Брой 88 (598), 14-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК приветства приемането от Съвета на Директивата за осигуряване на изпълнението на разпоредбите относно командироването на работници


Европейската комисия приветства факта, че днес Съветът на Европейския съюз окончателно прие нови мерки за по-успешно прилагане на разпоредбите относно командироването на работници. Новата Директива за осигуряване на изпълнението на разпоредбите относно командироването на работници ще допринесе за реалното зачитане на правата на командированите работници и ще подобри правната уредба за доставчиците на услуги. Държавите членки са длъжни да въведат директивата в своите национални законодателни системи в срок от две години и двадесет дни от публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз.

„Приемането на Директивата за осигуряване на изпълнението на разпоредбите относно командироването на работници е ясен сигнал в навечерието на изборите за Европейския парламент, че Европа не приема измама или злоупотреба за сметка на командированите работници, нито каквато и да било форма на социален дъмпинг“, заяви комисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор. „Настоятелно призовавам държавите членки да започнат да прилагат тези разпоредби възможно най-скоро. Същевременно приветствам стъпките, вече оповестени в тази насока от Франция“.

Сериозни мерки за защита на правата на командированите работници и за предотвратяване на социален дъмпинг са заложени в приетата през 1996 г. Директива относно командироването на работници (Директива 96/71/ЕО), която представлява ядрото на задължителните разпоредби относно реда и условията на работа на работници, командировани в друга държава членка. Новата Директива за осигуряване на изпълнението на разпоредбите относно командироването на работници ще спомогне да се осигури по-ефикасното им прилагане на практика, по-специално в сектори като строителството и автомобилния превоз на товари, където т. нар. „фирми — пощенски кутии“, които не извършват никаква реална икономическа дейност в държавите си по произход, прибягват към фалшиво „командироване“, за да заобиколят националните социалноосигурителни и трудовоправни разпоредби. Благодарение на нея ще се подобри и защитата на правата на командированите работници чрез предотвратяването на измами, и по-конкретно във веригите на подизпълнителите, където тези права невинаги се зачитат.

По-специално, Директивата за осигуряване на изпълнението на разпоредбите относно командироването на работници:

  • повишава осведомеността на работниците и фирмите за техните права и задължения, що се отнася до реда и условията на работа;
  • подобрява сътрудничеството между националните органи, които отговарят за командироването (задължение да се отговаря на искания за помощ от компетентни органи на други държави от ЕС — в срок от два работни дни за отговор на спешни и в срок от 25 работни дни — за неспешни искания);
  • уточнява определението за командироване, така че да се увеличи правната сигурност за командированите работници и за доставчиците на услуги, като заедно с това се преодолее проблемът с „фирмите — пощенски кутии“, които чрез командироването заобикалят закона;
  • определя задълженията на държавите членки да следят за спазването на разпоредбите на директивата от 1996 г. (държавите членки определят специални органи, които да отговарят за спазването на посочените разпоредби; държавите членки, в които са установени доставчиците на услуги, трябва да предприемат необходимите надзорни и правоприлагащи мерки);
  • изисква от командироващите дружества:
  • да посочат лице за контакт с правоприлагащите органи;
  • да декларират своята самоличност, броя на работниците, които ще бъдат командировани, началната и крайната дата на командироването, адреса на работното място и характера на услугите;
  • да съхраняват основни документи като трудови договори, фишове за заплати и документи за отработените часове за командированите работници;
  • подобрява спазването на правата и обработката на жалбите, като изисква и приемащата, и изпращащата държава членка да гарантират, че командированите работници — с помощта на профсъюзи и други заинтересовани трети страни — могат да подават жалби и да предприемат правни и/или административни действия срещу работодателите си, ако правата им не се спазват;
  • гарантира, че административните санкции и глоби, наложени на доставчици на услуги от правоприлагащите органи в една държава членка за неспазване на изискванията на директивата от 1996 г., могат да бъдат налагани и събирани в други държави от ЕС. Санкциите за неспазване на директивата трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

За повече информация: Вж. също MEMO/14/344.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Утре в БТПП: Конференция „Интернационализация на икономиката на Югоизточна Европа и Черноморския регион"
В рамките на програмата на българското председателство на Бизнес съвета на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество Още
Трета международна конференция „Ролята на жените предприемачи в привличането на инвестиции”
Инж. Радка Стаменова представи БТПП и българското женско предприемачество на конференцията Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската франчайз асоциация: 28% от българите виждат най-голям потенциал за развитие на бизнеса си в чужбина
На 16 и 17 май в НДК - пето изложение за нов бизнес Franchising Expo 2014 и съпътстващата го конференция "Нови бизнес идеи" Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-виетнамски бизнес форум ще се проведе в София, 23 май 2014 г.
В рамките на посещението у нас на зам.-министъра на индустрията и търговията на Социалистическа Република Виетнам Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Бизнесът у нас и в Европа ще създава по-безопасни работни места благодарение на европроект на Главна инспекция по труда
Българските работодатели вече използват разработените по проекта Кодекси за добри практики в 30-те икономически дейности Още
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Пламен Орешарски: Има напредък в преговорите относно възможността за изграждане на седми блок в АЕЦ „Козлодуй“
Над 100 български компании са изразили интерес към участие в изграждането на седми блок в АЕЦ "Козлодуй" Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Обществено допитване за БДС 3722:2014 „Дървени материали за производство на целулоза, полуцелулоза и дървесни плочи”
Българският институт за стандартизация очаква писмени становища до 30 юни Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК приветства приемането от Съвета на Директивата за осигуряване на изпълнението на разпоредбите относно командироването на работници
Благодарение на нея ще се подобри защитата на правата на командированите работници чрез предотвратяването на измами Още