Назад

Електропроизводството през 2022: с рекорди от лигнитни и слънчеви централи

Производството на електрическа енергия в страната за 2022 г. възлиза на  49948 ГВтч или 6,5% ръст спрямо предходната година съгласно оперативните данни на ENTSOE.

Запазва се тенденцията от 2021 г. на значителен растеж (+22,9% ) на електрическата енергия от лигнитни въглища. През по-студените месеци на година (януари, февруари, март, ноември и декември) електропроизводството от този местен ресурс надвишава 2 000 ГВтч (на месечна основа). Определено, доминацията на лигнитните въглища през 2022г. е безапелационна и с увеличен дял в общото електропроизводство от 40,3% (2021 г) на 46,5% (2022 г.).

За разлика от лигнитните въглища, при електроенергията от останалите изкопаеми горива е налице спад.

Производството на електрическа енергия от твърди въглища е намаляло с близо 4%, а напрежението по доставките на пазарите на газ и високите цени след първото тримесечие на годината сви с 5,36% електропроизводството от газ през 2022 г..

Общо от изкопаеми горива са произведени 26 374 ГВтч, което представлява ръст от 18,7% спрямо 2021 г. и 54,2% спрямо 2020 г..

Електропроизводството от ядрена енергия остава до нивото от предходната година (16 461 ГВтч ).

Годината се оказа от по-слабите за водната енергия. Неблагоприятно въздействие имаха различни фактори – нормативни,  ремонтни дейности и аварии на мощности.  Общото производство на електрическа енергия от хидро източници е намаляло с 26% спрямо 2021, достигайки 3 769 ГВтч .

Изключително „слънчева“ се оказа 2022 г. за фотоволтаичните централи с годишно производство от  1656 ГВтч и 15,9% ръст спрямо предходната година. През месец юли електропроизводството от слънчеви мощности отбеляза нов месечен рекорд от над 200 ГВтч.

Производството от вятърна енергия възлиза на 1402 Гвтч или незначителен ръст от 1%.

Производството от биомаса е в размер на  250,3 ГВтч, ниво близко до това от миналата година на референтния период, а от отпадъци 33,8 ГВтч (+21%).

Производство на електрическа енергия по видове източници в ГВтч

 

Брутно потребление
Брутното потребление на електрическа енергия в страната е 37 833 ГВтч или спад от 1,5% спрямо 2021 г..

Брутно потребление на електрическа енергия, Гвтч

Внос и износ
Вносът на електроенергия към България е намалял с 21,3% спрямо 2021 г. Износът на електроенергия е нараснал с 40,2% спрямо предходната година.

Най-големи количества електроенергия са били насочени към Румъния  (3652 Гвтч) или с 56,5% по-силен износ. Над 3000 ГВтч е износът и към Сърбия. Над два пъти по-висок е експортът към Турция  (2296 Гвтч). Количествата изнесена електроенергия за Гърция са незначително по-ниски спрямо миналата година ( 1956 Гвтч; -о,5%).

Източник: Институт за енергиен мениджмънт