Брой 190 (1454), 05-10-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите


На интернет сайта на Министерство на икономиката е публикуван за обществено обсъждане проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение на  Закона за насърчаване на инвестициите.

Във връзка с влизането в сила от 10 юли 2017 г. на Регламент (ЕС) 2017/1084,  изменящ Регламент (ЕС) № 651/2014  (ОРГО), с който се въвеждат нови разпоредби срещу преместванията в схеми за регионална инвестиционна помощ съгласно ОРГО, е необходимо приемането на изменения във всички схеми за регионална инвестиционна помощ, освободени от задължението за уведомяване по чл. 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в съответствие с Регламент (ЕС) № 651/2014, в шестмесечен срок от влизането в сила на Регламент (ЕС) 2017/1084.

Към момента, мерките за помощ за насърчаване на инвестициите, предоставяни по реда на ЗНИ, се прилагат като многосекторна схема за регионална инвестиционна помощ и схема за помощ за обучение, в съответствие с изискванията на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), Правилника за прилагане на ЗНИ (ППЗНИ) и Регламент (ЕС) № 651/2014. Измененията в ОРГО налагат приемането на промени в съществуващите две схеми за държавна помощ, като съгласно чл. 58, пар. 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014, изменен с Регламент (ЕС) № 2017/1084, е предвиден шест месечен период на приспособяване, в който съществуващите схеми остават в сила.

С настоящите промени, ЗНИ се привежда в съответствие с измененията в ОРГО като основно се актуализира наименованието на Регламента. Въвеждането на новите разпоредби отнасящи се до забраната срещу преместванията, ще бъде изпълнено посредством приемането на промени в приложимите текстове на ППЗНИ, определящи изискванията към бенефициерите на регионална помощ и помощ за обучение. Измененията на схемите следва да влязат в сила с влизането в сила на необходимите промени в ППЗНИ, за което ще бъде уведомена Европейската комисия. Инвестиционните проекти и проектите за обучение с издаден сертификат по ЗНИ, заявили ползването на финансови насърчителни мерки, представляващи държавна помощ, по които работа е започнала преди влизането в сила на изменените схеми, ще могат да бъдат насърчени, ако отговарят на всички условия, определени в тях.

С проекта на акт се правят и други технически промени за прецизиране на съществуващи разпоредби на ЗНИ.

Приемането на промените ще позволи да бъде продължено ефективното привличане и насърчаване на изпълнението на съществуващи и бъдещи значими за икономиката ни сертифицирани инвестиционни проекти, посредством предоставянето на финансови насърчителни мерки, които са важен инструмент на провежданата инвестиционна политика.

Проект на Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите

Проект на Доклад до Министерския съвет

Мотиви

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията", МС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: p.atanasova@mi.government.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Цветан Симеонов: Владеенето на чужди езици е начин за добро реализиране в живота
Тържествена церемония за връчване на международни сертификати на Университета Кеймбридж и Пиърсън Още
Презентация на икономиката на Камбоджа - 23 октомври, в БТПП
Темата ще бъде представена от Европейската търговска камара на Камбоджа Още
Бизнес срещи в София с тайвански фирми
26 октомври, София, Хотел Маринела, зала „Киото’’ Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация на Бургаската търговско-промишлена палата посети СЕР-ЕКСПО 2017
По покана на Палатата в Серес, Гърция Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите
Промени в приложимите текстове на ППЗНИ, определящи изискванията към бенефициерите на регионална помощ и помощ за обучение Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Одобрен е проект на Закон за платежните услуги и платежните системи
Законопроектът урежда изискванията по отношение на доставчиците на платежни услуги Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство