Брой 190 (1454), 05-10-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Одобрен е проект на Закон за платежните услуги и платежните системи


Правителството одобри проект на нов Закон за платежните услуги и платежните системи, с който се цели цялостно транспониране на новата Директива (ЕС) 2015/2366 относно платежните услуги във вътрешния пазар.
С действащия в момента Закон за платежните услуги и платежните системи в българското законодателство са въведени изискванията на Директива 2007/64/ЕО относно платежните услуги във вътрешния пазар, както и редица други директиви в тази област. Предвид значителния обем промени в досега действащата правна рамка на платежните услуги, се налага приемането на нов Закон за платежните услуги и платежните системи, който да замени действащия. Такъв е и европейският законодателен подход, като новата Директива (ЕС) 2015/2366 отменя досега действащата Директива 2007/64/ЕО, считано от 13 януари 2018 г.

Разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2366, които се въвеждат със законопроекта, обхващат най-общо следните основни промени в нормативната уредба на платежните услуги: допълване на правната рамка на изключените от обхвата на закона услуги; въвеждане на нови видове платежни услуги и регулиране на дейността на доставчиците, които ги предлагат; въвеждане на допълнителни изисквания при лицензиране на платежни институции, респективно дружества за електронни пари; въвеждане на изискване за регистрация на новия вид доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка; въвеждане на прецизни изисквания за контрол върху участието в капитала, по-подробно разписване на реда за упражняване на правото на установяване и свобода на предоставяне на услуги и сътрудничеството между надзорните органи, промени по отношение на информационните изисквания и правата и задълженията на доставчиците на платежни услуги и разширяване обхвата на платежни операции, за които те се прилагат; нови изисквания за сигурност на плащанията, в частност, когато се извършват отдалечено или в интернет среда, по-подробна уредба на вътрешните процедури за разглеждане на жалби при доставчици на платежни услуги и др.

Във връзка с допълването на видовете услуги, които следва да се квалифицират като платежни, законопроектът предвижда въвеждането на нов вид доставчици на платежни услуги - доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка, като в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366 за този вид доставчици на платежни услуги се предвижда въвеждането на по-лек режим за извършване на дейност - регистрационен. За доставчиците на услуги по иницииране на плащане се предвижда лицензионен режим за извършване на дейност като платежна институция в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366.

Законопроектът урежда изискванията по отношение на доставчиците на платежни услуги за осигуряване на необходимата, достатъчна и разбираема информация на разположение на ползвателите на платежни услуги, както по отношение на договора за платежни услуги, така и по отношение на платежните операции.
Въвеждат се специфични изисквания спрямо доставчиците на платежни услуги за ограничаване и контрол на операционните рискове, включително рисковете, свързани със сигурността, във връзка с предоставяните от тях платежни услуги. Въвежда се уредба за докладване на инциденти, съгласно която доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ, при възникнал значим операционен или свързан със сигурността инцидент незабавно уведомява БНБ за това.

НОВИНИ ОТ БТПП
Цветан Симеонов: Владеенето на чужди езици е начин за добро реализиране в живота
Тържествена церемония за връчване на международни сертификати на Университета Кеймбридж и Пиърсън Още
Презентация на икономиката на Камбоджа - 23 октомври, в БТПП
Темата ще бъде представена от Европейската търговска камара на Камбоджа Още
Бизнес срещи в София с тайвански фирми
26 октомври, София, Хотел Маринела, зала „Киото’’ Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация на Бургаската търговско-промишлена палата посети СЕР-ЕКСПО 2017
По покана на Палатата в Серес, Гърция Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите
Промени в приложимите текстове на ППЗНИ, определящи изискванията към бенефициерите на регионална помощ и помощ за обучение Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Одобрен е проект на Закон за платежните услуги и платежните системи
Законопроектът урежда изискванията по отношение на доставчиците на платежни услуги Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство