Назад

Доколко конкурентоспособен е Вашият регион? ЕК публикува индекса за регионална конкурентоспособност


Европейската комисия публикува индекса за регионална конкурентоспособност (RCI) — напълно преработената версия на отдавна наложил се инструмент, с който се измерват различните измерения на конкурентоспособността за всички региони на ЕС.

Според изцяло преработения RCI 2.0 продължават да съществуват големи различия между регионите на ЕС, като същевременно по-слабо развитите региони са подобрили своята конкурентоспособност. Индексът още показва, че най-конкурентоспособните региони в ЕС са Утрехт, провинция Южна Холандия и френският столичен регион Ил-дьо-Франс.

По-слабо развитите региони наваксват изоставането си

Между изданията на индекса за 2016 г. и 2022 г. регионалната конкурентоспособност се е подобрила в по-слабо развитите региони, но резултатите в регионите в преход не са толкова еднозначни. Водещите позиции продължават да бъдат заемани от по-развитите региони.

Въпреки това най-ниските резултати са все съсредоточени в по-слабо развитите региони на източните държави — членки на ЕС.

Между публикуването на индекса за 2016 г. и 2019 г. резултати на всички региони от източните държави — членки на ЕС, са се подобрили, докато показателите в южните региони на ЕС, чиито равнища на конкурентоспособност са също относително ниски, варират. Между 2019 г. и 2022 г. повечето източни региони на ЕС продължиха да наваксват изоставането си, включително в балтийските държави, Хърватия, Унгария, Полша и Словения. Части от Чехия, Румъния, Словакия и България обаче се отдалечиха още повече от средното за ЕС равнище.

В южната част на ЕС, регионите в Португалия, Испания и по-голямата част от Гърция подобриха своите резултати (макар и спрямо много ниски равнища), но повечето от регионите в Италия и Кипър останаха под средната стойност за ЕС.

Почти винаги най-конкурентоспособни са столичните региони, като разликата е по-малка в по-конкурентоспособните държави членки

Столичните региони са най-конкурентоспособните във всички държави членки, с изключение на Германия, Италия и Нидерландия. Разликата спрямо другите региони може да бъде съществена и е особено голяма във Франция, Румъния и Словакия.

Различията между столичния и останалите региони обикновено са по-малки в по-конкурентоспособните държави. Това подчертава, че с публичните политики и инвестиции следва да се насърчава възходящата конвергенция, което помага на по-слабо конкурентоспособните региони да подобрят своите показатели и да наваксат изоставането си, като същевременно се гарантира запазването на просперитета на най-конкурентоспособните региони.

По-конкурентоспособните региони разполагат със значителни предимства

В по-конкурентоспособните региони БВП на глава от населението е по-висок. В тези региони жените се ползват от по-добри рамкови условия, поради което техните постижения могат да бъдат по-високи и делът на младите жени, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET), е по-малък. И накрая, по-конкурентоспособните региони са особено привлекателни за тези, които наскоро са завършили своето образование, тъй като намирането на работа там е по-лесно.

Значението на политиката на сближаване за регионалната конкурентоспособност в ЕС

Резултатите от RCI 2.0 показват, че регионите в Съюза все още се нуждаят от подкрепа на ЕС, за да подобрят своята конкурентоспособност и да намалят различията помежду си. Политиката на сближаване е основната инвестиционна политика на ЕС в подкрепа на регионите по отношение на създаването на работни места, конкурентоспособността на предприятията, икономическия растеж, устойчивото развитие и подобряването на качеството на живот на гражданите.

Контекст

Стартиран през 2010 г. и публикуван на всеки три години, индексът за регионална конкурентоспособност позволява на регионите на ЕС да следят и оценяват своето развитие с течение на времето и спрямо други региони. Той е важен инструмент, който въз основа на 68 показателя осигурява европейски поглед върху конкурентоспособността на регионите.

В публикувания за 2022 г. RCI се използва напълно преработена методология и се преизчисляват данните от предходните две издания. RCI 2.0 се състои от 3 подиндекса „Основен“, „Ефективност“ и „Иновации“ и от 11 различни елемента на конкурентоспособността: „Институции“, „Макроикономическа стабилност“, „Инфраструктура“, „Здравеопазване“, „Основно образование“, „Висше образование, обучение и учене през целия живот“, „Ефективност на пазара на труда“, „Размер на пазара“, „Технологична готовност“, „Степен на развитие на бизнеса“ и „Иновации“.

RCI 2.0 се изготвя на основата на статистическите региони на ниво NUTS 2 (Номенклатура на териториалните статистически единици). Всички показатели са отпреди войната в Украйна. Това е първото издание на RCI, което не включва Обединеното кралство.

За повече информация

Индекс за регионална конкурентоспособност

Политика на сближаване за периода 2021—2027 г.

Платформа за свободно достъпни данни във връзка със сближаването

Базата данни за знания Kohesio