Брой 237 (1501), 11-12-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката


Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект за изменение на Закона за енергетиката, с който разпоредбите относно учредяване на вещни права се привеждат в съответствие с общата регулация по Закона за собствеността. Така ще бъде облекчен понастоящем усложненият режим за изграждане на линейни енергийни обекти.  

Според Закона за собствеността правото на строеж се учредява от собственика на земята в полза на трето лице за изграждането на сграда върху неговата земя. В този случай третото лице става собственик на постройката. Действащите в момента разпоредби на Закона за енергетиката предвиждат учредяване на право на строеж за изграждането както на сгради и постройки, така и на подводни, надземни и подземни линейни обекти на техническата инфраструктура. По този начин за линейните обекти понастоящем е възприет режим, сходен с режима на Закона за собствеността, което възпрепятства осъществяването на инвестиционни намерения.

Липсата на легална дефиниция на линейните енергийни обекти в Закона за енергетиката създава проблеми, тъй като не се уреждат изрично елементите на линейния обект, които имат площен характер. В тази връзка с изменението на закона се дефинира изрично понятието „линеен енергиен обект” – това е „съвкупност от подземни и/или надземни съоръжения на техническата инфраструктура, предназначени за пренос, транзитиране или разпределение на електрическа и топлинна енергия, природен газ, нефт или нефтопродукти през мрежи, надземни и подземни водопроводи на хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, както и принадлежащите им трайно прикрепени към земята елементи, независимо от площта, която заемат.“

Законопроектът прави разграничение между случаите на разрешаване изграждането на площадкови енергийни обекти и случаите на разрешаване изграждането на линейни енергийни обекти. За последните необходимо и достатъчно условие ще бъде учредено сервитутно право.

Прецизирането на някои разпоредби, отнасящи се до вещните права, ще доведе до съкращаване на административните срокове за получаване на разрешение за строеж.

Изграждането на мрежовата инфраструктура е основно задължение на лицензиантите по Закона за енергетиката – оператори на преносни и разпределителни мрежи. Създаването на нормативни условия за изпълнение на техните проекти в разумни срокове е изключително важно. Забавянето на този процес може да доведе до щети за операторите във връзка със сключени договори за присъединяване, загуби във връзка със сключени от тях договори за кредитиране или грантови споразумения, неизпълнение на инвестиционните планове. Поради това прецизирането на регулацията относно вещните права по Закона за енергетиката е от изключително значение за реализирането на инвестиционните намерения.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се правят в законоустановения срок на адрес: b.simeonov@me.government.bg 

 

Дата на откриване: 06.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 05.1.2018 г.
 

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване на БТПП относно работния режим около празниците и стимулиране на служителите
БТПП подкрепя политиката по прилагане на общия механизъм за обратно начисляване на ДДС
Писмо до министъра на финансите в подкрепа на предложението на Българска асоциация на търговците на зърно и фуражи Още
Китайска делегация от провинция Сечуан посети БТПП
Палатата ще съдейства на бизнеса от Сечуан за намиране на потенциални български партньори Още
Примери на успешни иновативни стартъпи представиха в Палатата
Обсъждане на предложения за подобряване на бизнес средата за стартъпите Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
Oблекчен режим за изграждане на линейни енергийни обекти. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартиращи предприятия могат да кандидатстват за нисколихвени кредити по ОП „Развитие на човешките ресурси“
Размерът на предоставяните кредити ще бъде от 5000 лв. до 48 895 лв. Още
SocialChallenges.eu предлага грант от 30 хил. евро за социални предприемачи от Европа
Публикувани са 30 социални предизвикателства от цяла Европа, които очакват своите решения Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Резултатите от изследване за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата
67% от домакинствата в България имат достъп до интернет Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международни панаири, изложби 2018 г.