Брой 107 (2113), 08-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Концепция за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори


Във връзка с изпълнението на Стратегията за развитие на държавната администрация (2014 – 2020) – в рамките на Стратегическа цел 2. Партньорско управление с гражданите и бизнеса  Министерският съвет е разработил проект на Концепция за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори.

Проектът на Концепция за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори е разработен въз основа на серия проучвания и анализи, свързани с:

 • преглед на съществуващи практики за саморегулиране и съвместно регулиране в държави членки на ЕС,
 • нормативно регламентирани практики за възлагане (прехвърляне) администрирането на регулаторни режими към субекти, които не са част от административната система, както и с прилагане на механизми за съвместно регулиране и/или за саморегулиране в конкретни икономически сектори/дейности;
 • оценка на възможностите за разширяване на съществуващите практики по съвместно или саморегулиране в 5 икономически сектора.

Концепцията е насочена към разширяване на използването на алтернативни подходи при регулиране на определени професии и/или за осъществяване на определени икономически дейности, включени общо в 11 икономически сектора, съгласно от КИД-2008. Алтернативите на традиционното регулиране, към чието развитие е насочена концепцията, са:

 • възлагането на публични регулаторни функции на правни субекти, които не са част от административната система;
 • регламентирането на механизми за съвместно регулиране;
 • насърчаването на прилагането на саморегулаторни инструменти, разработени и администрирани от организации на икономически субекти.

Прилагането на алтернативни подходи за регулиране е допълваща част от общата регулаторна политика, която е основана на активно включване на икономическите субекти в регулаторния процес. Концепцията определя общата рамка за действията, свързани с прилагането на алтернативни подходи за регулиране, както и мерки за преодоляване на установените проблеми. Прилагането на алтернативни форми за регулиране на икономиката не замества задълженията на държавните институции, които осигуряват общ контрол и защитават интересите на гражданите и юридическите лица.

Планираните промени са насочени към подобряване на регулаторната среда чрез намаляване на административната тежест за икономическите оператори и повишаване на тяхната обществена ангажираност. Конкретните цели на разработения проект на Концепция за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори са:

 • Определяне на обща рамка за ефективно прилагане на алтернативни регулаторни подходи;
 • Актуализиране на съществуващи практики за прилагане на алтернативни регулаторни подходи;
 • Усъвършенстване на функционирането на регулаторните органи чрез въвеждане на гъвкави форми за оперативно прилагане на съответните регулации, основани на съвместно регулиране и/или на саморегулиране;
 • Въвеждане на практики за оценка на възможностите за прилагане на алтернативни регулаторни подходи при предварителната оценка на въздействието на регулациите;
 • Активно включване на обществото и заинтересованите страни.

Постигането на определените цели се планира в два времеви етапа:

 • краткосрочен – 2020 – 2022 г. – формиране на общо разбиране за същността и ползите от прилагането на алтернативни регулаторни подходи, както и включване на процедура за оценка за техния ефект при предварителната оценка на въздействието на регулациите;
 • средносрочен – 2023 – 2027 г. – рамково нормативно регламентиране на възможностите прилагане на алтернативни регулаторни подходи.

Мерките за изпълнение на концепцията на всеки етап предвиждат принос за постигане на всяка от определените цели.

Подходът за разработване на проекта на Концепция за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори е базиран на включване на заинтересованите страни още в началните етапи при оценка на състоянието и идентифициране на възможностите за бъдещите действия. Изготвена е цялостна предварителна оценка на проекта на Концепция за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори. Целта на настоящия етап от консултациите е получаване на мнения от страна на заинтересованите страни за обхвата и същността на предложените промени.

За консултацията е предвиден двуседмичен срок, в рамките на който заинтересованите страни могат да изразят своето мнение и да направят предложения, свързани с въвеждане на системен подход за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори, в контекста на целите на правителствената политика в тази област. Непосредствено след приключване на консултацията е предвидено провеждане на събитие за обсъждане на проекта на концепция.

Всички изразени мнения и становища ще бъдат публикувани на Портала за обществени консултации.

Предложения могат да бъдат изпращани и на имейл k.bozhanov@government.bg и на agency@strategma.bg.

Чрез тази връзка е предоставена възможност за онлайн попълване на въпросите от консултационния документ.

 

Дата на откриване: 3.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 17.6.2020 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представи бизнес климата в България пред немски фирми от провинция Северен Рейн-Вестфалия
Георги Стоев: ЕС трябва да действа за защита на световната търговия със стоки и услуги
Покана за уебинар „Иновативна система за наблюдение и оптимизация на производството“
18 юни 2020 г. от 11.00 часа Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Курс "Вътрешни одитори на НАССР. Етикетиране, енергийната стойност на храните"
Покана от Съюза по хранителна промишленост Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
"Успешен бизнес в Румъния – говорят мениджърите на български компании"
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Концепция за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Българските туристи нe могат да спасят сезона на Черноморието
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
„Булгаргаз“ ЕАД трябва да възстанови суми на клиентите си, закупили природен газ при свободни цени
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Възстановяването на свободното движение през границите е от изключително значение
Необходим е план за възстановяване на Шенгенското пространство Още