Брой 155 (160), 10-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Наети лица и средна работна заплата през второто тримесечие на 2012 година


По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2012 г. се увеличават с 47.5 хил., или с 2.3% спрямо края на март 2012 г., като достигат 2.15 милиона. Спрямо края на първото тримесечие на 2012 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер - „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 37.3%, „Селско, горско и рибно стопанство” - със 7.2%, както и в дейностите „Операции с недвижими имоти” и „Други дейности” - по 6.3%. Значително намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Образование” - с 3.0%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 22.1 и 17.9%.

В края на юни 2012 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 47.5 хил., или с 2.2% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - с 18.1 хил., и „Строителство” - със 7.0 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ - с 10.4%, и „Строителство” - с 5.3%.

Средната месечна работна заплата за април 2012 г. е 760 лв., за май - 758 лв., и за юни - 755 лева.

През второто тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо първото тримесечие на 2012 г. с 3.7% и достига 758 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Финансови и застрахователни дейности”- с 10.0%, „Образование” - с 8.4%, и „Селско, горско и рибно стопанство” - със 7.9%.

През второто тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.4% спрямо второто тримесечие на 2011 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Други дейности” - с 22.1%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 18.9%, и „Професионални дейности и научни изследвания” - с 16.2%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2012 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности:

• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1776 лв.

• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1547 лв.

• „Финансови и застрахователни дейности” - 1533 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

• „Административни и спомагателни дейности” - 498 лв.

• „Хотелиерство и ресторантьорство” - 499 лв.

• „Селско, горско и рибно стопанство” - 572 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2012 г. в обществения сектор нараства с 4.0%, а в частния сектор - с 10.2%.

НОВИНИ ОТ БТПП
Цветан Симеонов: В България правителствата не се вслушват в другите гласове
Конкурентната пазарна среда е тази, която трябва да определя нивото на цените на стоките Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в Mеждународно изложение за металургия, електроника и строителни технологии „ТЕХНОМА 2012”, Скопие
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Наети лица и средна работна заплата през второто тримесечие на 2012 година
Работната заплата се увеличава спрямо първото тримесечие на 2012 г. с 3.7% и достига 758 лева Още
Предвиждат се данъчни облекчения за собствениците на електромобилите
Обмисля се възможността да подпомагане закупуване на такъв тип автомобили от Националния доверителен екофонд Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Изследване: Износът на периферните страни не страда от липса на конкурентоспособност*
Сегашните дефицити са причинени от прекомерен внос, а не толкова от неконкурентоспособност на експортните стоки Още