Брой 55 (60), 19-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА

Стартира общественото обсъждане на Националната програма за развитие: България 2020

Започна обществено обсъждане на проекта на стратегическа част на „Националната програма за развитие: България 2020”

Разработеният първи вариант на стратегическа част на „Националната програма за развитие: България 2020” представя общата рамка на политиките за развитие на Република България до края на 2020 г. и е публикуван за обществен дебат на портала за обществени консултации на адрес http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=537

Поставените приоритетни цели са:
 Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование иØ обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване;
 Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряванеØ на благоприятна бизнес среда, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност;
 Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия заØ развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението.

Писмени коментари по текста на стратегията се приемат в срок до 23 април 2012 г., 17:30 ч. на e- mail:  s.koleva@government.bg.

През месец април 2012 г. ще бъде организирано публично събитие за обсъждане предложения документ, на което ще бъдат поканени широк кръг социално-икономически партньори, НПО, представители на академичните среди и  гражданското общество.

В процеса на финализиране на Националната програма за развитие предстои да бъде доразработена стратегическата част на документа въз основа на коментарите и предложенията, които ще бъдат получени в рамките на общественото обсъждане. Ще бъдат конкретизирани предвидените мерки в рамките на  всеки приоритет с цел точното им позициониране в общата рамка. Предвижда се този процес да завърши до края на месец юли 2012 г., както и изготвянето на анализ на необходимите финансови ресурси и източниците на финансиране по всички приоритети и на система за мониторинг, наблюдение и контрол на изпълнението на НПР.

НОВИНИ ОТ БТПП
Българското висше образование продължава да се сблъсква с предизвикателства по отношение на качество и ефективност
Като възможност за реформа Световната банка препоръчва сливане на някои висши училища Още
В БТПП бе представен Строителният панаир - Истанбул
Строителният бранш в Турция отбелязва 10% годишен растеж Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РТПП/К
ТПП - Стара Загора ще кандидатства с проект за създаване на Център за международен обмен
Проектът е в рамките на програма ERASMUS на Европейския съюз Още
ИКОНОМИКА
Стартира общественото обсъждане на Националната програма за развитие: България 2020
Програмата представя общата рамка на политиките за развитие на страната ни Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Мерки срещу сенчестото банкиране в ЕС
Предотвратяване на нови рискове във финансовия сектор Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
TAITRA кани български фирми да посетят Международното изложение за информационни технологии в Тайпе
TAITRA ще поеме разходите за луксозен хотел до 4 нощувки Още