Брой 6 (1518), 09-01-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Предложените изменения и допълнения са в изпълнение на мерките, предвидени в т. 2, буква „a“ на Решение № 496 на Министерския съвет от 2017 г. за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Със законопроектa се предвижда премахване на изискването за предоставяне на удостоверение за актуално състояние, копие от съдебното решение за регистрация по реда на Търговския закон или документ за регистрация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и декларация за липса на открита процедура за обявяване в несъстоятелност, при искане за издаване на удостоверение за регистрация за осъществяване на пътна помощ.

В действащия Закон за движението по пътищата (ЗДвП) липсват разпоредби, които да регламентират реда и начина за предоставяне по служебен път на цитираните по – горе документи, предвид което е предложено изменение на разпоредбата на чл. 148в от ЗДвП. Това ще помогне на заинтересованите лица да спестят време и средства при иницииране на искането за получаване на удостоверение за регистрация за осъществяване на пътна помощ по пътищата, отворени за обществено ползване. Основна цел на законопроекта е да се постигне облекчаване на административните процедури и да се намали административната тежест, като се намали броят на документите на хартиен носител, които заинтересованите лица представят в процедурата по издаване на удостоверение за регистрация по чл.148в, ал.2 от ЗДвП.   

 

Дата на откриване:

08.1.2018 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Регионална политика

Дата на приключване:

07.2.2018 г.

·         Доклад РМС проект на ЗИД на ЗДвП

·         Мотиви към проект на ЗИД на ЗДвП

·         Проект на ЗИД на ЗДвП

·         Проект на РМС проект на ЗИД на ЗДвП

·         Становище на д. Модернизация на администрацията

·         ЧПОВ към проект на ЗИД на ЗДвП

 

Добави коменар

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя предложенията на Българската газова асоциация
Относно плавно въвеждане на входно-изходния тарифен модел за достъп и пренос на природен газ Още
БТПП участва в конференция за киберсигурност в Брюксел
Обсъждане на Европейски модел за киберсигурност Още
СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БАЛКАНИТЕ
Нови над 15,6 млн. евро влизат в пограничния регион България-Турция за развитие на икономиката, съхраняване на околната среда и възможностите за туризъм
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
ДДС-декларациите само по електронен път
Съкращава се срокът от 14-дневен на 7-дневен за подаване на заявление в случаите на възникване на основание за регистрация по закона Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Фискът през 2017 – прилики и отлики с предходни години
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
Облекчаване на административните процедури, като се намали броят на документите на хартиен носител Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, февруари 2018
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Република Турция Още