Брой 51 (56), 13-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК предлага подобрения в общите правила за отчитане на парниковите газове в горското и селското стопанство


Приетото от Европейската Комисия на 12 март ново проекторешение за отчитане на емисии на парникови газове представлява първа стъпка за включване на поглъщанията и емисиите от горското и селското стопанство в климатичната политика на ЕС.

В проекторешението са формулирани правила за отчитане на емисиите и поглъщанията на парникови газове в горското и селското стопанство, които досега бяха последните два важни отрасъла без такива общи правила, валидни за целия ЕС.

Горите и селскостопанските земи представляват над три четвърти от територията на ЕС; по естествен път те задържат големи количества въглерод и предотвратяват отделянето му в атмосферата, поради което имат важно значение за климатичната политика. Увеличаването на този „уловен“ въглерод дори само с 0,1 процентни пункта, например чрез подобрено управление на горите и пасищата, би компенсирало годишните емисии в атмосферата от 100 милиона автомобила.

При все това, досега усилията на селските и горските стопани и техните добри практики, насочени към натрупване на въглерода в горите и почвите, се отчитаха само частично. Причина за това е предизвикателството, което представлява събирането на надеждни данни за въглерода в горите и почвите и липсата на общи правила за отчитане на емисиите и поглъщанията на парникови газове. Но след неотдавнашното решение на Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата относно преработени правила за отчитане по отношение на почвите и горите, прието през декември 2011 г., ЕС е решен да попълни тази празнота в общото отчитане в рамките на климатичната политика. Това ще осигури нови възможности, например за възнаграждения за земеделските производители за техния принос в борбата с изменението на климата, в контекста на Общата селскостопанска политика.

Какво следва?
Проекторешението за хармонизирани правила за отчитане на емисиите и поглъщанията на парникови газове от горите и почвите ще бъде представено на Европейския парламент и Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура. Предлаганият документ включва и задължение на всяка страна членка да приеме свой план за действие за увеличаване на поглъщанията на въглерод и намаляване на емисиите на парникови газове от горите и почвите в ЕС. От друга страна, проекторешението не включва ангажимент за национални цели за намаляване на емисиите в тези отрасли. Такива цели могат да се определят на следващ етап, след доказване на състоятелността на правилата за отчитане.

Допълнителна информация за въздействието на горите върху изменението на климата:
http://ec.europa.eu/clima/policies/forests/index_en.htm

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП ще бъде домакин на конференция на Виенския икономически форум
Либерализацията на енергийния пазар е една от темите на форума Още
Ингрид Шикова, председател на Евроклуба при БТПП: Европа е състояние на духа
„Европа на солидарността и / или Европа на егоизма?“ - тема на втория публичен дебат в Народното събрание Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Брошура на НАП обяснява как законно да си намалим данъците
Възможност за намаляване на подоходния данък с до 50 на сто при дарение в полза на фондовете за асистирана репродукция или за лечение на деца Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Билетите за автобусен превоз ще се издават от фискални устройства, свързани с НАП
Това предвижда проект за промени в Закона за автомобилните превози Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предлага подобрения в общите правила за отчитане на парниковите газове в горското и селското стопанство
Първа стъпка за включване на поглъщанията и емисиите от горското и селското стопанство в климатичната политика на ЕС Още