Назад

Доклад от проучване относно прилаганите политики и механизми за превенция на психичното здраве на работното място


Фондация „Ес о Ес предприемачи“ е бенефициент по проект „Психичното здраве на работното място - политики за превенция на местно ниво“, № BG05SFOP001-2.025-0011-C01/29.07.2022 г. по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България.

Изготвен е доклад от проведеното анкетно проучване относно прилаганите политики и механизми за превенция на психичното здраве на работното място на заетите с управлението на човешките ресурси в общините в България лица.


Докладът може да изтеглите от тук:
Доклад от проведено анкетно проучване