Брой 80 (85), 24-04-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕП настоява за модернизиране на висшето образование в Европа


Само 200 от 4000 висши учебни заведения в ЕС се нареждат сред най-добрите 500 в света. За да бъде Европа конкурентоспособна, висшето образование трябва да се модернизира, заявява Европейският парламент в резолюция, приета на 20 април по време на пленарната сесия в Страсбург. Депутатите посочват и стъпки как да стане това: чрез разширяване на достъпа до образование, насърчаване на мобилността и засилване на сътрудничеството на университетите с местния бизнес и обществени институции.

Докладът, подготвен от г-н László Tökés (ЕНП, Румъния), бе одобрен от Европейския парламент в отговор на публикувана програма на Европейската комисия за модернизиране на висшето образование в Европа. Текстът засяга стъпки за подобряване на качеството на висшето образование, които следва да се предприемат на ниво страни-членки (отделните страни в ЕС имат основна отговорност за провеждането на образователна политика на своя територия), на ниво ЕС (който разполага с допълващи и координационни функции в тази област) и на ниво на отделните висши учебни заведения. Депутатите очертават няколко предизвикателства:

Разширяване на достъпа до висше образование

Нуждата от висококвалифицирани работници налага броят на хората с висше образование в бъдеще да се увеличи. Докладът посочва, че до 2020 г. около 35% от работните места ще изискват висококвалифицирани специалисти, а днес само 26% от работната сила има висока квалификация.

Освен това, бързите технологични промени в съвременния свят налагат служителите постоянно да актуализират своите умения и знания. Това води до появата на нови типове студенти: хора, преминали обичайната студентска възраст и желаещи непрестанно да развиват професионалните си качества. Висшите учебни заведения трябва да адаптират своите програми и методи на обучение, за да отговорят на нуждите на новите студенти, заявява докладът.

Повишаване на мобилността на европейските студенти

Депутатите призовават за по-интензивно сътрудничество между страните-членки в областта на изготвянето на общи основи на учебните програми и на ясно дефинирани резултати от образователния процес. Те също така подкрепят засилване на езиковото обучение. Тези мерки следва да направят по-атрактивно ученето в чужбина.

Парламентът подкрепя предложението на Комисията за мерки, насочени към подобряване на признаването на обучението в чужбина.

Адаптиране към нуждите на пазара

Докладът на г-н Tökés призовава висшите учебни заведения да работят в по-близко сътрудничество с бизнеса, включително с малки и средни предприятия, и с регионални и местни институции. Той също така изтъква, че 21% от младите хора в ЕС са безработни и настоява университетите да следят тенденциите на пазара на труда. Намерението на Комисията да подобри достъпа до данни за заетостта на завършилите висше образование получава одобрението на Парламента.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за участие в бизнес срещи с фирми от Шри Ланка
Фирмите от Шри Ланка ще предложат: чай, облекла и текстил, гума, гумени изделия, храни, химикали Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕП настоява за модернизиране на висшето образование в Европа
Висшите учебни заведения да работят в по-близко сътрудничество с бизнеса, включително с малки и средни предприятия, и с регионални и местни институции Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Важно за търгуващите с Ирак
Информация от Търговската служба към Посолството на Република Ирак в София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Международни търгове във Виетнам