. Разпоредбите, относно задълженията на производителя, вносителя и съответния нотифициран орган за водене на регистри, в които се вписват регистрационния номер на пиротехническото изделие и данните, които го идентифицират, влизат в сила от 17 октомври 2016 г.

Предложения и становища по проекта на наредба, могат да бъдат изпращани до 15 юни 2015 г.  на електронен адрес: m.alexandrova@mi.government.bg  и v.lambrinova@mi.government.bg

Проект на ПМС.

Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Ямболската палата връчи на БТПП отличие за партньорство
Отбелязване и в Ямбол на 120-годишнината от създаването на търговско-индустриалните камари в България Още
Покана за участие в Българо-португалски бизнес форум
16 юни от 10 часа в София Хотел Балкан Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Откриват жътвата на ръж по проекта “Хляб на мира”
Националната асоциация на зърнопроизводителите организира за втора поредна година събитието Още
Експертният съвет към КСБ: Дългият тунел през Кресненското дефиле е нецелесъобразен
Специалистите препоръчват алтернативния вариант на преминаване с къси тунели, естакади и наземен път Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията по търговия в ЕП: ТПТИ не трябва да подкопава стандартите на ЕС
Настоява се и за реформиране на механизмите за уреждане на споровете между инвеститорите и страните членки Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Доклад на БАН: Търсенето на работна ръка у нас ще се увеличава, предлагането ще намалява
Заради намаляването на населението в трудоспособна възраст все по-малко ще е предлагането на труд в икономиката Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия
Ясно и пропорционално разпределение на правомощията и задълженията на икономическите оператори Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Обществена дискусия „Научните чудеса на България” - иновации, престиж, бъдеще
3 юни 2015 г. от 11 часа, в Големия салон на БАН Още
SEE Growth Summit 2015 - бизнес събитието на годината наближава
Букурещ, 9 юни 2015 Още