Брой 133 (2388), 15-07-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Становище на ЕИСК относно Стратегия за финансиране на NextGenerationEU


Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) приветства факта, че всички държави членки приключиха ратифицирането на национално равнище на Решението за собствените ресурси – РСР (Own Resources Decision (ORD) ). Като резултат на 1 юни 2021 г. влезе в сила новото Решение, което даде възможност на Комисията да започне да взема заеми за инструмента за възстановяване. ЕИСК призовава всички заинтересовани страни да предприемат бързо следващите стъпки, за да потекат паричните потоци.

Ефектът на NextGenerationEU (NGEU) за увеличаване на доверието вече помогна за стабилизирането на Съюза и икономиките на държавите членки, както и на разходите за заеми. Финансирането по тази програма ще увеличи обема на сигурните активи на ЕС и ще засили международната роля на еврото. ЕИСК отбелязва, че стратегията за финансиране на NGEU разчита на получаване на заеми от капиталовите пазари и на частни инвестиции.

В сравнение с широкия дебат относно разходването на NGEU финансирането се възприема като технически въпрос. Въпреки това една добре функционираща стратегия е от ключово значение за безпроблемното прилагане на NGEU. Правилното финансиране, стабилното управление на риска, ниските разходи по заеми и устойчивото финансиране са в интерес на гражданското общество, което в крайна сметка поема пазарните рискове. Вземането на заеми и управлението на дълга трябва да се основават на демократичен контрол, легитимност и прозрачност.

Нуждите от финансиране на NGEU изискват усъвършенствана стратегия, за да се гарантира, че ЕС може своевременно да изпълнява ангажиментите за плащания и при благоприятни пазарни условия. ЕИСК подчертава колко е важно Комисията да управлява пряко стратегията за финансиране и приветства увеличаването на човешките ресурси на Комисията в тази област. Това обаче би трябвало да се извършва по балансиран от гледна точка на пола начин. Освен това би трябвало да се създаде консултативен съвет, в който са представени Комисията, Европейският парламент, Съветът, социалните партньори и организираното гражданско общество.

ЕИСК подчертава, че е важно да се запази високата кредитоспособност на ЕС и ниските разходи по заемите, за да се избегне ефект на преразпределяне от кредитополучателите към кредитодателите. В допълнение, това — заедно с увеличаващите се темпове на икономически растеж — ще улесни погасяването. Кредитоспособността ще зависи преди всичко от икономическата, политическата и социалната мощ на ЕС и ще бъде консолидирана от задълбочаването на ИПС. Във всеки случай би трябвало да се очакват кризи , което може да наложи ЕЦБ да действа като купувач от последна инстанция.

Като цяло, основна част от новата стратегия за финансиране е посветена на отношенията с инвеститорите. ЕИСК приветства решението за заемане на средства и плановете за финансиране, които са преди всичко средства за осигуряване на прозрачност за финансовите пазари. Въпреки това комуникацията с обществеността и нейните представители никога не бива да се превръща във втори приоритет. Трябва да се приветства фактът, че едно предварително условие за участие в мрежата от първични дилъри (Primary Dealer Network PDN), наред с другото, е надзорът от компетентен орган на Съюза. Тъй като спазването на съответните правила е наложително, ЕИСК подкрепя възможното участие на OLAF в този надзор и приветства факта, че други публични органи може също да бъдат определени да проверяват спазването на определените в решението правила от страна на членовете на мрежата от първични дилъри.

Масовото участие на капиталовите пазари ще бъде придружено от широк набор от рискове. ЕИСК подкрепя създаването на стабилни системи за управление на риска и поддържането на сметката на NGEU в ЕЦБ. Тъй като доброто управление на риска е в интерес на обществото, при разработването на политиката на високо равнище по отношение на риска и съответствието главният отговорник по управление на риска би трябвало да се консултира с Европейския парламент и със Съвета. И накрая, ЕИСК призовава Комисията да гарантира отчетност, прозрачност и добро финансово управление от самото начало на заемането на средства по NGEU и предупреждава за рисковете при прекомерно големите заеми от инвеститори извън ЕС, като същевременно се застъпва за въвеждането на нови собствени ресурси.

Като цяло ЕИСК приветства засиления компонент за споделяне на риска, но също така подчертава значението на намаляването на риска, за да се гарантира стабилността на финансовия пазар и адекватно да се защитават финансовите интереси на Съюза. За да се вземат надлежно предвид интересите на гражданското общество, Комитетът приветства планираната „рамка за „зелени“ облигации по NGEU“ и предлага да се разгледа възможността за емитиране на „облигации за социално въздействие“ по NGEU.

 

Брюксел, 8 юли 2021 г.

 

 


 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Традиционна среща на Евроклуба към БТПП във връзка със Словенското председателство на Съвета на ЕС
Посланикът на Словения в София очерта основните приоритети и насоки на председателството Още
БТПП с нови услуги за бизнеса
Изготвяне на бизнес профили на фирми, секторни анализи... Още
Икономическото развитие на България през погледа на студенти от Университета в Грьонинген, Нидерландия
БТПП и Фондация "Отворена София" започват активно партньорство
Специална платформата с информация за чужденци, които живеят или правят бизнес в България Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Стратегията по заетостта предвижда до 2030 г. работещите в България да достигнат 78,2% от населението между 20 и 64 г.
Мерки за повишаване на качеството на работната сила според изискванията на икономиката Още
БИЗНЕС СРЕДА
НАП плати още над 2,5 млн. лв. на фирмите по фаза 3 на програмата за подкрепа с оборотен капитал
Одобрените кандидати са общо 496 Още
ФИНАНСИ
Правителството прие решение за удължаване на срока за кандидатстване по Програмата за безлихвено финансиране на физически лица
Изпълнението на програмата се възлага на „Българска банка за развитие” ЕАД Още
Нов устав на Фонда на фондовете предвижда въвеждане на едностепенна система на управление
Целта на промените е по-ефективно управление и по-гъвкава политика Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ДФЗ оторизира над 9 млн. лева по ПРСР 2014-2020
28 бенефициенти получават финансово подпомагане за последните 10 дни Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нови правила на ЕС за социално приемлив зелен преход без въглеродни емисии
Пакет от законодателни мерки в областта на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане Още
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Становище на ЕИСК относно Стратегия за финансиране на NextGenerationEU
Да се запази високата кредитоспособност на ЕС и ниските разходи по заемите Още