Брой 233 (238), 29-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Доклад за механизма за предупреждение: подкрепа за макроикономическото възстановяване в ЕС


С публикуването на доклада за механизма за предупреждение (ДМП) Европейската комисия постави началото на втория годишен цикъл (2013 г.) от процедурата при макроикономически дисбаланс (ПМД). В доклада се препоръчва да бъдат извършени задълбочени прегледи на развитието по отношение на натрупването и коригирането на макроикономическите дисбаланси в 14 държави — членки на ЕС: Белгия, България, Дания, Испания, Франция, Италия, Кипър, Унгария, Малта, Нидерландия, Словения, Финландия, Швеция и Обединеното кралство.

Извършваният в рамките на доклада за механизма за предупреждение анализ се основава на таблица с единадесет макроикономически показателя, които имат отношение към промените в конкурентоспособността, задлъжнялостта, цените на активите, коригирането и взаимовръзките с финансовия сектор. Комисията използва тази таблица като отправна точка, за да направи оценка на макроикономическото състояние като взема предвид допълнителна информация и показатели и отчита специфичните за всяка страна обстоятелства. В рамките на доклада Комисията определя държавите членки, чието макроикономическо състояние изисква допълнително внимание чрез извършване на задълбочен преглед, резултатите от който не са предопределени. Едва след извършването на задълбочените прегледи през пролетта Комисията ще определи дали съществуват дисбаланси, както и дали някои от тях са прекомерни, и ще предложи подходящи препоръки по отношение на провежданите политики.

В доклада за механизма за предупреждение се представят данни за напредъка при коригирането на макроикономически дисбаланси. Дефицитът по текущата сметка намалява в страните с най-големи външни дисбаланси, благодарение на постепенното подобряване на износа и увеличаването на конкурентоспособността, в ход е коригиране на цените на жилищния пазар. Въпреки това този процес на постигане на равновесие, който е предпоставка за устойчив растеж в дългосрочен план, все още далеч не е завършил. В краткосрочен план той ще продължи да оказва натиск върху растежа и заетостта в няколко страни. Осъществяваната в момента корекция съдържа както циклични, така и структурни елементи, макар че структурната корекция изглежда преобладава в повечето страни. Успоредно с корекцията в държавите членки с големи дефицити по текущите сметки излишъците по външните баланси на няколко държави членки намаляват, макар и с по-бавни темпове. Нарастващото значение на вътрешното търсене в икономическата дейност на страните с излишък и относително динамичното увеличение на заплатите показват, че приносът на страните с излишък за преодоляване на дисбалансите може да нараства през следващите години.

Четиринадесетте държави членки, по отношение на които Комисията ще започне задълбочен преглед, са изправени пред различни предизвикателства и потенциални рискове. За дванадесет от тях вече бе направен задълбочен анализ в рамките на процедурата при макроикономически дисбаланс за 2012 г. и бе установено наличието на дисбаланси с различен характер и сериозност. През месец май на тези страни бяха предоставени политически насоки под формата на специфични за всяка страна препоръки в рамките на Европейския семестър (MEMO/12/388). Комисията счита, че е полезно отново да бъде направен подробен анализ на съответните рискове и на напредъка, свързани с коригирането на дисбалансите в тези държави членки. Що се отнася до Малта и Нидерландия, това ще е първият път, когато се извършва задълбочен преглед в рамките на ПМД.

Страните, които са предмет на наблюдение в рамките на програмите за икономически реформи, подкрепени от официално финансиране, не се оценяват в доклада за механизма за предупреждение. Това се отнася за Ирландия, Гърция, Португалия и Румъния. С този подход се избягва дублирането на процедури и задължения за докладване и той е в съответствие с предвиденото в т.нар. предложение на Комисията под формата на „пакет от два законодателни акта“, насочено към механизмите за надзор в еврозоната. Положението в Испания се разглежда в доклада за механизма за предупреждение, тъй като предоставеното ѝ официално финансиране има за цел рекапитализация на банките. Случаят на Кипър и на Унгария също така е предмет на разглеждане, тъй като преговорите за финансова помощ все още не са приключили.

За повече информация  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Връчиха наградите „Мистър и Мисис Икономика 2012”
Председателят на Палатата бе в състава на журито Още
БЧК отчете проведената с участието на БТПП кампания за подпомагане на пострадалите от земетресението в Перник
Благодарение на кампанията в момента се изграждат 17 сглобяеми къщи Още
Участието на жените в развитието на икономиката на Дунавския регион обсъдиха на форум във Виена
България ще бъде домакин на следващия форум през 2013 г. Още
Китайска делегация от гр. Шенджън ще посети страната ни през следващата седмица
Палатата ще бъде домакин на бизнес форум Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Делян Добрев: Иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен период
"София тек парк" ще акцентира върху няколко сфери – ИКТ, биотехнологии, e-heatlh и енергия Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
3 лв. е таксата за издаване на свидетелство за съдимост по електронен път
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Доклад за механизма за предупреждение: подкрепа за макроикономическото възстановяване в ЕС
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП