Брой 143 (1407), 28-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за платежни услуги и платежните системи


Днес на портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на нов Закон за платежните услуги и платежните системи. Проектът е на Министерство на финансите, отговорна дирекция "Регулация на финансовите пазари". Целта е въвеждането в българското законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366, включително:

 • Прецизиране на критериите и условията за предоставяне на платежни услуги, които попадат извън приложното поле на закона, което да уеднакви практиката на прилагането на закона;
 • Постигане на равнопоставеност между доставчиците на платежни услуги, чрез допълване на правната рамка с две нови платежни услуги, които към момента попадат извън обхвата на закона - услуги по иницииране на плащания и услуги за предоставяне на информация за сметка, както и регулиране на дейността на доставчиците, които ги предлагат;
 • Подобряване на регламентацията по отношение на лицензирането на платежни институции и дружества за електронни пари, упражняването на правото на установяване и свобода на предоставяне на платежни услуги в рамките на ЕС и сътрудничеството между надзорните органи;
 • Пълно гарантиране на правата на ползвателите на платежни услуги посредством  промени по отношение на информационните изисквания и правата и задълженията на доставчиците на платежни услуги чрез разширяване обхвата на платежни операции, за които те се прилагат, като са включени и операциите, при които само един от доставчиците на платежни услуги е на територията на ЕС и които се извършват освен във валутите на ЕС и във всички останали валути;
 • Въвеждане на хармонизирани изисквания за сигурност на плащанията чрез регламентиране на изисквания за ограничаване и контрол на операционните рискове, включително рисковете, свързани със сигурността, както и изисквания за сигурност на плащанията чрез извършване на задълбочено установяване на идентичността на клиента, когато плащанията се извършват отдалечено или в интернет среда.

Други цели:

 • Повишаване на информираността на потребителите относно характеристиките и възможността за откриване на платежна сметка за основни операции;
 • Премахване на трудностите и минимизиране на правната несигурност, свързани с упражняване на правото на свободно предоставяне на услуги в ЕС, пред дружество за електронни пари, което притежава и лиценз за платежна институция;
 • Подобряване на надеждността, устойчивостта и ефективността на платежните системи с окончателност на сетълмента и ограничаване на системния риск;
 • Съобразяване на размера на предвижданите глоби и имуществени санкции при извършени нарушения на закона и на подзаконовите актове по прилагането му, както и при извършени нарушения на Регламент (ЕС) 2015/847, на Регламент (ЕО) № 924/2009, на Регламент (ЕС) № 260/2012 и на Регламент (ЕС) 2015/751, с нарасналото значение на дейността по предоставяне на платежни услуги;
 • Подобряване на начина на извършване на паричен сетълмент по сделки с ДЦК от инвестиционни посредници;
 • Преодоляване на трудностите по отношение получаване на достъп от държавни органи до информационните системи на ЦКР и РБСС;
 • Привеждане на сроковете за издаване на акт за установяване на административно нарушение по ЗКИ и ЗПУПС в съответствие с голямата правна и фактическа сложност на казусите и значимостта на обществените отношения.

Обществените консултации са отворени до 25 август 2017 г.

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Външният министър на Судан посети БТПП, в рамките на официалната му визита у нас
Възможностите за двустранното икономическо сътрудничество – основна тема на срещата Още
БТПП подготвя двустранен В2В форум с представители на руски компании през есента на т. г.
Руската делегация ще представи секторите туризъм, фармацевтика, строителство, производство на мебели и лека промишленост Още
Среща с търговския съветник в Посолството на България в Торонто, Канада
Всеобхватното търговско и икономическо споразумение между ЕС и Канада – във фокуса на срещата Още
Покана за участие в международен форум и двустранни срещи за бизнес сътрудничество в сектор „Храни“ - „Marketplace Austria Food 2017“
Ориентирано към компании, интересуващи се от внос на австрийски стоки Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Как се определя минималната заплата по света
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът се влошава през юли
Единствено мениджърите на индустриалните компании подобряват оценките си за състоянието на бизнеса Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за платежни услуги и платежните системи
Въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива на ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна школа по фундаментална и електронна кристалография ще се проведе през октомври в София
Инициативата е с фокус върху съвременните методи за изследване на наноматериалите Още