Брой 22 (1534), 31-01-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

Консултация за промяна в обхвата на районите за планиране от Ниво 2


Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) предлага за обществено обсъждане три варианта за промяна в обхвата на районите от ниво 2 (NUTS 2). В момента районите от ниво 2 в страната са шест – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен и Югозападен. Шестте района от ниво 2 в България са обособени според класификацията на териториалните единици (NUTS) с цел статистическо отчитане съгласно изискванията на Евростат. Във всеки от тях функционира регионален съвет за развитие, който на ротационен принцип се председателства от областните управители на областите, които попадат в границите на съответния район.

През месец януари 2018 г. Министерският съвет разгледа и одобри доклад, с  който бе даден мандат на МРРБ да предложи за широко обществено обсъждане 3 нови варианта за райони от ниво 2.

Промяната се налага от необходимостта от по-устойчив във времето териториален обхват на районите от ниво 2 по отношение на броя на населението в тях и осигуряването на съответствие с нормативната рамка на ЕС - Регламент (ЕО) 1059/2003 за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS). Също така, се цели създаването на силни и жизнени райони, които са по-добре географски обособени и разположени по основни оси на развитие, със силни, достъпни и притежаващи капацитет и възможности центрове на райони. На трето място, промяната ще осигури важна териториална основа, на която да се базира разработването и изпълнението на стратегическите документи и програмите, които ще бъдат съфинансирани от Европейските фондове в периода след 2020 г.

Вариантите са разработени от междуведомствена експертна работна група, включваща представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, дирекции в структурата на Министерския съвет, Президентството на Република България, водещи министерства с отговорности по управлението на европейските структурни и инвестиционни фондове, НСИ, Националното сдружение на общините в Република България, Националния център за териториално развитие, Българска академия на науките.

Предложените 3 варианта включват, съответно, 4, 5 и 6 района (Виж приложението).

И трите предлагани варианта са съобразени с ключови критерии като устойчивост на населението поне до 2040-2045 г., хомогенност, географска обособеност и функционални специфики.

На този етап, вариантите не съдържат предложения за определяне на центрове и наименования на районите. Този въпрос предстои да бъде решен чрез обществено обсъждане и дискусионни събития, които се планират от МРРБ, както и чрез окончателното одобрение от Народното събрание и  Министерския съвет. Предложениято не предвижда промени на границите на административните области или смяна на административни им центрове.

Дата на откриване: 29.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 28.2.2018 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
Обсъждане на проект на закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност Още
АОБР внесе в Столична община уведомление за протеста на 28 февруари т. г.
Покана за участие в СЕКЮРИТИ ЕКСПО 2018
Международната специализирана изложба и семинар за охрана, сигурност, безопасност, 7 - 10 март 2018, Интер Експо Център - София Още
БТПП обявява процедура за открит избор на изпълнител
Предмет: "Предоставяне на услуги по организиране, логистика и провеждане на събития" Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network Още
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
Консултация за промяна в обхвата на районите за планиране от Ниво 2
Предлага Министерството на регионалното развитие и благоустройството Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Нови 7 млн. евро за развитие на пограничните региони между България и Македония
B момента между двете страни се изпълняват 48 проекта за над 10 млн. евро Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
БИС публикува изданието на български език на БДС EN ISO/IEC 17025:2018
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международни панаири, изложби 2018 г.
Съобщения, получени в БТПП Още