Брой 3 (1515), 04-01-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика


Месечният обзор за развитието на българската икономика за ноември 2017 г. е публикуван. Представена е динамиката на основните макроикономически индикатори.

Растежът на БВП през трето тримесечие на 2017 г. достигна 3.8% на годишна база (по неизгладени данни). Растежът бе движен от вътрешното търсене и инвестициите в основен капитал, докато нетният из- нос имаше отрицателен принос. От страна на предлагането, БДС през трето тримесечие нарасна с 3% при 4.1% през второто, като забавянето бе по линия на по- нисък растеж в строителството и услугите. Краткосрочната бизнес статистика отчете смесени сигнали и през октомври. Оборотът в промишленост- та се забави в резултат на по-слабото представяне на промишлените продажби за износ, докато промишленото производство, индексът на строителната продукция и търговията на дребно ускориха темпа си на нарастване. Оценките за настоящото бизнес състояние на предприятията се влошиха във всички сектори, но очакванията останаха благоприятни. Индикаторът за доверието на потребителите се подобри след намаление през октомври. През третото тримесечие на 2017 г. броят на заетите отбеляза най-високия си темп на нарастване от 2.7% на годишна база за периода от 2014 г. Най-голям принос за наблюдаваното развитие имаше селското стопанство. Регистрираната безработица се покачи с 0.2 пр.п. спрямо октомври и достигна 6.9%

Целия анализ можете да видите тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
Безработицата у нас е една от най-ниските на Балканите
Значителен ръст на икономическата активност и заетостта, продължаващ спад на безработицата Още
Покана за участие в СЕКЮРИТИ ЕКСПО 2018
Международната специализирана изложба и семинар за охрана, сигурност, безопасност, 7 - 10 март 2018, Интер Експо Център - София Още
Нови членове на Палатата
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика
Представена е динамиката на основните макроикономически индикатори Още
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Министерството на правосъдието ще предоставя по служебен път електронни свидетелства за съдимост за неосъждани лица
Няма да се събира държавна такса, а срокът за получаване на свидетелството е до 3 работни дни Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Проверката на технически спецификации при извършване на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки ще се осъществява от външни експерти
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международни панаири, изложби, форуми