Брой 152 (1910), 09-08-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели


Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели е изготвен във връзка с необходимостта от осигуряване на изпълнението на т. 4 от Решение на Министерския съвет № 704 от 5 октомври 2018 г., с което са приети мерки за трансформация на модела на административно обслужване. С цел подобряване на административното обслужване и намаляване на финансовата и административна тежест за заявителите на административни услуги, са предвидени промени в правилата за представителство пред Патентното ведомство.

Законопроектът предвижда да бъде разширен кръгът от лица, които могат да извършват представителство пред Патентното ведомство във връзка със закрилата на обектите на индустриална собственост, като тази дейност ще може да бъде упражнявана и от адвокати и съдружия на адвокати, които са вписани в регистрите на адвокатските колегии, съгласно Закона за адвокатурата. В изпълнение на задължението на страната ни да осигури възможност за прилагане на разпоредбите на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението за Единен патентен съд (ППИ на СЕПС), ратифициран със закон, обнародван в ДВ, бр. 50 от 15 юни 2018 г. и спазването на Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012 г. за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила, са предвидени и изменения, които гарантират, че при предстоящото влизане в сила на ППИ на СЕПС, Република България ще бъде напълно готова да прилага всички действащи правила в тази област.

Предложени са изменения и допълнения във връзка с констатирани непълноти в правната уредба, като липсата на нормативно установени основания за отписване на съдружията на представителите по индустриална собственост и забраната за патентоване не само по същество на биологичните методи за произвеждане на растения и животни, но и на самите растения и животни, произвеждани по тези методи. Констатирана е необходимост от допълване на законодателството, по начин който да осигури реален механизъм за защита интересите на потребителите на услугите, предоставяни от лицата и съдружията, извършващи дейност по представителство по индустриална собственост. Законопроектът предвижда съответни текстове във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2019/933 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти, с които се определя редът, по който протича производството пред Патентното ведомство, както и сроковете за произнасяне.

Изготвеният законопроект има за цел да доведе до подобряване качеството на административното обслужване в областта на регистрацията на патентите, полезните модели и сертификатите за допълнителна закрила, както и повишаване бързината на предоставяне на услугите от Патентното ведомство и постигане на яснота, предвидимост и прозрачност в действията на администрацията, така че и физическите лица, които не са специалисти в областта на защитата на интелектуалната собственост, да могат лесно и ефективно да упражняват сами правата си.

Дата на откриване: 07.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 06.9.2019 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Цветан Симеонов: Двете най-сериозни пречки пред инвеститорите са липсата на електронно управление и върховенството на закона
Интервю в предаването „12+4“, БНР Още
Активизиране на сътрудничеството с Пакистан обсъдиха в БТПП
Среща с новия посланик на България в Ислямска Република Пакистан Още
Покана Конференция QuBit Sofia 2019 - 14 ноември 2019 г., хотел Интерконтинентал София
БТПП е партньор на събитието Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Безплатно обучение за енергийни консултанти
26 - 27 септември 2019, Варна, във Висше Училище по Мениджмънт Още
Международна научна конференция “Икономическо развитие и политики: реалности и перспективи”
21-22 ноември 2019 г. в София Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Работодателите могат да подават проекти по програмата за заетост на хора с увреждания до 13 август
Предложенията се подават в Агенцията за хората с увреждания Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
Подобряване на административното обслужване и намаляване на финансовата и административна тежест за заявителите на административни услуги Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Въпросник на Международната търговска камара и Световната митническа организация (СМО) относно зоните за свободна търговия (специални митнически зони), насочен към частния сектор