Брой 39 (2294), 25-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки


С проекта на постановление подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с промените в закона, които са в сила от 1 януари 2021 г.

Предложените изменения се отнасят до правилата за:

• работа на платформата;

• обмена на документи и съобщения, 

• подготовката на процедурите, 

• подаването на заявления за участие и оферти, действията на комисията на възложителя по разглеждане на заявленията и офертите, 

• условията и реда за включване на лица в списъка на външните експерти с професионална компетентност, които възложителите могат да използват при подготовката и провеждането на поръчки;

• външния предварителен контрол чрез случаен избор, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки (АОП).

Предлага се прецизиране на разпоредбите, които уреждат криптирането и съхраняването на заявленията за участие и офертите до отварянето им в платформата с оглед предотвратяване на грешки и пропуски в практиката. С направените редакции се обхващат всички документи, свързани с участие в процедурите, включително тези, които придружават офертите в откритата процедура и публичното състезание. 

Предложени са промени в разпоредбите, които се отнасят до броенето на сроковете при провеждане на поръчки. С оглед характера и спецификите на електронното възлагане се въвежда уточнение, че последният ден на срока за получаване и отваряне на заявления за участие и оферти чрез платформата се определя винаги в присъствен ден.

За преодоляване на проблеми в практиката е предложено допълнение в правилата за подаване на заявления за участие и оферти чрез платформата. Уточнено е, че с подписването на заявлението или офертата чрез функционалностите на платформата от лице с представителна власт, се считат за подписани всички документи, които съдържат волеизявление на това лице. Освен това с подписването се приема, че се потвърждава и верността на приложените документи, които не са представени в оригинал.

Прецизирани са и някои правила при възлагане на поръчки по рамково споразумение. Уточнено е, че докладите и протоколите на комисиите се изпращат на участниците заедно с решението за определяне на изпълнител.

С проекта се предлага прецизиране и допълване на други разпоредби в ППЗОП, с оглед уеднаквяване на практиката по прилагане на нормативната уредба в областта. Такива са нормите относно: образеца на обявление, с което се оповестява поправка на допуснати грешки в обявленията за възлагане на поръчки, за резултатите от конкурса за проект и за промени в договорите (чл. 16, ал. 2); момента на публично оповестяване на ценовите предложения на участниците във вътрешния конкурентен избор по рамково споразумение при публикуване на обявлението за възложена поръчка (чл. 19а, ал. 3), невъзможност за позоваване на конфиденциалност по отношение на единичните цени в ценовото предложение (чл. 39, ал. 5), състава на журито при провеждане на конкурс за проект (чл. 88, ал. 1), уведомяването на кандидатите или участниците при промяна в датата и часа на отваряне на заявленията за участие или на офертите (чл. 53), визуализация на ценовите предложения (чл. 56, ал. 3).

 Дата на откриване:

24.2.2021 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Финанси и данъчна политика

Дата на приключване:

25.3.2021 г.

Бележки и коментари могат да бъдат изпращани в Агенцията по обществени поръчки на мейл: p.dimitrova@aop.bg в срок до 25.3.2021 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Грузинската търговска палата активизират контактите си
Потенциал за сътрудничество в секторите туризъм, винена промишленост, строителство, лека промишленост Още
Глобалните стандарти за ефективно разпространение и управление на ваксините срещу COVID-19
Онлайн диалог, иницииран от Международната организация GS1, Deloitte, World Bank и WHO Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Връчиха „Наградите на БАИТ“ за 2020 г.
На официална церемония бяха отличени победителите в отделните категории Още
БИЗНЕС СРЕДА
Дейност и състояние на нефинансовите предприятия в условията на епидемична обстановка през януари 2021 година
43% от анкетираните посочват, че са имали намаление в приходите от продажби Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Правителството прие Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Р България за периода 2021 - 2030 година
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Данни на НСИ за оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2020 г.
На годишна база най-голям спад е отчетен при „Въздушен транспорт“ - с 57.7% Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Уебинар „Интелектуална собственост в сектора на чистите технологии на Латинска Америка“
16 март 2021, 15:00 CET Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Възможност за участие в предстоящи изложения в Индонезия през 2021 година
Календар на изложения от различни отрасли Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Защита на хората, работещи през платформи
Европейската комисия започва консултации със социалните партньори Още
Нова стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата
Разработване на планове за адаптация и оценка на климатичните рискове Още