Брой 229 (1740), 29-11-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта


С оглед на необходимостта от прецизиране на някои от разпоредбите на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта (Наредбата) се предлагат следните изменения и допълнения:

С промените на Наредбата, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 79 от 2017 г., е предложено Държавната комисия по хазарта (ДКХ) по служебен път да набавя информация, необходима за издаване на лицензи по Закона за хазарта (ЗХ). Създаден е нов раздел в Наредбата, в който са описани документите, които се набавят по служебен път от ДКХ. В тази връзка със същите изменения са отменени редица разпоредби в отделните раздели на Наредбата.

Към момента в тези глави на мястото на гореспоменатите разпоредби е отразено, че са отменени, което води до неправилно разбиране от страна на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4, и чл. 14 от ЗХ, че тези документи не e необходимо да бъдат представяни в производствата по издаването на лицензи. В резултат на неправилното разбиране на Наредбата относно това кои документи са необходими и задължителни за издаване на лицензи по ЗХ процедурата по разглеждане на документи и издаване на лицензи се забавя и утежнява. С предложените с проекта на Постановление на Министерския съвет промени в наредбата се предвижда документите, набавяни по служебен път, да бъдат описани и в разделите, за които се отнасят като изрично е регламентирано кои от документите се набавят от ДКХ по служебен път.

С оглед разпоредбата на чл. 8, ал. 5 от ЗХ, съгласно която не се изисква представянето на свидетелство за съдимост от български граждани и във връзка с въведения принцип за служебно набавяне на определен кръг информация е предвидено изменение на текстовете на Наредбата, касаещи представяне на свидетелство за съдимост. Изрично е предвидено, че искателят представя свидетелство за съдимост за лицата чужди граждани, а за българските граждани - когато не е възможно да се набавят по служебен път от ДКХ.

С оглед по-голяма яснота и установяването на непротиворечива практика по прилагането на разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредбата е конкретизирано кои лица подават нотариално заверени декларации за обстоятелствата предвидени в ЗХ. Не е променен кръгът на задължените субекти, а същите са изрично и изчерпателно изброени.

В чл. 14, ал. 1, т. 4 е предвидено да се добави текст относно описанието на функциите на централната компютърна система/контролния локален сървър при прекъсване подаването на информацията до ДКХ и Националната агенция за приходите (НАП), както и съобщаването за настъпилото прекъсване. Организаторите се задължават да предоставят на ДКХ документация, описваща функциите на Централната компютърна система/Контролният локален сървър в случаи на прекъсване подаването на информацията до ДКХ и НАП.

Предвидена е промяна и в чл. 20, като се добавя нова алинея, касаеща случаи при промяна на интернет страницата, вписана в удостоверението за издаден лиценз за организиране на хазартни игри онлайн. Към писменото искане, искателят следва да представя подробна документация за интернет страницата, съдържаща пълно описание на нейните технически и функционални характеристики, аналогично на документацията, която се изисква при подаване на искане за първоначално издаване на лиценз за онлайн залагания.

Отговорна дирекция:

 „Данъчна политика”

E-mail:

 taxpolicy@minfin.bg

 

Дата на откриване: 28.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 28.12.2018 г.

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Киберсигурността и защитата от хакерски атаки – тема на среща в Палатата
БТПП води последователна политика в областта на мрежовата и информационната сигурност Още
БТПП участва в пленарната сесия на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа
Заместник-председателят на БТПП е избран за член на УС на агенцията Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
587 ученици се включиха в Дните на отворените врати на старозагорските предприятия
Пряко се запознаха с производствения процес в конкретни фирми Още
Украинско-български бизнес форум в Бургас
Примери за успешно украинско-българско икономическо сътрудничество представиха от „SoftServe”, „Промет стиил” ЕАД и “Nemiroff” Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Комисията за финансов надзор организира обсъждане на системата "бонус- малус"
3 декември 2018 г. (понеделник) от 9 часа в зала 3 на НДК Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Общият показател на бизнес климата се повишава през ноември
Подобрена стопанска конюнктура в промишлеността и търговията на дребно Още
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Министерството на икономиката и ebay стартират съвместни обучения за дигитализиране на малки и средни предприятия
Над 6 хил. МСП и физически лица от България към момента продават продукти през глобалната платформа Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Неутралност по отношение на климата до 2050 г. предвижда нова стратегия на ЕК
Съгласувана с целите на Парижкото споразумение Още