Брой 115 (875), 18-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК представя План за действие за по-справедливо и по-ефикасно корпоративно данъчно облагане в ЕС


Комисията представи на 17 юни План за действие за цялостна реформа на корпоративното данъчно облагане в ЕС. В документа са набелязани инициативи за преодоляване на проблемите с избягването на данъчно облагане, за осигуряване на устойчиви данъчни постъпления и за укрепване на единния пазар в помощ на предприятията. Взети заедно, тези мерки значително ще подобрят средата за корпоративното данъчно облагане в ЕС, допринасяйки за повече справедливост и ефикасност и правейки я по-благоприятна за растежа.

Основните действия включват стратегия за възобновяване на въвеждането на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, както и рамка, с която да се гарантира ефективно данъчно облагане на печалбата там, където е генерирана. Освен това в момента Комисията публикува първия за целия Европейски съюз списък с данъчни юрисдикции от трети държави, които не оказват съдействие, и започва обществена консултация относно необходимостта предприятията да оповестяват публично определен вид данъчна информация. 

Действащата понастоящем нормативна уредба за корпоративното данъчно облагане в ЕС изостава от развитието на съвременната икономика. Някои дружества се възползват от некоординираните мерки на национално равнище, за да избегнат данъчното облагане в ЕС. Това води до значителни загуби на постъпления за държавите членки, до по-голяма данъчна тежест за гражданите и до нарушаване на конкуренцията за предприятията, които плащат своя дял от данъците.

За да се преодолее тази ситуация, в представения днес план за действие е предвиден нов подход на ЕС, насочен към постигането на справедливо и ефикасно корпоративно данъчно облагане. Това ще бъде постигнато посредством редица инициативи в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Те стъпват върху Пакета от мерки за прозрачност в данъчното облагане, който Комисията представи през март. Мерките, набелязани в този план за действие, вземат под внимание и текущата работа на ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. 

Основни действия

Възобновяване на общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)

Комисията ще поднови предложението си за въвеждане на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) като цялостно решение при реформата на корпоративното данъчно облагане.

Чрез ОКООКД може да се постигне широкообхватно решение на проблемите, като се подобри функционирането на единния пазар в полза на предприятията и се ограничат възможностите за избягване на корпоративния данък. В момента преговорите се намират в застой на етап обсъждане на предложението на Комисията за ОКООКД от 2011 г. Като се имат предвид обаче значителните ползи от ОКООКД, като цяло е налице консенсус относно необходимостта преговорите да бъдат подновени. Незабавно ще започне работата по ново предложение за поетапно въвеждане на задължителна ОКООКД. Това ще даде възможност на държавите членки по-бързо да осигурят въвеждането на общата данъчна основа. Консолидацията ще започне като втора стъпка, тъй като тя е най-трудната до момента точка от преговорите. Комисията ще представи това ново предложение възможно най-рано през 2016 г.

Ефективно данъчно облагане

В плана за действие се проправя пътят за ефективно данъчно облагане в ЕС. Това понятие означава, че предприятията следва да плащат справедлив дял от данъците в държавата, където реализират печалбите си. Това може да се постигне по няколко начина, които не налагат хармонизиране на ставките на корпоративния данък между държавите от ЕС. Например, Комисията предлага мерки, чрез които наред с другото да се сложи край пропуските в законодателството, да се подобри системата за трансферно ценообразуване и да се прилагат по-стриктни правила за преференциалните данъчни режими. Тези инициативи би следвало да спомогнат за активизиране на продължаващия между държавите членки дебат за определяне и съгласуване на подход на ЕС за ефективно данъчно облагане.

По-голяма прозрачност

В плана за действие са набелязани следващите стъпки за постигане на повече прозрачност при данъчното облагане, както в рамките на ЕС, така и що се отнася до трети държави. Той стъпва върху мерките, предвидени в Пакета от мерки за прозрачност в данъчното облагане, приет през март. За да постигне един по-открит и хармонизиран подход на ЕС към данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие, Комисията публикува в целия ЕС списък с трети държави и територии, включени в черен списък от държавите членки. Това може да се използва, за да се идентифицират данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие, и да се разработи обща стратегия на ЕС за противодействие. Целта ще бъде да се засилят възможностите на държавите членки за колективна защита срещу външни заплахи, засягащи техните постъпления.

Комисията започна също така обществена консултация, за да събере информация относно необходимостта дружествата публично да оповестяват определена данъчна информация, включително чрез отчитане по държави (ОПД).Тази консултация, както и резултатите от извършваната в момента от Комисията оценка на въздействието, ще изиграят роля при вземането на предстоящите решения в тази област на политиката. 

За повече информация:

Въпроси и отговори относно Плана за действие

Въпроси и отговори относно възобновяването на ОКООКД

Уебсайт относно данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представи изданието „Bulgaria in figures“
Анализът показва добри сигнали от различни области на икономиката Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Покана от ТПП-Благоевград за участие в презентационни дни по трансграничен проект Гърция – България
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Камарата на строителите в България участва в годишния конгрес на Европейската федерация на строителната индустрия
Строителните организации споделиха нарастващата необходимост от постигане на добре работещ единен пазар на услугите Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
ББР ще изкупува вземания по договори за строителни дейности, сключени по реда на ЗОП
Изискване е договорите да са сключени за реализация на инвестиционни проекти по оперативни програми.... Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК представя План за действие за по-справедливо и по-ефикасно корпоративно данъчно облагане в ЕС
Амбициозна програма на Комисията за преодоляване на избягването на данъци и осигуряване на повече справедливост на единния пазар Още
Комисията завежда дело срещу Белгия и България в Съда на ЕС заради лошото качество на въздуха
В България данните показват трайно превишаване на пределно допустимите стойности... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна специализирана изложба UZMEDEXPO, гр. Ташкент, Узбекистан
За фирми от сектори: производство на оптични, прецизни и медицински апарати и инструменти, медицинско оборудване и фармация Още