Назад

Икономическото партньорство между България и САЩ: инвестиции, работни места и търговия (1990-2022)


Доклад „Икономическото партньорство между САЩ и България: инвестиции, работни места и търговия (1990 – 2022)“ беше представен от Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Американска търговска камара в България (АТК) и икономистите от екипа на Института за пазарна икономика (ИПИ) – Светла Костадинова, изпълнителен директор и Лъчезар Богданов, главен икономист.

Общите приходи на американски компании у нас са близо 11 млрд. лв., а заетите в тях – близо 41 хиляди души. Преките чуждестранни инвестиции на американските компании са над 5,5 млрд. лв. към края на 2021 година. Сравнение с предишното изследване на ИПИ с данни за 2016 г. показва огромен ръст на американските инвестиции в страната.

Броят на компаниите нараства с 31%, а на заетите в тях – с 43%. Ръстът на приходите е над 52%, а ПЧИ се увеличават с над 23% или с над 1 млрд. лева. Средните годишни брутни заплати на заетите в компании с произход САЩ са над два пъти по-високи от тези за страната. Нещо повече - няма нито една община и нито един сектор, в който те да не са по-високи от средните за страната.

Към края на 2021 г. балансовата стойност на дълготрайните активи на американските компании у нас надхвърля 4,1 млрд. лв., като за годината по оценки на база отчети на предприятията са извършени разходи за придобиване на нови активи в размер от близо 280 млн. лв.

Преките чуждестранни инвестиции в американски компании имат сериозен превес в преработващата промишленост, енергетиката, ИКТ сектора, търговията. Обратно, те почти отсъстват в секторите на строителството, хотелиерството и ресторантьорството, образованието, здравеопазването, културата.

Секторът на преработващата промишленост включва 18 компании с произход САЩ. Той носи над 30% от общите приходи на американските компании. Там са и 35% от заетите (14,2 хил. души), а средните годишни заплати са над 50% по-високи от тези за страната. Общите преки чуждестранни инвестиции в сектора са 2,3 млрд. лв. или 40,9% от
американските инвестиции. В сектора на индустрията с най-високи приходи от дейността са компаниите за производство на керамика, санитарни изделия, нишесте и нишестени продукти, производството на автомобилни части и електроника. В тях са заети над 8,5 хиляди души.

Около 1/3 от американските инвестиции (1,8 млрд. лв.) са в сектор „Енергетика“. Шестте енергийни компании са наели 735 души и допринасят за 22,9% от приходите на американските компании изобщо. Както секторът на енергетиката, така и този на преработващата промишленост, са капиталоемки и разчитат на големи вложения в земя, машини, сгради, съоръжения и оборудване. Балансовата стойност на дълготрайните материални активи на
американските компании в тези отрасли са над 80% от всички в предприятията с произход на капитала САЩ. За тях също са характерни дългият полезен живот на активите и дългосрочният характер на инвестицията. Инвестициите в тези сектори могат да се разглеждат като дългосрочен интерес от страна на чуждестранния собственик.

Пълните данни могат да се намерят ТУК