Брой 237 (1501), 11-12-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ

Резултатите от изследване за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата


Резултатите от проведеното през 2017 г. изследване от Националния статистически институт за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 67.3% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.8 процентни пункта спрямо предходната година.

През 2017 г. с най-висок относителен дял на домакинства с достъп до интернет са Югозападният и Южният централен район, съответно със 70.5 и 70.4%. От средната стойност за страната изостават домакинствата от Югоизточния и Северозападния район, където с достъп до интернет са съответно 62.1 и 57.8% от домакинствата.

Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България 32.2% от домакинствата все още нямат достъп до интернет в домовете си. Повече от половината от тях (53.6%) посочват като основна причина липсата на знания и умения за работа с интернет, 48.8% смятат, че нямат нужда от него (не е полезен, интересен и др.), а според 27.9% от домакинствата оборудването е скъпо.

През 2017 г. 58.8% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използва компютър1 всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място. Запазва се тенденцията на растеж и по отношение на регулярното използване на интернет от лицата, като 61.9% от тях използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично.

Най-активни потребители на компютри и интернет са младежите на възраст между 16 и 24 години, като съответно 82.8 и 88.1% от тях използват компютър или интернет всеки ден или поне веднъж седмично. С увеличаването на възрастта намаляват желанието и необходимостта от присъствие в глобалната мрежа и едва 16.3% от лицата на възраст между 65 и 74 години сърфират редовно, а 15.7% използват компютър в ежедневието.

Значителни са различията при редовно използващите компютри и интернет по образование - докато 89.8% от лицата с висше образование използват компютър в ежедневието си и 90.2% сърфират редовно в глобалната мрежа, то едва 27.7 и 32.0% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които предоставят съответно компютрите и интернетът.

Трудовият статус на лицата също се отразява върху активността им в използването на цифрови технологии. Най-често използват компютри учащите (95.6%), а 97.8% сърфират редовно. При работещите (заети или самонаети) лица относителните дялове на използващите компютри и интернет са съответно 76.3 и 79.6%. Почти половината безработни също се възползват редовно от възможностите, които предоставя интернет (46.3%), а 41.0% използват компютри.

Лицата, които редовно използват интернет, предпочитат мобилния телефон за достъп извън дома или работното място (85.3%), а 36.1% сърфират чрез лаптоп или таблет.

Редовните интернет потребители най-често използват глобалната мрежа с цел комуникация. 97.4% от тях посочват, че използват интернет за телефонни или видеоразговори, участие в социални мрежи, изпращане/получаване на е-поща или споделяне на собствено създадено съдържание (текст, снимки, музика, видео) в уебсайт. Най-популярната социална мрежа у нас е Facebook, като 38.5% от редовните интернет потребители проверяват акаунта си по няколко пъти на ден. 87.0% от лицата използват глобалната мрежа за достъп до информация - четене на онлайн вестници, новини, списания, търсене на информация, свързана със здравето, или намиране на информация за стоки или услуги. Еднакъв е делът на използващите интернет за обществено и политическо участие (публикуване на мнения по обществени или политически въпроси в уебсайт, участие в онлайн анкети или гласувания) и с професионални цели (търсене или кандидатстване за работа по интернет, участие в професионални онлайн мрежи) - 13.0%.

Резултатите от изследването показват, че 28.4% от редовните интернет потребители използват складово пространство в интернет за съхранение на документи, снимки, музика, видео или други файлове. Потребители на облачни услуги са 29.7% от мъжете и 27.2% от жените. Лицата на възраст от 16 до 24 години са най-активните ползватели на този вид услуга (37.5%), следвани от лицата на възраст от 25 до 34 години (35.5%). Едва 11.8% от лицата на възраст 65 и повече години, които редовно използват глобалната мрежа, се възползват от тази услуга.

През текущата година за първи път в изследването се наблюдава т.нар. споделена икономика, която включва използването и споделянето на ресурси между частни лица като места за настаняване (стая, апартамент, вила и др.) и превозни средства (напр. пътуване с кола). Резултатите показват, че 12.1% от лицата, които са използвали интернет през последната година, са наемали жилище от друго частно лице чрез специализирани платформи за споделено настаняване като Airbnb или чрез социални мрежи. По-малък е относителният дял на лицата, които са се възползвали от предлагането на споделено пътуване - 3.9%.

През 2017 г. 20.7% от лицата използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация. Най-значителен е делът на лицата, които са получавали информация от уебсайт на публичната администрация (14.7%), следван от дела на изтеглилите формуляри от официална интернет страница (10.4%) и изпратилите попълнени формуляри (8.3%) през последните дванадесет месеца.

През 2017 г. делът на лицата, които пазаруват онлайн за лични цели, достига 17.7%1. Най-активни при поръчването/купуването на стоки или услуги онлайн са лицата във възрастовите групи 16 - 24 и 25 - 34 години с относителни дялове съответно 30.9 и 33.9%, а едва 1.0% от населението на възраст 65 - 74 години прави поръчки по интернет. Жените са по-активни в онлайн пазаруването от мъжете - съответно 18.4 и 17.0%.

Най-често онлайн са купувани дрехи и спортни стоки, като 73.3% от пазарувалите по интернет са поръчали такива артикули. На следващо място са закупуването на стоки за дома (30.5%) и покупките, свързани с пътувания или хотелски резервации (20.4%). Повечето стоки и услуги са били закупени от продавачи от България (87.5%), но немалко лица пазаруват от продавачи от други европейски страни (34.6%) или от други страни извън ЕС - 16.2%. От чужбина основно са били купувани материални стоки (85.7%)2 и хотелски резервации и ваканционни пакети - 25.3%.

През трите месеца преди анкетирането повечето лица са купували или поръчвали стоки или услуги между един и два пъти (62.8%), като общата стойност на покупките основно е била до 200 лева.

Въпреки масовото навлизане на цифровите технологии в ежедневието ни почти три четвърти от лицата никога не са пазарували по интернет. Като основна причина 75.0% от тях посочват предпочитание към пазаруването на място, лоялност към магазините или просто навик. 15.5% нямат необходимите умения, за да извършат поръчка онлайн, а 10.9% имат опасения относно сигурността и поверителността на личните си данни. Немалко лица се притесняват от начина на доставка или връщане на стоките и възможностите за рекламация (9.3%) или пък не притежават разплащателна карта, която да позволява плащане по интернет - 8.2%.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване на БТПП относно работния режим около празниците и стимулиране на служителите
БТПП подкрепя политиката по прилагане на общия механизъм за обратно начисляване на ДДС
Писмо до министъра на финансите в подкрепа на предложението на Българска асоциация на търговците на зърно и фуражи Още
Китайска делегация от провинция Сечуан посети БТПП
Палатата ще съдейства на бизнеса от Сечуан за намиране на потенциални български партньори Още
Примери на успешни иновативни стартъпи представиха в Палатата
Обсъждане на предложения за подобряване на бизнес средата за стартъпите Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
Oблекчен режим за изграждане на линейни енергийни обекти. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартиращи предприятия могат да кандидатстват за нисколихвени кредити по ОП „Развитие на човешките ресурси“
Размерът на предоставяните кредити ще бъде от 5000 лв. до 48 895 лв. Още
SocialChallenges.eu предлага грант от 30 хил. евро за социални предприемачи от Европа
Публикувани са 30 социални предизвикателства от цяла Европа, които очакват своите решения Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Резултатите от изследване за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата
67% от домакинствата в България имат достъп до интернет Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международни панаири, изложби 2018 г.