Брой 170 (1182), 02-09-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (ЗИД на ЗЗК). Проектът е изготвен от КЗК и с него се цели привеждане в съответствие на националното законодателство с нормите на Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение на вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията.

С оглед въвеждане на нормите на Директива 2014/104/ЕС се предлага изменение и допълнение на ЗЗК, като се създава Глава Петнадесета „Отговорност за непозволено увреждане“ с два раздела. Раздел Първи съдържа общи правила за търсене на отговорност за причинени вреди вследствие на нарушения по ЗЗК, включително и по Глава Седма „Забрана за нелоялна конкуренция“ и Глава Седма „а“ „Злоупотреба с по-силна позиция при договаряне“. Раздел Втори съдържа подробни правила относно търсенето на отговорност за непозволено увреждане вследствие нарушение по Глава Трета „Забранени споразумения, решения и съгласувани практики“ и Глава Четвърта „Злоупотреба с монополно или господстващо положение“ на ЗЗК и по чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС.

Тъй като нарушенията на антитръстовите норми могат да причинят вреди на широк кръг лица – както конкуренти на нарушителите, така и техни контрагенти, клиенти или крайни потребители, законопроектът предвижда право на обезщетение да имат всички физически и юридически лица, на които са причинени вреди, дори когато нарушението не е било насочено директно срещу тях. Предвижда се исковете за обезщетение на вреди да се подават по реда на Гражданско-процесуалния кодекс. С цел да се осигури достатъчно време за увредените лица да предявят иск за обезщетение на вреди, с проекта на ЗИД на ЗЗК се въвеждат и правила относно давността.

В съответствие с директивата и с оглед преодоляване на трудностите при доказване на антитръстови нарушения с проекта на ЗИД на ЗЗК се предлага придаването на обвързваща сила за гражданския съд на влезлите в сила решения на Комисия за защита на конкуренцията относно факта на извършване на нарушението и установения нарушител. Същата сила за гражданския съд има и решение на комисията, което не е обжалвано или жалбата срещу него е оттеглена. Същевременно влезлите в сила решения на органите за защита на конкуренцията или съдилищата на държавите членки на Европейския съюз, с които се установява нарушение на правото на конкуренция, могат да бъдат предоставени като годно доказателство в производство за обезщетение на вреди. До доказване на противното съдът следва да приеме за установен факта на нарушението и нарушителя. По отношение на действието на решенията на Европейската комисия се прилага чл. 16 от Регламент (ЕО) № 1/2003 г. на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора.

С проекта на ЗИД на ЗЗК се урежда и въпросът относно отговорността на лицата, когато нарушението е извършено от две или повече предприятия. Предвижда се в тези случаи предприятията да носят солидарна отговорност, като всяко едно от тях ще бъде отговорно спрямо всички увредени лица за целия размер на вредата, а в последствие ще има правото да претендира от другите нарушители частта, която всеки от тях дължи.

Обществените консултации са отворени до 16 септември 2016 г.

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя законодателните инициативи, насочени към подобряване качеството на нормативните актове
Палатата многократно е настоявала за задължителна оценка на въздействието на нормативните актове Още
БТПП приветства предложените от МТК стъпки към устойчив икономически растеж
Те ще бъдат представени на Срещата на върха на Г-20 в Ханджоу, Китай Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията
Създава се нова глава „Отговорност за непозволено увреждане“ Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Нов бюджетен излишък през юли и нови разногласия за бъдещето му
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Oт 12 септември стартира прием на мярката за помощ за намаляване на производството на краве мляко
Приемът на заявления ще приключи на 21 септември Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Националната стратегия за адаптация към изменението на климата трябва да е готова до ноември 2017 г.
Ще се търси широко обществено участие при разработване на Стратегията Още